Strona główna » Blog » Wniosek o upadłość – kto i w jakim terminie może złożyć, jakie koszty, co powinien zawierać.

Wniosek o upadłość – kto i w jakim terminie może złożyć, jakie koszty, co powinien zawierać.

wniosek o upadłość

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o upadłość jest dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Wierzyciel osobisty to wierzyciel, który może regulować zobowiązania bezpośrednio z majątku osobistego dłużnika.

Wniosek o upadłość mogą zgłosić również:

  • wniosek o upadłość w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki, 
  • wniosek o upadłość w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami,
  • wniosek o upadłość w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski,
  • wniosek o upadłość w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa,
  • wniosek o upadłość w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów,
  • wniosek o upadłość w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  • wniosek o upadłość w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy,
  • wniosek o upadłość w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego – zarządca ustanowiony w tym postępowaniu,
  • wniosek o upadłość w stosunku do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek – spółka dominująca.

W jakim czasie trzeba złożyć wniosek o upadłość?

Dłużnik ma obowiązek, w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia,  w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o upadłość.

Kto może złożyć?

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa powyżej, spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Zarząd sukcesyjny

W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego obowiązek, o którym mowa, spoczywa na zarządcy sukcesyjnym. Jeżeli podstawa do złożenia wniosku o upadłość wystąpiła przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego, termin do zgłoszenia wniosku o upadłość biegnie od dnia, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny. Zgłoszenie wniosku o upadłość przez zarządcę sukcesyjnego nie wymaga zgody osób, na rzecz których działa zarządca sukcesyjny.

Odpowiedzialność za brak działania

Osoby, o których mowa, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni, chyba że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności, jeżeli wykażą, że w terminie określonym powyżej otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, o której mowa, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika. Osoby odpowiedzialne za złożenie wniosku o upadłość, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o upadłość powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

Wniosek o upadłość powinien zawierać:  

– imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,

– NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer,

– wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,

– wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

– informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212 oraz z 2021 r. poz. 1598) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy,

– informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872).

Wnioskodawca tj. osoba składająca wniosek o upadłość uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia. W przypadku braku uiszczenia zaliczki sąd wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu. Oczywiście zwraca wniosek o upadłość.

Jeżeli wniosek o upadłość zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:

Wniosek o upadłość zawiera m.in:

– aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną,

– bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,

– spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia,

– oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

– spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

– wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

– informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika,

– informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,

– informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

W przypadku gdy dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa powyżej, powinien podać przyczyny niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Gdy wniosek o upadłość zgłasza wierzyciel, powinien we wniosku o upadłość uprawdopodobnić swoją wierzytelność. Wraz z wnioskiem o upadłość dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Oświadczenie o prawdziwości danych

Jeżeli oświadczenie, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o upadłość. W razie niezłożenia oświadczenia, wniosek o upadłość zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku o upadłość złożonego przez dłużnika, prawomocne zarządzenie o zwrocie tego wniosku oraz prawomocne postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu tego wniosku lub umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku obwieszcza się.

inni czytali również:

Podsumowanie

Planując złożenie wniosku o upadłość warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która zadba o dopełnienie niezbędnych formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *