Strona główna » Usługi » Restrukturyzacja » Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Postępowanie restrukturyzacyjne (restrukturyzacja przedsiębiorstw) to postępowanie sądowe, którego celem jest uratowanie firmy (restrukturyzacja firm) lub spółki przed upadłością. To najprostsza odpowiedź na pytanie, czym jest i co to jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Nowe prawo restrukturyzacyjne zapewnia dłużnikom specjalne narzędzia umożliwiające osiągnięcie tego celu po przez właśnie restrukturyzację. Po pierwsze, restrukturyzacja firm daje nam kompleksową ochrona prawna podczas procesu restrukturyzacji firm. Ochrona antyegzekucyjna i wstrzymanie egzekucji na czas restrukturyzacji firm. Restrukturyzacja firm daje nam także ochronę przed wypowiedzeniem kluczowych umów dla firmy (umowa kredytu, umowa najmu, umowa pożyczki, umowa leasingu itp.). Firma w czasie restrukturyzacji funkcjonuje bez zagrożenia ze strony wierzycieli. To z kolei pozwali skupić się na dochodowych aspektach prowadzonego biznesu. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i restrukturyzacja firm po wprowadzeniu nowych przepisów wszczynamy dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością jak i niewypłacalnych. Także bankrutujące firmy mogą rozpocząć także proces naprawy (restrukturyzacja firm) i restrukturyzacje firm i wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne.

Na czym polega restrukturyzacja firm?

Istotnym elementem procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest sposób, w jaki firma dłużnika (także spółka) komunikuje się z wierzycielami. Zwołuje się np. zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem (tzw. nowym planem spłat). Dzięki takiemu rozwiązaniu firma nie musi indywidualnie dochodzić do porozumienia ze wszystkimi wierzycielami, a jedynie z większością, co oznacza, że ​​istnieje większa możliwość uzyskania priorytetowego planu spłaty zadłużenia. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania firmy mogą liczyć na szereg ułatwień, m.in.: umorzenie kosztów dodatkowych (egzekucja, sądy, komornik), umorzenie odsetek, wydłużenie terminów spłaty, a nawet obniżenie kapitału. Skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja firm jest atrakcyjna nie tylko dla dłużników, ale także dla wierzycieli, którzy mają realną szansę na odzyskanie swoich należności. Upadłość oznacza niewypłacalność, niewypłacalność i znaczne zmniejszenie satysfakcji wierzycieli – to nie które czynniki motywujące wierzycieli do zawierania układów podczas restrukturyzacji firm.

Restrukturyzacja firm to proces zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej (organizacyjnej), czy po stronie aktywów firmy, których celem jest zwiększenie efektywności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, czy poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku. Wszczynać restrukturyzację dla firm może wiele podmiotów gospodarczych. Przyczyny otwierania postępowań restrukturyzacyjnych są różne. Ostatnie lata to wzrost związany z restrukturyzacja COVID-19, wojna na Ukrainie czy wojna w Izraelu. Przez te nieoczekiwane zdarzenia możliwa jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa, która przebiega pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego.

Zdolność do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego firmy zgodnie z prawem mają przedsiębiorcy (firmy) w rozumieniu ustawy kodeks cywilny. Restrukturyzacja firm jest dla np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej także mogą skorzystać z procesu restrukturyzacji firm. Także wspólnicy osobowi spółek osobowych i cywilnych, a także spółki partnerskie i rolnicy mogą oddłużyć się dzięki restrukturyzacji firm. W Polsce istnieje wiele sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, jednak znaczną ich część stanowią spółki osobowe oraz kapitałowe. Tak naprawdę liczba zarejestrowanych spółek w Polsce przekracza znacząco 500 000. Jeśli chodzi o spółki to wyróżniamy kapitałowe oraz osobowe. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego firmy albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to nowoczesna metoda walki ze spiralą zadłużenia.

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Przegląd potencjalnych wydatków na jakie musimy być przygotowani

Restrukturyzacja firm wiąże się z różnymi wydatkami. Wszystko zależy od rodzaju postępowania i skali długów. Podczas restrukturyzacji pojawią się następujące wydatki:

 • Koszty konsultacji oraz doradztwa (np. wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego, prawnika, biegłych rewidentów)
 • Wydatki w związku z przekształceniami prawnymi i majątkowymi (np. Rejent, znaczki sądowe)
 • Koszty związane z redukcją kadry pracowniczej (np. odszkodowania i odprawy, szkolenia dla pracowników)
 • Koszty związane z wprowadzeniem zmian w strukturze (np. specjalistyczne szkolenia, zmiana systemów związanych z informatyzacją firmy)
 • Koszty związane z pozyskaniem nowego finansowania firmy (np. opłaty za emisję obligacji, koszty leasingów)

Koszty te mogą być różne w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, trybu restrukturyzacji oraz stopnia zaawansowania zadłużenia. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wydatki i uwzględnić je w planie restrukturyzacyjnym.

Jak oddłużyć firmę?

Restrukturyzacja firm może obejmować redukcję zadłużenia odsetkowego, ale może także obejmować częściową redukcję kapitału. Postępowania restrukturyzacyjne firm wydłuża także okres spłaty zobowiązań objętych układem. Licencjonowany doradca restukturyzacyjny ma wyłączne prawo do prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego dla firm. W ciągu nawet 24 godzin zatrzymam egzekucję komorniczą w Twojej firmie dzięki wszczęciu restrukturyzacji firmy.

Reprezentowanie przez kancelarię prawną

Reprezentowanie przez kancelarię prawną jest kluczowe dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Kancelaria prawna może pomóc dla firmy i spółki w reorganizacji w takich kwestiach, jak:

 • Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Otwarciu uproszczonego postępowania,
 • Reprezentowanie firmy w negocjacjach z wierzycielami,
 • Uzyskanie zgody sądu na przeprowadzenie restrukturyzacji,
 • Wsparcie w procesie wdrożenia planu.

Wybór doświadczonej kancelarii prawnej może znacząco wpłynąć na efektywność procesu restrukturyzacji firmy oraz zwiększyć szanse na uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa. Zarządzanie kryzysowe to proces, w którym kluczową rolę odgrywa doradztwo restrukturyzacyjne. Konsultanci pomagają firmom przeżywającym kryzysy, takie jak problemy finansowe czy utrata rynków zbytu, opracowując i wdrażając skuteczne strategie naprawcze. Dzięki temu firmy mogą uniknąć bankructwa i stać się bardziej konkurencyjne na rynku. Zwykle obejmuje ocenę sytuacji finansowej firmy, rekomendacje dotyczące optymalizacji procesów biznesowych, reorganizacji działów lub całej firmy, a także przygotowanie planów naprawy lub rozwoju.

Kancelaria prawna może okazać się nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej, której konsekwencją może być bankructwo i upadłość. Współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym i kancelarią prawną może pomóc w zrozumieniu i przeprowadzeniu procesu, a także w opracowaniu strategii mających na celu uniknięcie upadłości lub wyeliminowaniu jej negatywnych skutków. 

Czego szukać przy wyborze doradcy restrukturyzacyjnego?

Przy wyborze doradcy restrukturyzacyjnego warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Wiedza i kwalifikacje doradcy restrukturyzacyjnego – poszukuj ekspertów z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego,
 • Rekomendacje i opinie klientów – sprawdź, jakie doświadczenia mają inni przedsiębiorcy z daną kancelarią,
 • Indywidualne podejście do klienta – kancelaria powinna być w stanie dostosować się do specyfiki Twojego biznesu oraz potrzeb,
 • Transparentność i jasność komunikacji – ważne jest, aby kancelaria prawna przedstawiła Ci możliwe scenariusze oraz konsekwencje podejmowanych działań,
 • Elastyczność i dostępność – kancelaria powinna być w stanie szybko reagować na zmieniające się okoliczności oraz być dostępna dla klienta.

Restrukturyzacja firmy aby przebiegła pomyślnie to, warto zwrócić uwagę na te kryteria, aby mieć pewność, że współpraca będzie owocna i przyniesie oczekiwane rezultaty.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja to złożony proces prawno-ekonomiczno-organizacyjny. Przedsiębiorstwo, w zależności od swojej szczególnej sytuacji, poddaje się procesowi restrukturyzacji w określony w prawie sposób. Na czym polega proces restrukturyzacji firmy? Podstawowy cel restrukturyzacyjny danego przedsiębiorstwa sprowadza się do podniesienia jego wartości, czyli ceny sprzedaży w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Dlatego sam proces restrukturyzacyjny polega na przeprowadzeniu głębokich zmian w aktywach, pasywach i/lub organizacji firmy, co pozwoli zawrzeć układ z wierzycielami. Można zatem przyjąć, że restrukturyzacja przynosi równoważne efekty z transformacją, która finalnie ma umożliwić uniknięcie postępowania upadłościowego.

Jakie są przesłanki postępowania restrukturyzacyjnego?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przez dłużnika niewypłacalnego rozumie się dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymaganych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązać pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Z kolei za dłużnika zagrożonego niewypłacalnością uznaje się dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

prawo restrukturyzacyjne
postępowanie sanacyjne

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Zdarzają się sytuacje, gdzie restrukturyzacja opiera się wyłącznie na restrukturyzacji zadłużenia, czyli oddłużeniu firmy. Polega to zazwyczaj na:

 • redukcji zadłużenia,
 • odroczeniu terminu zapłaty,
 • konwersji zadłużenia na udziały bądź akcje.

Dłużnik musi jednak pamiętać, że łatwiej będzie mu przekonać wierzycieli do zawarcia układu, jeśli nadzorca bądź zarządca sądowy sporządzi solidny plan restrukturyzacyjny. Zakres planu restrukturyzacyjnego określa art. 10 prawa restrukturyzacyjnego. Jest to minimum co do zawartości planu restrukturyzacyjnego, który warto, aby wykraczał poza zakres wskazany przez ustawodawcę. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego wymaga znajomości prawa, ekonomii oraz branży restrukturyzowanej firmy. Z tego ostatniego względu przy tworzeniu planu powinien brać udział dłużnik, gdyż to on najlepiej zna swoje przedsiębiorstwo oraz sektor gospodarki, w której prowadzi działalność.

Rodzaje postepowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja uregulowana ustawą jest przeprowadzana w następujących postępowaniach (postępowania restrukturyzacyjne).

postępowanie o zatwierdzenie układu

przyspieszone postępowanie układowe

postępowanie układowe

postępowanie sanacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych obok: przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego (art. 2 Pr.rest.). Postępowanie o zatwierdzenie układu daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu z wierzycielami w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika bez udziału sądu (art. 3 ust. 2 pkt 1 Pr.rest.).

Restrukturyzacja w trybie postępowania o zatwierdzenie układu obejmuje zasadniczo następujące etapy:

czynności przygotowawcze
 • 1. Zawarcie umowy z nadzorcą układu
 • 2. Ustalenie dnia układowego
 • 3. Sporządzenie spisu wierzytelności
 • 4. Sporządzenie spisu wierzytelności spornych
 • 5. Opracowanie planu restrukturyzacji
 • 6. Opracowanie propozycji układowych
głosowanie nad układem

Dłużnik we współpracy z nadzorcą układu zbiera głosy wierzycieli za przyjęciem układu, przedstawiając im karty do głosowania (art. 37 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 212 Pr.restr.). Układ zostaje przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 217 ust. 1 Pr.restr.). W postępowaniu o zatwierdzenie układu większość potrzebną do przyjęcia układu liczy się od liczby i kwoty wierzytelności uprawniających do udziału w głosowaniu. To istotna różnica w stosunku do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, w których większość potrzebną do przyjęcia układu liczy się, biorąc pod uwagę wierzycieli głosujących. Wierzyciel może złożyć nadzorcy układu pisemne zastrzeżenia co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów lub wskazania innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu. Nadzorca układu dołącza zastrzeżenia wierzycieli do sprawozdania składanego do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu (art. 216 ust. 2 Pr.restr.). W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów nadzorca układu stwierdza przyjęcie układu (art. 217 ust. 4 Pr.restr.).

zatwierdzenie układu przez sąd i jego skutki
stwierdzenie wykonania układu

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyśpieszone postepowanie układowe jest rodzajem postepowania restrukturyzacyjnego, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami, po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być ono prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, tylko wtedy, kiedy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%. Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego charakteryzuje wiele uproszczeń, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia układu w możliwie najkrótszym czasie, około 2-3 miesięcy.

postępowanie egzekucyjne

Jak wygląda?

