Strona główna » Blog » Czy trzeba posiadać majątek do restrukturyzacji?

Czy trzeba posiadać majątek do restrukturyzacji?

restrukturyzacja firmy bez majątku

Restrukturyzacja firmy bez majątku dostępna jest w polski porządku prawnym. Zastanawiając się nad wykorzystaniem różnych narzędzi wspomagających przedsiębiorcę w przełamywaniu oddłużenia, często pojawia się pytanie.

Czy podmiot borykający się z trudnościami musi posiadać majątek, aby skorzystać z określonego instrumentu? 

Jednym z najkorzystniejszych narzędzi pomocy przedsiębiorcy w sytuacji kryzysowej jest otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu, które jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja firmy bez majątku, jest dostępna w tym trybie.

Dla przypomnienia w obrocie prawnym wyróżniamy następujące postępowania restrukturyzacyjne:

1.Postępowanie o zatwierdzenie układu
2.Przyspieszone postępowanie układowe
3.Postępowanie układowe
4.Postępowanie sanacyjne
Więcej o wymienionych postępowaniach restrukturyzacyjnych przeczytasz na naszej stronie internetowej

Wracając do postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu, na uwagę zasługuje fakt, że warunek jego realizacji nie wymaga posiadania znacznych środków (restrukturyzacja firmy bez majątku). Oznacza to, że z postępowania o zatwierdzenie układu może skorzystać przedsiębiorca, który nie posiada majątku, ale jest w stanie pokryć koszty postępowania i uzyskiwać dochody. 

Jaki jest główny cel restrukturyzacji PZUrestrukturyzacja firmy bez majątku?

Podstawowym celem tego procesu nie jest likwidacja majątku przedsiębiorcy i podział wpływów między jego wierzycieli. Zamiast tego restrukturyzacja ma na celu ułatwienie kontynuacji przedsięwzięcia biznesowego poprzez wdrożenie planu naprawczego, który przywraca przedsiębiorcy rentowność. W ten sposób skorzysta zarówno restrukturyzowany podmiot, jak i jego wierzyciele (którzy prawdopodobnie otrzymaliby mniej pieniędzy w przypadku upadłości). 

Co musi zrobić dłużnik w PZU? restrukturyzacja firmy bez majątku?

Dlatego podstawowym zadaniem dłużnika jest stworzenie skutecznej strategii poprawy wyników przedsiębiorstwa poprzez sformułowanie realnego i przemyślanego planu generowania przychodów w przyszłości. Tylko taki plan może przekonać wierzycieli, że przedsiębiorca poprawi ich sytuację majątkową poprzez wdrożenie działań naprawczych i wywiązanie się ze zobowiązania do spłaty zadłużenia (restrukturyzacja firmy bez majątku). 

Jak rozpocząć postępowanie restrukturyzacja firmy bez majątku?

Przedsiębiorca przed wszczęciem postępowania o zatwierdzenie układu powinien sporządzić kompleksowy „biznesplan”. Plan (restrukturyzacja firmy bez majątku) ten powinien uwzględniać przyszłe plany inwestycyjne, strategie redukcji kosztów oraz możliwość ograniczenia działalności gospodarczej do najbardziej rentownych przedsięwzięć. Alternatywnie może to wiązać się z założeniem firmy w niezbadanej wcześniej branży o dużym potencjale generowania dochodu. 

W toku postępowania istotne jest ustanowienie zaufania wierzycieli poprzez wykazanie, że przewidywane dochody przedsiębiorcy pozwolą na spłatę zobowiązań. Spłatę na warunkach zaproponowanych w toku postępowania. Ostatecznie pomyślne zawarcie układu daje wierzycielom praktyczną możliwość odzyskania należności (restrukturyzacja firmy bez majątku). 

Podsumowując, należy zauważyć, że posiadanie majątku po stronie przedsiębiorcy nie stoi na przeszkodzie realizacji procesu zatwierdzenia układu. W trakcie tego procesu przedsiębiorca jest w stanie zachować kontrolę nad swoim majątkiem, choć z pewnymi ograniczeniami. Aby dokonać czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, przedsiębiorca musi uzyskać zgodę nadzorcy układu. Chyba że postępowanie jest prowadzone bez ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – co w praktyce jest rzadkością. 

Zasadniczo przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie podejmować jedynie rutynowe czynności biznesowe. Czynności wykraczające poza ten zakres wymagają zgody nadzorcy sądowego; brak uzyskania takiej zgody powoduje nieważność czynności. 

Jak przebiega współpraca z nadzorcą układu?

Dla zatwierdzenia układu wskazane jest, aby nadzorca układu i przedsiębiorca w restrukturyzacji komunikowali się ze sobą. Praktyka ta polega na dyskusji, czy dana działalność powinna być oznaczona jako zwykły zarząd. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przedsiębiorca może zasięgnąć porady prowadzącego sprawę nadzorującego układ. Upraszczając, przedsiębiorcy mogą korzystać z dobrodziejstw procesu restrukturyzacji. Konkretnie z postępowania o zatwierdzenie układu, niezależnie od wartości posiadanego majątku – restrukturyzacja firmy bez majątku.

Podsumowanie i kontakt restrukturyzacja firmy bez majątku

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

Inni czytali również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *