Strona główna » Upadłość firmy – Gdynia

Upadłość firmy – Gdynia

Ogłoszenie upadłości firmy to trudna decyzja, ale bardzo często jest ona jedynym wyjściem z fatalnej sytuacji finansowej. To sposób na pozbycie się kłopotów związanych z niewypłacalnością przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. W ten sposób firma, która ogłasza upadłość, pozbywa się swojego zadłużenia i związanych z nim problemów. Postępowanie upadłościowe i upadłość firmy Gdynia jest skomplikowane i wymaga odpowiedniego przygotowania. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy renomowanej kancelarii, która zajmie się sporządzeniem wniosku oraz wszystkimi formalnościami związanymi z przeprowadzeniem procesu ogłaszania upadłości.

Kiedy należy ogłosić upadłość przedsiębiorstwa – upadłość firmy Gdynia?

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, firma jest uznawana za niewypłacalną, gdy:

  • utraciła zdolność do pokrycia bieżących zobowiązań finansowych,
  • jej długi przekraczają wartość przedsiębiorstwa, a stan ten trwa dłużej niż 24 miesiące.

Pierwsza przesłanka, czyli płynnościowa, jest związana z brakiem możliwości regularnego spłacania zaciągniętych zobowiązań przez okres co najmniej trzech miesięcy. Dotyczy ona każdego przedsiębiorcy, bez względu na to, jaka jest forma prawna prowadzonej przez niego działalności.

Drugą przesłanką, która umożliwia ogłoszenie upadłości firmy, jest wystąpienie powodu majątkowego. Ma miejsce wtedy, gdy wysokość zobowiązań jest większa niż wartość przedsiębiorstwa. Dotyczy to wyłącznie dłużników będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które otrzymały zdolność prawną na mocy odrębnej ustawy.

Wniosek o ogłoszenie upadłości — co musi zawierać? upadłość firmy Gdynia

Ogłoszenie upadłości (upadłość firmy Gdynia) rozpoczyna się od złożenia wniosku w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Może go złożyć nie tylko dłużnik, ale też jego wierzyciele. We wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:

  • dane przedsiębiorcy,
  • aktualny wykaz majątku z jego szacowaną wartością,
  • spis wierzycieli wraz z adresami i wysokością wierzytelności,
  • uzasadnienie wniosku.

Wnioskodawca, który chce ogłosić upadłość firmy, ma na złożenie pisma 30 dni od chwili powstania niewypłacalności.

Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa?

Po otrzymaniu wniosku sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe – upadłość firmy Gdynia. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgromadzonymi dowodami oraz sprawdzeniu, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia bankructwa, wydaje decyzję o upadłości. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że cały majątek firmy wchodzi w skład masy upadłości. Masą zarządza syndyk, który zajmuje się także sprzedażą majątku, co ma zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Co po sprzedaży masy upadłości?

Jeśli po sprzedaży poszczególnych elementów masy upadłości środki nadal są  niewystarczające na pokrycie wszystkich zobowiązań, syndyk może opracować plan spłaty. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, sąd może zgodzić się na umorzenie zobowiązań przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy, którzy mimo swojej niewypłacalności nie złożą stosownego wniosku, mogą otrzymać zakaz prowadzenia działalności. Kara ta nakładana jest również na firmy, które nie realizują obowiązków wynikających z prowadzonego postępowania upadłościowego – upadłość firmy Gdynia.