Wniosek o otwarcie przyśpieszonego postepowania układowego rozpoznawany jest przez sąd na posiedzeniu niejawnym, wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku. Wydanie rozstrzygnięcia powinno nastąpić w terminie tygodnia od dnia złożenia wniosku. Wydając postanowienie o otwarciu przyśpieszonego postępowanie układowego sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz sporządza i przekłada sędziemu- komisarzowi w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowania: plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. W przyśpieszonym postępowaniu układowym nie sporządza się natomiast spisu inwentarza.

Co daje?

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego co do zasady nie pozbawia dłużnika wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem, jednakże na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczne będzie uzyskanie zgody nadzorcy sądowego. Przy spełnieniu określonych przesłanek sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę. Z dniem postępowania mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staję się masą układową. Dłużnik udostępnia nadzorcy sądowemu dokumenty dotyczące jego przedsiębiorstwa i majątku oraz umożliwia mu zapoznanie się z przedsiębiorstwem.

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe to kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których niewypłacalność nie jest tak głęboka, aby niezbędne było podejmowanie najbardziej drastycznych kroków (np. wstrzymanie wszystkich postępowań egzekucyjnych, wyprzedaż zbędnego mienia, odstąpienie od kontraktów). Jeżeli uważasz, że sytuacja w firmie jest naprawdę bardzo trudna, właściwszym rozwiązaniem będzie postępowanie sanacyjne.

Kto może skorzystać z postępowania układowego?

Postępowanie układowe przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy posiadają powyżej 15 % spornych wierzytelności (na dzień otwarcia postępowania układowego) uprawniających do głosowania nad układem. Jaka jest główna zaleta tego postępowania? W trakcie postępowania układowego nadal możesz zarządzać firmą (w przeciwieństwie do sanacji), tym nie mniej musisz się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Aż do prawomocnego zakończenia postępowania pozostajesz pod kontrolą sądu i wierzycieli oraz nadzorcy sądowego (licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego), od którego zgody będzie zależeć dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

restrukturyzacja

Co daje?

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego co do zasady nie pozbawia dłużnika wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem, jednakże na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczne będzie uzyskanie zgody nadzorcy sądowego. Przy spełnieniu określonych przesłanek sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę. Z dniem postępowania mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staję się masą układową. Dłużnik udostępnia nadzorcy sądowemu dokumenty dotyczące jego przedsiębiorstwa i majątku oraz umożliwia mu zapoznanie się z przedsiębiorstwem.

Co możesz zyskać?

Zyskujesz przede wszystkim ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym. Możliwe jest również wstrzymanie egzekucji prowadzonej przez wierzyciela rzeczowego (np. banku posiadającego hipotekę), przy czym ochrona ta może być przyznana maksymalnie na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie nie uda ci się uzgodnić porozumienia z wierzycielem rzeczowym, będzie on mógł kontynuować egzekucję, ale tylko z przedmiotu, na którym posiada zabezpieczenie (hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy). Pamiętaj jednak, że Twoim celem w tym postępowaniu jest osiągnięcie porozumienia z wierzycielami - możesz zyskać rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, częściowe umorzenie zobowiązań, odroczenie spłaty w czasie.

Co musisz wykazać?

Podobnie jak w przypadku postępowania sanacyjnego, już we wniosku o otwarcie postępowania układowego musisz wykazać, że w toku postępowania będziesz w stanie regulować na bieżąco wszystkie zobowiązania, które powstaną po otwarciu restrukturyzacji. Krótko mówiąc, będziesz w stanie pokrywać bieżące koszty funkcjonowania firmy, natomiast zawarcie porozumienia z wierzycielami układowymi umożliwi Ci spłatę także należności objętych układem, przy czym w praktyce spłata ta będzie odroczona w czasie, chociażby z uwagi na czas trwania postępowania układowego.

