Strona główna » Blog » Ile trwa oddłużanie w restrukturyzacji?

Ile trwa oddłużanie w restrukturyzacji?

restrukturyzacja zadłużenia PZU

Restrukturyzacja zadłużenia PZU to postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenia układu, zwane potocznie uproszczoną restrukturyzacją, zyskały popularność ze względu na wysoki stopień odformalizowania, przynosząc istotne korzyści dla zadłużonych osób prowadzących firmę. 

Jakie zalety ma restrukturyzacja zadłużenia PZU?

mała ilość formalnościzwięzła w swej istocie
mniejsze koszty niż w innych postępowaniach restrukturyzacyjnychszybkie postępowanie
natychmiastowa ochrona przed egzekucjamimożliwość redukcji zadłużenia
opracowanie własne na podstawie prawo restrukturyzacyjne

Przy dotrzymaniu wszystkich terminów restrukturyzacja PZU może być najskuteczniejszym i najszybszym dostępnym postępowaniem restrukturyzacyjnym. 

Jaki jest zatem przeciętny czas potrzebny do zakończenia procesu restrukturyzacji zadłużenia PZU? 

Pierwszym etapem procesu jest sfinalizowanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu. Osoba ta jest odpowiedzialna za nadzorowanie przebiegu postępowania, udzielanie pomocy dłużnikowi w podjęciu odpowiednich działań oraz zapewnienie zgodności procesu z obowiązującymi przepisami prawa. 

Po sfinalizowaniu umowy właściciel firmy musi przygotować komplet dokumentów i informacji niezbędnych do dalszego etapu procesu. Czas trwania tej fazy przygotowawczej różni się w zależności od możliwości organizacji, ale zazwyczaj trwa około 3-5 dni roboczych

Po przygotowaniu dokumentów doradca restrukturyzacyjny może dokonać fakultatywnego obwieszczenia o postępowaniu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zwanym KRZ. Chociaż nie jest to wymóg obowiązkowy, krok ten jest często podejmowany w praktyce w celu zapewnienia właścicielowi firmy dodatkowej ochrony przed wierzycielami. 

Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności kolejnym krokiem głosowania wierzycieli dłużnika w postępowaniu. W tym celu nadzorca nadzorujący układ wysyła za pośrednictwem poczty list fizyczny, zwany potocznie listem „papierowym”. Treść tego pisma uszczegóławia przede wszystkim instrukcje dla wierzyciela co do oddania głosu za lub przeciw zawarciu układu z przedsiębiorcą będącym dłużnikiem. 

Gdzie prowadzi się restrukturyzację?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to system, za pośrednictwem którego wierzyciele mogą oddać swój głos, a ten etap jest kluczowy dla całego procesu. W tym momencie wierzyciele muszą ustalić, czy ustalić nowy plan spłaty z przedsiębiorcą, który jest ich dłużnikiem. Decyzja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu układu leży całkowicie w ich rękach (restrukturyzacja zadłużenia PZU). 

Ile czasu jest ważny głos wierzyciela w restrukturyzacji?

Czas przeznaczony na zbieranie głosów jest ograniczony do 3 miesięcy od dnia oddania głosu wierzyciela. Niezłożenie wniosku do sądu w tym terminie spowoduje unieważnienie głosu. Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu jest zadaniem czasochłonnym i wymagającym dużego nakładu pracy. W ciągu trzech miesięcy od oddania pierwszego głosu należy zebrać głosy wierzycieli oraz stworzyć kompleksowy wniosek o zatwierdzenie układu i złożyć go w sądzie. Jakiekolwiek opóźnienie w tym procesie spowoduje, że głosy będą nieaktualne. W praktyce czas przeznaczony na zbieranie głosów ulega skróceniu ze względu na inne przepisy regulujące ten proces. Cały okres składania dokumentów do ogłoszenia terminu zawarcia układu i ostatecznego złożenia wniosku o zatwierdzenie układu trwa około trzech miesięcy. Należy zauważyć, że jeśli układ nie uzyska wystarczającego poparcia wierzycieli, proces restrukturyzacji zakończy się niepowodzeniem, a wniosek o zatwierdzenie układu nie zostanie złożony. 

restrukturyzacja zadłużenia PZU, czy można zwołać zgromadzenie wierzycieli?

Tak, tylko należy zaznaczyć, że ten model postępowania będzie nieco odmienny w przypadku zwołania zgromadzenia wierzycieli, polegającego na odrębnym trybie głosowania nad układem z restrukturyzowanymi przedsiębiorcami (restrukturyzacja zadłużenia PZU). 

Co gdy wierzyciele zgodzą się na układ z dłużnikiem?

Po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu rozpoczyna się sądowa faza procesu. Na tym etapie sąd sprawdza zgodność z prawem osiągniętego porozumienia, a także wszelkie inne istotne czynniki. Sąd jest obowiązany zakończyć to badanie w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku; jednak w rzeczywistości często trwa to dłużej. Następnie od niekorzystnego wyroku sądu przysługuje odwołanie. Pomimo możliwości odwołania i konieczności sprawnej procedury, PZU można skompletować w stosunkowo krótkim czasie ok. 4-5 miesięcy (restrukturyzacja zadłużenia PZU). 

Jak pozbyć się szybko swoich zaległości w płatnościach?

Należy wybrać postępowania o zatwierdzenie układu, ponieważ ten szybki proces sprawia, że ​​jest to odpowiednie rozwiązanie dla przedsiębiorcy borykającego się z problemami z płynnością. Po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu układu kolejnym etapem jest realizacja warunków układu z wierzycielami. Przedsiębiorca będzie musiał dostosować harmonogram spłat, aby odzwierciedlić nowe ustalenia. 

Podsumowując, należy zauważyć, że modelowe postępowanie PZU, jak nakreślono wcześniej, nie zawsze może się urzeczywistnić. Niemniej jednak, jeśli wszystkie strony zaangażowane w wynik procesu będą ze sobą współpracować, można przyspieszyć postęp i szybko wdrożyć reorganizację (restrukturyzacja zadłużenia PZU).  Ostatecznie przyniesie to korzyści zarówno przedsiębiorcy borykającemu się z trudnościami, jak i jego wierzycielom.

restrukturyzacja zadłużenia PZU, kto może otworzyć restrukturyzacje?

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
spółki osobowe
spółki prawa handlowego
fundacje
rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne zarobkowo
opracowanie własne na podstawie prawo restrukturyzacyjne

Kto to wierzyciel?

To podmiot lub osoba, która ma prawo żądania od innej osoby (dłużnika) spełnienia świadczenia.

Kto to dłużnik?

Osoba lub podmiot, który zobowiązany jest do świadczenia na rzecz wierzyciela na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.

Kto nie może otworzyć uproszczonej restrukturyzacji?

Postępowania nie może otworzyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zwana potocznie konsumentem.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *