Strona główna » Usługi » Upadłość » Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym na rozwiązanie problemów z długami, które stały się nie do udźwignięcia. W takich sytuacjach, pomoc profesjonalisty specjalizującego się w upadłości konsumenckiej może okazać się nieoceniona. Ile kosztuje upadłość konsumencka adwokat i doradca restrukturyzacyjny – sprawdź.

Co to jest upadłość konsumencka?

Odpowiadając na pytanie czym i co to jest upadłość, najogólniej można stwierdzić, że upadłość to postępowanie sądowe, w ramach którego dłużnik ma możliwość umorzenia całości lub części swoich długów. Jednocześnie dłużnik traci także uprawnienia na rzecz syndyka do zarządzania swoim majątkiem. Majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłości. Zadaniem syndyka jest jego sprzedaż i zaspokojenie wierzycieli. Sposób oddłużenia zależy od kilku czynników. Generalnie sądy będą badać, jak doszło do stanu upadłości i czy rozporządzenie majątkiem dłużnika nie naruszyło interesów wierzycieli. Sąd nie może dłużnika oddłużyć, jeżeli dłużnik sprzedawał swój majątek ze szkodą dla wierzycieli.

Czym jest upadłość konsumencka?

W związku z powyższym, upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, uzyskanie ogłoszenia upadłości w celu rozwiązania problemów z długami. Proces upadłościowy jest regulowany przez prawo upadłościowe i pozwala na umorzenie części lub całości zobowiązań finansowych dłużnika. Wsparcie adwokata upadłość może być kluczowe dla skutecznego przejścia przez ten proces.

Prawo upadłościowe a upadłość konsumencka

Prawo upadłościowe stanowi podstawę regulacji upadłości konsumenckiej. Określa ono zasady, procedury oraz warunki, które muszą być spełnione, aby ogłosić upadłość konsumencką. Prawo upadłościowe wpływa na przebieg procesu upadłości, a także na prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli. Wsparcie prawnika upadłość konsumencka może pomóc w zrozumieniu i zastosowaniu przepisów prawa upadłościowego w praktyce.

Warunki, aby ogłosić upadłość konsumencką

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim, musi wykazać, że jest niewypłacalny, czyli nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Ponadto, dłużnik musi wykazać, że jego niewypłacalność nie jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik musi złożyć wniosek o upadłość w sądzie. Wsparcie adwokata prawnika upadłość konsumencka może okazać się niezbędne w przygotowaniu i złożeniu wniosku.

ile kosztuje upadłość konsumencka i wsparcie prawnika?

Na pytanie ile kosztuje pomoc i wsparcie prawnika w procesie upadłości konsumenckiej może przybierać różne formy. Zacznijmy od tego, iż samo złożenie wniosku to koszt 30 zł. Opłata za pełnomocnictwo to 17 zł. Przede wszystkim, prawnik może pomóc w zrozumieniu przepisów prawa upadłościowego oraz w ocenie, czy dłużnik spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ponadto, pomoc prawnika może być niezbędna w przygotowaniu i złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, a także w reprezentowaniu dłużnika przed sądem i w kontaktach z wierzycielami. Tu koszty są zróżnicowane i są uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy, sumy wierzytelności i ilości wierzycieli. Wsparcie prawnika może również pomóc w radzeniu sobie z emocjonalnym obciążeniem związanym z procesem upadłości.

Jaki jest koszt zatrudnienia adwokata do sprawy o upadłość?

Koszt upadłości konsumenckiej związany z zatrudnieniem adwokata może być różny w zależności od indywidualnych potrzeb klienta oraz stopnia skomplikowania sprawy. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w usługi prawnika może przynieść wiele korzyści, takich jak skuteczne przeprowadzenie procesu upadłości, umorzenie długów czy odzyskanie kontroli nad swoim życiem finansowym. Warto zatem rozważyć skorzystanie z usług kancelaria prawna upadłość, aby uzyskać profesjonalne wsparcie w procesie upadłości konsumenckiej.

Czy upadłość konsumencka jest najlepsza na wyjście z długów?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona zarówno dla osób fizycznych (byłych przedsiębiorców i konsumentów), jak i dla organów zarządzających spółkami. Przedsiębiorcy mają prawny obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Dla konsumentów jest to prawo, a nie obowiązek. Dlatego przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości należy zapoznać się z ogólnymi zasadami postępowania upadłościowego. Oddłużenie poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Czasami zawarcie ugody może być bardziej opłacalne. Przed podjęciem decyzji o sposobie umorzenia długów warto porównać wszystkie możliwe warianty.

Ile kosztuje upadłość konsumencka z udziałem syndyka?

W przypadku upadłości konsumenckich ustawodawca przewiduje szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz tego ile kosztuje upadłość konsumencka dłużnika. Odzwierciedla to założenie, że większy dostęp do procedur oddłużeniowych zostanie osiągnięty poprzez obniżenie kosztów postępowania upadłościowego. Jednocześnie przyjęte rozwiązania nie gwarantują minimalnego poziomu opłacalności pracy syndyków.

Wynagrodzenie syndyka ustala sąd na podstawie następujących kryteriów: 

1) Wysokość środków znajdujących się w masie upadłości – kryterium to z reguły nie ma dużego znaczenia, szczególnie we wszystkich przypadkach, gdy postępowanie kończy się bez planu spłaty; 

2) Stopień zaspokojenia wierzycieli; jest to także kryterium, które nie może w dużej mierze przesądzać o poziomie wynagrodzenia syndyka, choćby dlatego, że poziom zaspokojenia wierzycieli jest dyrektywą ustępującą zasadzie umorzenia długów niewypłacalny dłużnik 

3) Ilość pracy i zakres działań realizowanych w programie oraz jego stopień trudności. Te trzy elementy powinny stanowić podstawowe wyznaczniki przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia syndyka, z uwzględnieniem ostatniego wyznacznika, jakim jest czas trwania postępowania; 

4) Niezależnie od tego ostatniego przy ustalaniu wysokości maksymalnego wynagrodzenia syndyka znaczenie powinien mieć czas trwania postępowania. Krótki czas trwania postępowania świadczy zazwyczaj o sprawnej likwidacji masy upadłości i sprawnym przeprowadzeniu wszystkich wymaganych przepisami prawa czynności procesowych (w szczególności: opis i kosztorys, wykaz wierzytelności, plan podziału). Nie można wykluczyć szczególnych przypadków, gdy postępowanie będzie trwało długo z przyczyn niezależnych od syndyka (ze względu na dużą wielkość masy upadłości lub obecność trudnego do zbycia majątku, jak np. niewielki udział we wspólnym majątku czy tytuł własności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia). W tym drugim przypadku długości postępowania nie należy interpretować jako okoliczności negatywnie wpływającej na poziom wynagrodzenia.

Czym jest upadłość konsumencka i kogo dotyczy?

Jest to specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Postępowanie upadłościowe skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, także takich, które odpowiednio wcześniej zamknęły działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Niewypłacalność powstaje wtedy, gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Upadłość ogłaszana jest w trybie likwidacyjnym, W tym trybie syndyk przeprowadza sprzedaż całego majątku dłużnika, ściąga lub sprzedaje należne mu wierzytelności i wykonuje lub zbywa prawa majątkowe, a następnie dzieli uzyskaną kwoty między wierzycieli dłużnika.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
syndyk masy upadłościowej

Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika albo umorzeniu części lub całości długów. Dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość, postępowanie upadłościowe ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pewnego rodzajem drugą szansą i nowym startem dla osób, które borykają się z długami i nie są w stanie sobie z nimi poradzić samemu. Istnieje wiele sytuacji życiowych, które prowadzą do stania się osobą niewypłacalną. Mogą nimi być np. źle zainwestowane pieniądze czy różne niepowodzenia życiowe bądź inne sytuacje, takie jak zaciągnięte pożyczki lub kredyty, czy też niespłacane raty kupionych sprzętów. Ogłoszenie upadłości umożliwia wyjście z długów osoby zadłużonej, może przywrócić normalne warunki życiowe i pozwolić na lepsze spojrzenie w przyszłość.

Etapy postępowania upadłościowego

Wielu dłużników jest zdania, że wystarczy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aby uzyskać oddłużenie. Nic bardziej mylnego. Wniosek rozpoczyna jedynie całą procedurę.

W przypadku konsumenta proces uzyskania oddłużenia przedstawia się następująco:

przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
badanie wniosku przez sąd i w przypadku jego przyjęcia - ogłoszenie upadłości
Wyznaczenie syndyka
Zgłaszanie wierzytelności do syndyka, ustalenie składu i wartości majątku
Złożenie przez syndyka projektu planu spłaty lub informacji o wystąpieniu przesłanek do umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty bądź do odmowy oddłużenia

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Odpowiednio przygotowany wraz z załącznikami jest dokumentem inicjującym upadłość konsumencką. Powinien zostać złożony w Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych, w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zwykłego pobytu dłużnika.

Wniosek o upadłość powinien zawierać:

  • Dane dłużnika: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL
  • Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika
  • Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
  • Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników
  • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty
  • Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności
  • Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania
  • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych
  • Oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności szczegółowo określone w ustawie.

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Upadłość konsumencka w różnych miastach Polski

Proces upadłości konsumenckiej może różnić się w zależności od miasta, w którym jest prowadzony. Omówimy specyfikę procesu upadłości konsumenckiej w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie.

Upadłość konsumencka w Warszawie: jak to wygląda?

W przypadku upadłości konsumenckiej w Warszawie, warto zwrócić się do doświadczonego adwokata, który pomoże w przygotowaniu wniosku o upadłość. Upadłość konsumencka adwokat Warszawa to kluczowe słowa, które warto wpisać w wyszukiwarkę, aby znaleźć odpowiedniego specjalistę. Aby wnioskować o upadłość w Warszawie, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Upadłość konsumencka w Gdańsku: specyfika procesu

W Gdańsku również istnieje wiele kancelarii prawnych, które specjalizują się w upadłości konsumenckiej. Wyszukując upadłość konsumencka prawnik Gdańsk lub upadłość konsumencka adwokat Gdańsk, można znaleźć odpowiedniego specjalistę. Proces upadłości konsumenckiej w Gdańsku przebiega podobnie jak w innych miastach Polski, jednak warto zwrócić uwagę na specyfikę oraz ewentualne różnice w interpretacji przepisów.

Upadłość konsumencka w Ostródzie: co warto wiedzieć?

W Ostródzie również można skorzystać z pomocy doświadczonych prawników specjalizujących się w upadłości konsumenckiej. Wyszukując prawnik w upadłości w Ostródzie, można znaleźć odpowiedniego specjalistę. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Ostródzie, należy zgłosić się do właściwego sądu rejonowego z kompletem wymaganych dokumentów.

Warto pamiętać, że niezależnie od miasta, w którym prowadzony jest proces upadłości konsumenckiej. Kluczowe jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże w przygotowaniu wniosku oraz przeprowadzi przez cały proces upadłościowy. Dzięki temu dłużnik ma większe szanse na pomyślne zakończenie postępowania i uwolnienie się od długów.