Kiedy postępowanie się kończy?

Ostatnim etapem postępowania jest poddanie pod głosowanie propozycji układowych. Jeśli układ zostanie przyjęty przez wierzycieli a następnie zatwierdzony przez sąd, pierwszy sukces za tobą. Od tego momentu wchodzisz w fazę wykonywania układu.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego mającego na celu uzdrowienie przedsiębiorstwa dłużnika.

Postępowanie sanacyjne

Jaki jest jego cel?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Co daje?

Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem sporządza w terminie trzydziestu dni od otwarcia plan restrukturyzacyjny, w którym wskazuje możliwe zasady zwolnienia pracowników, mienie podlegające zbyciu oraz umowy, od których zamierza odstąpić. Należy przez to rozumieć, że postępowanie sanacyjne jest przykładem gruntownej restrukturyzacji i zmian w przedsiębiorstwie. Jednocześnie w tym samym czasie zarządca składa spis wierzytelności. Nie później niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, sędzia komisarz, zgodnie z art. 321 Prawo restrukturyzacyjne, zobowiązany jest zwołać zgromadzenie wierzycieli zmierzające do głosowania nad układem. Zgodnie z art. 324 Prawo restrukturyzacyjne postępowanie sanacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia. Z dniem zakończenia postępowania bądź uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem przedsiębiorstwa (art. 329 Prawo restrukturyzacyjne).

Referencje


“Pyszna kawa, wspaniałem warunki współpracy i ciągły kontakt z Panem Kamilem dał mi wiele do zrozumienia, dziś jestem już wolna od problemów!”

Katarzyna Z.

“Pan Kamil pomógł mi wydostać się z dużych kłopotów finansowych, obsługiwał moje interesy zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości oraz profesjonalizmu, SZCZERZE POLECAM!”

Tomasz P.

“Współpraca z Panem Kamilem pomogła mi wyjść z kłopotów, dawno nie spotkałem się z takim profesjonalizmem. Jedyny słuszny wybór to Kancelaria Pana Kamila!”

Bartłomiej K.

Szukasz pomocy?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Jeśli firma, na której Ci zależy, potrzebuje profesjonalnej pomocy – zadzwoń!
Z chęcią przedstawimy rozwiązania dla Ciebie i Twojej firmy.

Prawo – postępowania restrukturyzacyjne: sądowe i pozasądowe – restrukturyzacja firm

Ustawa prawna określa zasady i procedury mające pomóc dłużnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Prawo przewiduje i dopuszcza różne procedury sądowe i pozasądowe. W związku z tym pozwalają one znacząco zreorganizować długi i uniknąć bankructwa. Warto dodać, że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może być inicjowane zarówno przez dłużnika, jak i przez wierzycieli.

Proces przygotowania planu reorganizacji obejmuje opracowanie szczegółowego planu działania, określenie poszczególnych obowiązków oraz ustalenie celów i wskaźników efektywności. Strategia reorganizacji zostanie wdrożona po zatwierdzeniu planu przez zarząd spółki i wierzycieli. W ramach tego doradcy restrukturyzacyjni wspierają spółki we wdrażaniu działań naprawczych, monitorowaniu postępów i w razie potrzeby korygowaniu planów.

W sytuacjach kryzysowych kluczowa jest zmniejszenie zadłużenia i negocjacje z wierzycielami. Doradcy restrukturyzacyjni pomagają firmom analizować strukturę zadłużenia, opracowywać propozycje zmian i negocjować z wierzycielami. Celem tych działań jest zawarcie układu z wierzycielami w celu odciążenia finansowego, odroczenia spłaty lub zamiany zadłużenia na kapitał własny. Rozwiązania tego typu mają na celu poprawę płynności finansowej firmy oraz umożliwienie jej dalszego funkcjonowania i rozwoju.

restrukturyzacje firm