Strona główna » Blog » Czy trzeba posiadać majątek do restrukturyzacji?

Czy trzeba posiadać majątek do restrukturyzacji?

restrukturyzacja uproszczona

Zastanawiając się nad wykorzystaniem różnych narzędzi wspomagających przedsiębiorcę w przełamywaniu oddłużenia, często pojawia się pytanie.

Czy podmiot borykający się z trudnościami musi posiadać majątek, aby skorzystać z określonego instrumentu? 

Jednym z najkorzystniejszych narzędzi pomocy przedsiębiorcy w sytuacji kryzysowej jest otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu, które jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. 

Dla przypomnienia w obrocie prawnym wyróżniamy następujące postępowania restrukturyzacyjne:
1.Postępowanie o zatwierdzenie układu
2.Przyspieszone postępowanie układowe
3.Postępowanie układowe
4.Postępowanie sanacyjne
Więcej o wymienionych postępowaniach restrukturyzacyjnych przeczytasz na naszej stronie internetowej

Wracając do postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu, na uwagę zasługuje fakt, że warunek jego realizacji nie wymaga posiadania znacznych środków. Oznacza to, że z postępowania o zatwierdzenie układu może skorzystać przedsiębiorca, który nie posiada majątku, ale jest w stanie pokryć koszty postępowania i uzyskiwać dochody. 

Jaki jest główny cel restrukturyzacji PZU?

Podstawowym celem tego procesu nie jest likwidacja majątku przedsiębiorcy i podział wpływów między jego wierzycieli. Zamiast tego restrukturyzacja ma na celu ułatwienie kontynuacji przedsięwzięcia biznesowego poprzez wdrożenie planu naprawczego, który przywraca przedsiębiorcy rentowność. W ten sposób skorzysta zarówno restrukturyzowany podmiot, jak i jego wierzyciele (którzy prawdopodobnie otrzymaliby mniej pieniędzy w przypadku upadłości). 

Co musi zrobić dłużnik w PZU?

Dlatego podstawowym zadaniem dłużnika jest stworzenie skutecznej strategii poprawy wyników przedsiębiorstwa poprzez sformułowanie realnego i przemyślanego planu generowania przychodów w przyszłości. Tylko taki plan może przekonać wierzycieli, że przedsiębiorca poprawi ich sytuację majątkową poprzez wdrożenie działań naprawczych i wywiązanie się ze zobowiązania do spłaty zadłużenia. 

Jak rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Przedsiębiorca przed wszczęciem postępowania o zatwierdzenie układu powinien sporządzić kompleksowy „biznesplan”. Plan ten powinien uwzględniać przyszłe plany inwestycyjne, strategie redukcji kosztów oraz możliwość ograniczenia działalności gospodarczej do najbardziej rentownych przedsięwzięć. Alternatywnie może to wiązać się z założeniem firmy w niezbadanej wcześniej branży o dużym potencjale generowania dochodu. 

W toku postępowania istotne jest ustanowienie zaufania wierzycieli poprzez wykazanie, że przewidywane dochody przedsiębiorcy pozwolą na spłatę zobowiązań na warunkach zaproponowanych w toku postępowania. 

Ostatecznie pomyślne zawarcie układu daje wierzycielom praktyczną możliwość odzyskania należności. 

Podsumowując, należy zauważyć, że posiadanie majątku po stronie przedsiębiorcy nie stoi na przeszkodzie realizacji procesu zatwierdzenia układu. W trakcie tego procesu przedsiębiorca jest w stanie zachować kontrolę nad swoim majątkiem, choć z pewnymi ograniczeniami. Aby dokonać czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, przedsiębiorca musi uzyskać zgodę nadzorcy układu, chyba że postępowanie jest prowadzone bez ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – co w praktyce jest rzadkością. 

Zasadniczo przedsiębiorca jest w stanie samodzielnie podejmować jedynie rutynowe czynności biznesowe. Czynności wykraczające poza ten zakres wymagają zgody nadzorcy sądowego; brak uzyskania takiej zgody powoduje nieważność czynności. 

Jak przebiega współpraca z nadzorcą układu?

Dla zatwierdzenia układu wskazane jest, aby nadzorca układu i przedsiębiorca w restrukturyzacji komunikowali się ze sobą. Praktyka ta polega na dyskusji, czy dana działalność powinna być oznaczona jako zwykły zarząd. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przedsiębiorca może zasięgnąć porady prowadzącego sprawę nadzorującego układ. Upraszczając, przedsiębiorcy mogą korzystać z dobrodziejstw procesu restrukturyzacji, a konkretnie postępowania o zatwierdzenie układu, niezależnie od wartości posiadanego majątku.

FAQ

Czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne może rozpocząć restrukturyzację?

Tak, może także. Takich postępowań prowadzonych jest bardzo dużo, a szczególnie dużo ich prowadzi doradca restrukturyzacyjny Kamil Grabarczyk na terenie całej polski.

Czemu postępowanie o zatwierdzanie układu jest tak popularne?

Szybkie otwarcie i natychmiastowa ochrona czyni postępowanie restrukturyzacyjne bardzo popularnym i wybieranym przez zadłużone podmioty, a także spółki z długami.

Jaki jest koszt postępowanie o zatwierdzenie układu?

Kwota jest ustalana indywidualnie i jej wysokość jest uzależniona od liczby wierzycieli dłużnika, sumy zadłużenia, a także stopnia skomplikowania postępowania.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *