Strona główna » Usługi » Czym jest egzekucja?

Czym jest egzekucja?

Pochodzi od łacińskiego słowa „exsecutio”, które w dzisiejszych czasach definiuje pojęcie z zakresu procedury administracyjnej
i cywilnej. Postepowanie egzekucyjne reguluje Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podmioty postępowania egzekucyjnego

 • Uczestnicy postępowania egzekucyjnego
 • Wierzyciel - egzekwujący

  Dłużnik - egzekwowany

  Inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

 • Organy egzekucyjne
 • Komornik

  Sąd Rejonowy

  Sąd Okręgowy

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego?

Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania.

Inne osoby uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym to inni uczestnicy. W szczególności zgodnie z art. 761 kpc do innych uczestników można zaliczyć:

 • Organy administracji publicznej,
 • Organy podatkowe,
 • Banki,
 • Zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,
 • Biura informacji gospodarczej,
 • Inne instytucje i osoby nieuczestniczące w postępowaniu.
uczestniki postępowania egzekucyjnego
funkcje postępowania egzekucyjnego

Jakie funkcje pełni postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to czynności stron i organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela. Są one podejmowane w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym w drodze przymusu z majątku dłużnika niezależnie od jego woli

Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Egzekucja sądowa znajduje swoją podstawę w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. Jej celem jest przymusowe zrealizowanie (urzeczywistnienie) praw lub obowiązków ze stosunków cywilno – prawnych, a więc prawa cywilnego materialnego.

Podział egzekucji:

Egzekucja sądową

Egzekucja sądowa znajduje swoją podstawę w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego. Jej celem jest przymusowe zrealizowanie (urzeczywistnienie) praw lub obowiązków ze stosunków cywilno – prawnych, a więc prawa cywilnego materialnego. Centralnym pojęciem omawianej egzekucji sądowej jest tytuł wykonawczy. Aby skutecznie przeprowadzić egzekucję należy zaopatrzyć tytuł wykonawczy w klauzulę wykonalności. Egzekucja może zostać wszczęta na wniosek wierzyciela, prokuratora albo organizacji pozarządowej lub sądu z urzędu.

Zgodnie z art. 777 KPC tytułami egzekucyjnymi postępowania cywilnego są:

 • orzeczenia sądu - prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta sądem,
 • orzeczenia referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo tez wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie. W akcie notarialnym wskazuje się konkretną kwotę lub oznacza się ją na podstawie klauzuli waloryzacyjnej. Wskazać należy również zdarzenie będące podstawą wykonania obowiązku oraz termin dla wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone z urzędu lub na wniosek.

Zawieszane jest z urzędu (art. 819 KPC), gdy:

wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego

wierzyciel lub dłużnik zmarł

Zawieszane jest na wniosek (art. 820 KPC):

wierzyciela

dłużnika, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji

Postępowanie zostaje umorzone w całości lub w części na wniosek:

 • Gdy żąda tego dłużnik, jeśli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.
 • Jeżeli tego zażąda wierzyciel, jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.
 • Jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.
umorzenie postępowania w całości lub w części

Postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 KPC, umarza się w całości lub w części z urzędu gdy:

wierzyciel/dłużnik nie ma zdolności sądowej

gdy egzekucja nie jest dopuszczalna ze względu na jej przedmiot lub osobę dłużnika

jeżeli postępowanie egzekucyjne nie uzyska sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

jeśli egzekucja została skierowana przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem

jeśli wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania

jeśli wierzyciel nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania

jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc

Egzekucja administracyjna

Stanowi zespół czynności, które podejmuje organ egzekucyjny wobec zobowiązanego, a także innych uczestników postępowania, które zostały podjęte w celu ostatecznego urzeczywistnienia norm prawa materialnego. Do czynności tych wymienić można między innymi czynności procesowe oraz czynności egzekucyjne. Celem egzekucji administracyjnej jest odpowiednie wyegzekwowanie od zobowiązanego zachowania zgodnego z treścią nałożonego na niego obowiązku. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje na wniosek wierzyciela oraz wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Składany wniosek musi być przygotowany według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Tytuł wykonawczy musi zawierać niezbędne elementy, takie jak:

 • Wskazanie wierzyciela.
 • Wskazanie osoby zobowiązanej.
 • Przedmiot egzekucji.
 • Wskazania zabezpieczenia należności pieniężnych hipoteką przymusową.
 • Wskazanie podstawy prawnej postępowania egzekucyjnego.
 • Datę wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Egzekucję administracyjną można prowadzić z następujących obowiązków

 • Podatki, opłaty i inne należności opisane w Ordynacji podatkowej.
 • Grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej.
 • Wynagrodzenia za pracę.
 • Świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej.
 • Środki zgromadzone na rachunkach bankowych.
 • Prawa wynikające z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych.
 • Prawa wynikające z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych.
 • Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 • Inne prawa majątkowe.
 • Ruchomości.
 • Nieruchomości.
niezbędne elementy tytułu wykonawczego

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1965 Nr. 43 poz. 296) wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje egzekucji:

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo lub wiadomość wysyłana do nierzetelnego kontrahenta. Ma to na celu nakłonić go do uregulowania należności w wyznaczonym terminie. To jeden z najprostszych, a zarazem najbardziej skutecznych sposobów odzyskiwania długu. Wysłanie wezwania to próba polubownego załatwienia sprawy, bez występowania na drogę sądową. Pismo samo w sobie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a jedynie przypomina o nieuregulowanych rachunkach. Nierzadko jednak traktowane jest jako pierwszy krok w procesie windykacji.

Wierzyciel powiadamia w nim dłużnika o:

 • wysokości zobowiązania
 • terminie spłaty
 • konsekwencjach, jakie mogą go spotkać w przypadku dalszej zwłoki, np. o zarejestrowaniu dłużnika w bazie BIK czy skierowaniu sprawy do sądu.
wezwanie do zapłaty

Egzekucja z nieruchomości w normalnym trybie

 • Egzekucji z nieruchomości może podlegać zarówno całość nieruchomości, jak i udział w niej, jeżeli dłużnik jest jedynie jej współwłaścicielem. Jeżeli nieruchomość stanowi wspólny majątek małżonków, to komornik zajmuje całą nieruchomość i jednocześnie zawiadamia małżonka dłużnika o zajęciu. Jeśli małżonek niebędący dłużnikiem sprzeciwi się zajęciu, to komornik ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie wierzyciela, który ma do wyboru dwie drogi. Może uzyskać klauzulę wykonalności również na drugiego małżonka albo egzekucja z nieruchomości będzie umorzona. Oczywiście w tej drugiej sytuacji będzie możliwa egzekucja z innych składników majątku dłużnika.
 • Pierwszy etap egzekucji z nieruchomości to jej zajęcie. W stosunku do dłużnika nieruchomość zostaje zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania przez komornika. W stosunku do dłużnika, któremu takiego wezwania nie doręczono, jak też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub z chwilą złożenia wniosku przez komornika do zbioru dokumentów. Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany.
Wezwanie do zapłaty
 • Wezwanie do zapłaty, a następnie opis i oszacowanie wartości zajętej nieruchomości. Jednocześnie z zajęciem, komornik wzywa dłużnika do zapłaty długu w terminie dwóch tygodni. Jeśli dłużnik tego nie uczyni, na wniosek wierzyciela komornik przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości. Jest to kolejny etap egzekucji. Opisu dokonuje komornik, natomiast oszacowania powołany przez niego biegły. W oszacowaniu podaje się osobno wartość nieruchomości, budowli, innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całej nieruchomości i ewentualnie jej wydzielonej części. Dłużnik ma bowiem prawo złożyć wniosek o wystawienie na licytację tylko części nieruchomości, jeżeli cena jej wywołania wystarczy na zaspokojenie wierzyciela. Rozstrzyga o tym komornik. W razie wydzielenia takiej części dalsze postępowanie co do reszty nieruchomości będzie zawieszone do czasu ukończenia licytacji.
 • Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji i podział uzyskanych środków. Po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się opisu i oszacowania, komornik wyznacza i ogłasza termin pierwszej licytacji nieruchomości. Cena wywoławcza przy tej pierwszej licytacji to trzy czwarte sumy oszacowania. Przed przystąpieniem do licytacji każdy uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia rękojmi w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Zostanie mu ona zwrócona, jeśli nie wygra licytacji. A jeżeli to właśnie on kupi licytowaną nieruchomość, to rękojmia będzie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Licytacja jest publiczna i prowadzona ustnie przez komornika. Po ogłoszeniu najniższej ceny komornik wzywa do rozpoczęcia licytacji. Uczestnicy podają ustnie kolejne postąpienia, przy czym każda oferowana cena nabycia musi być wyższa od poprzedniej o co najmniej 1% ceny wywołania. Po trzecim obwieszczeniu zaproponowanej przez licytanta ceny, licytacja jest zamykana, a sędzia nadzorujący wydaje postanowienie o przybiciu na jego rzecz. Resztę ceny nabycia, licytant, który wygrał musi uiścić na rachunek depozytowy sądu w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu (na co czeka się co do zasady siedem dni).
oddłużanie firm
 • Po uiszczeniu ceny licytant uzyskuje prawo do przysądzenia mu własności nieruchomości. Jeśli natomiast jej nie wpłaci, przybicie traci moc, a uiszczona rękojmia nie podlega zwrotowi. Gdyby pierwsza licytacja nie doprowadziła do sprzedaży nieruchomości, to komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację. Cena wywołania tym razem wynosi dwie trzecie sumy oszacowania. Niezwłocznie po pojawieniu się pieniędzy na rachunku depozytowym sądu, komornik sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Projekt planu musi zatwierdzić sędzia.
 • Zastosowanie przepisów o egzekucji z nieruchomości do innych typów egzekucji. Przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio do egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego oraz do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Egzekucja w trakcie postępowania upadłościowego

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie wstrzymuje prowadzonych wobec dłużnika postępowań egzekucyjnych. Oznacza to, że takie postępowania mogą toczyć się nadal. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa dopiero z dniem ogłoszenia upadłości, a konkretnie po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Egzekucja w trakcie restrukturyzacji

 • Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego prowadzić egzekucję, ale wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia (art. 260 pr. rest.).
 • W sytuacji prowadzonego postępowania sanacyjnego skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne zarówno w stosunku do wierzytelności objętej z mocy prawa układem (m.in. powstałej przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego), jak i nieobjętej z mocy prawa układem (m.in. powstałej po otwarciu postępowania sanacyjnego). po otwarciu postępowania sanacyjnego jest dopuszczalna egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.
 • Po prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu lub prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzyciela i przysługującej mu wierzytelności, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi.
terminy długów

Jakie są terminy?

Zarzut można wnieść w - zależności od sposobu zakończenia egzekucji - nie później niż: do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych lub w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości zaległości, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, lub w terminie 7 dni od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zgłoszenie zarzutu może skutkować zawieszeniem postępowania egzekucyjnego w całości lub w części. Warunkiem jest jednak jego wniesienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego.

Jak wygląda procedura od początku do tytułu wykonawczego?

Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym wszczyna postępowanie egzekucyjne z urzędu poprzez nadanie tytułowi wykonawczemu przez siebie wystawionemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.

Za tytuł wykonawczy uznaje się również jednolity tytuł wykonawczy oraz zagraniczny tytuł wykonawczy.

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

 • Drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
 • Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, przez swoich pracowników oraz inne upoważnione osoby lub organy - jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.

Do praw wierzyciela zaliczamy w szczególności:

 • 1. Prawo do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia.
 • 2. Prawo do doliczania i żądania zapłaty odsetek.
 • 3. Prawo do wyboru formy metody windykacji.
 • 4. Prawo do wyboru komornika, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjne.
 • 5. Prawo do wyboru sposobu egzekucji.
 • 6. Prawo do informacji o majątku dłużnika.
 • 7. Prawo do zabezpieczenia roszczenia.
 • 8. Prawo do ugody z dłużnikiem.
prawa wierzyciela
prawa dłużnika

Do praw dłużnika zaliczamy:

 • 1. powództwo przeciwegzekucyjne, które dzieli się na dwa rodzaje: pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne) oraz zwolnienie spod egzekucji (powództwo ekscydencyjne). Prawem zarezerwowanym wyłącznie dla dłużnika jest żądanie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, czyli całkowitego umorzenia egzekucji. Podstawą do wniesienia takiego powództwa jest:
  • Wystąpienie zdarzenia, wskutek którego wierzytelność wygasła lub nie może być egzekwowana.
  • Zobowiązanie zostało spłacone przez dłużnika.
  • Udowodnienie małżonka, że egzekwowane zobowiązanie nie należy się wierzycielowi (zostało już spłacone).
 • 2. Skarga przeciw komornikowi, dłużnik ma prawo kwestionować również sposób prowadzenia egzekucji przez komornika. Skargę można wnieść w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpiło naruszenie przepisów.
 • 3. Prawo do szczegółowych informacji na temat zadłużenia.
 • 4. Prawo do skorzystania z pomocy prawnika.
 • 5. Prawo do prywatności i ochrony swojego dobrego imienia.
 • 6. Prawo do przestrzegania terminów przez wierzyciela.
 • 7. Prawo do wyboru kolejności spłaty zadłużenia.

Egzekucja rolników i gospodarstwa rolnego

Katalog składników gospodarstwa rolnego, które nie podlegają egzekucji:

 • 1. Stado podstawowe zwierząt gospodarskich (bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu i zwierząt futerkowych).
 • 2. Zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa.
 • 3. Stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków.
 • 4. Zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt.
 • 5. Rodziny pszczele pszczoły miodnej.
 • 6. Podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów.
 • 7. Silosy na zboża i pasze.
 • 8. Zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego.
 • 9. Materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do zasiewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika.
 • 10. Zapasy opału na okres 6 miesięcy.
 • 11. Nawozy, środki ochrony roślin.
 • 12. Zapasy paszy i ściółki.
 • 13. Podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego.
 • 14. Zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych.
 • 15. Budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza.
 • 16. Budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.
Egzekucja rolników i gospodarstwa rolnego
 • Obecnie komornik będzie musiał pozostawić rolnikowi nie tylko to, co niezbędne jest do wyżywienia jego i rodziny, ale wszystko to, co umożliwi mu dalsze prowadzenie gospodarstwa – tak, aby możliwe było dalsze prowadzenie działalności i w ten sposób doprowadzenie do zaspokojenia wierzycieli.
 • Wierzyciel rolnika nie będzie mógł skierować egzekucji praktycznie do żadnego składnika majątku ruchomego dłużnika związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Jedynym majątkiem, do którego wierzyciel może bez problemu skierować egzekucję, będą rachunki bankowe i wierzytelności przysługujące dłużnikowi.

Jaka kwota nie podlega egzekucji?

 • Wynagrodzenie z pracy
 • Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. A zatem w 2022 roku wynosi ona 2 257,50 zł (75% z 3010) za każdy miesiąc.

 • Świadczenie emerytalne
 • Kwota wolna od zajęcia wynosi do 75% minimalnej emerytury. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. wskazujący wartość minimalnej emerytury, zostanie ogłoszony na początku 2022 r. na przełomie stycznia i lutego

kwota niepodlegaląca egzekucji

Co jest zwolnione z egzekucji zgodnie z KPC?

Zgodnie z art. 829 KPC nie podlegają egzekucji:

 • 1. Przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju.
 • 2. Pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.
 • 3. Zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca.
 • 4. Jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.
 • 5. Narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.
 • 6. U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.
 • 7. Przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.
 • 8. Produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).
 • 9. Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.
co nie podlega egzekucji

Według art. 833 KPC egzekucji nie podlegają również:

 • 1. Świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna oraz dodatek osłonowy.
 • 2. Świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
 • 3. Dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
 • 4. Zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.