Strona główna » Usługi » Upadłość

Upadłość

Ogłoszenie upadłości poprzedzone jest wystąpieniem do sądu z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat kto może ubiegać się o ogłoszenie upadłości, kiedy można a wręcz powinno się ją ogłosić, komu przysługuje prawo do złożenia wniosku i jakie informacje wniosek powinien zawierać aby sąd po przyjęciu wniosku mógł ogłosić upadłość.

Kto może ogłosić upadłość?

Przedsiębiorcy

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Wspólnicy osobowych spółek handlowych

Wspólnicy spółki handlowej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej

Kiedy można ogłosić upadłość?

Gdy dłużnik, czyli osoba, która utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub istnieje prawdopodobieństwo stania się niewypłacalnym. Niewypłacalność powstaje z chwilą opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, przekraczających 3 miesiące.

Komu przysługuje prawo do złożenia wniosku o upadłość?

Ogłosić upadłość może dłużnik, jak i każdy z wierzycieli osobistych dłużnika, a także członek zarządu w imieniu własnym. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej legitymację do złożenia wniosku ma wyłącznie dłużnik. Istnieje jednak wyjątek, zgodnie z którym wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok, a także wtedy gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Kiedy można ogłosić upadłość?

Treść wniosku składanego przez wierzyciela powinien zawierać:

oznaczenie dłużnika

Informacja czy dłużnik jest spółką publiczną

Okoliczności uzasadniające wniosek oraz ich uprawdopodobnienie

Miejsce głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika

Do wniosku składanego przez wierzyciela należy załączyć uprawdopodobnienie wierzytelności wnioskodawcy.

Treść wniosku składanego przez dłużnika powinien zawierać:

 • Dane dłużnika: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika
 • okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
 • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty
 • Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności
 • Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania
 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych
 • Oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie
 • Informacja czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego przez prawo polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem, podmiotem prowadzącym system interoperacyjny
 • Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
 • Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku
 • Oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika
 • Wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi
 • Informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika obciążeń
 • Informacja o postepowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika
 • Informacja o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów

Do wniosku składanego przez dłużnika należy załączyć pisemne oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku?

Jaki sąd jest właściwy do złożenia wniosku?

Jest nim Sąd Rejonowy z Wydziałem Gospodarczym właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy w przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaś dla przedsiębiorcy jest nim sąd właściwy dla miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa.

Opłaty sądowe

Wniosek o ogłoszenie upadłości podlega stałej opłacie w wysokości 1000 zł. Jeżeli wniosek dotyczy ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka), wówczas pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Syndyk

Kto to?

Syndyk najogólniej rzecz biorąc jest organem postępowania upadłościowego. Do jego powołania dochodzi w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. Nie występuje on zatem w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w którym to sąd dopiero bada zasadność wniosku upadłościowego. W przypadku upadłości przedsiębiorcy funkcję syndyka przyjmuje wyznaczony wcześniej tymczasowy nadzorca sądowy. Syndyk pełni swą funkcję od dnia ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego.

organ postępowania upadłościowego

Kto może zostać syndykiem?

Może zostać powołany wyłącznie syndyk posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka, której udziałowcy są w pełni odpowiedzialni za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, lub członkowie kierownictwa posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W styczniu 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące wykwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, wymagające zgody osoby wyznaczonej na zarządcę w postępowaniu upadłościowym dla niektórych kategorii dłużników, tzw. kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych. Dotyczy to dłużników upadłości, którzy zatrudniają wielu pracowników, posiadają ogromny majątek lub mają szczególne znaczenie dla gospodarki państwowej. Syndykiem masy upadłości nie może zostać osoba będąca wierzycielem lub dłużnikiem upadłego dłużnika, a także członek rodziny wierzyciela lub upadłego dłużnika. Ponadto funkcji tej nie może pełnić osoba, która była członkiem organu wykonawczego syndyka masy upadłości lub spółki z nim powiązanej, była jego pełnomocnikiem, była przez niego zatrudniona lub posiadała jego akcje lub udziały. Syndykiem masy upadłości nie może być osoba, która pełniła funkcję nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu naprawczym dłużnika.

Uprawnienia syndyka

Do głównych zadań syndyka należy zajęcie się majątkiem dłużnika, zarządzanie nim, zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub usunięciem przez osoby trzecie, a także jego likwidacja. Ostatecznie więc syndyk musi zorganizować likwidację majątku upadłości (stanowiącego masę upadłości od momentu ogłoszenia upadłości) tak, aby otrzymane środki można było przeznaczyć na realizację planu podziału, tj. w celu zaspokojenia wierzycieli. Jednak wcześniej syndyk ma również inne obowiązki. Jest on odpowiedzialny za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, co oznacza między innymi konieczność sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Jeżeli syndyk również zdecyduje się kontynuować działalność w upadłości (zamiast ją natychmiast rozwiązać; jeśli termin jest dłuższy niż 3 miesiące, należy uzyskać zgodę rady wierzycieli), to będzie musiał stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które rada dyrektorów pozy. dyrektorzy stają przed bankructwem.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Syndyk odpowiedzialny jest za:

objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem

likwidację majątku upadłego stanowiącego masę upadłości

sporządzenie listy wierzytelności

poszukiwanie majątku upadłego

sporządzenie planu podziału funduszów masy upadłości

odzyskanie majątku upadłego – czynności bezskuteczne upadłego

przygotowanie odrębnych planów podziału funduszy uzyskanych ze zbycia składnika majątku będącego zabezpieczeniem rzeczowym

sporządzenie projektu planu spłaty wierzycieli

dotyczy upadłości konsumenckiej

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.