Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Ostróda

Kancelaria Ostróda

Oddział w Ostródzie


Ul. Franciszkańska 2
14-100 Ostróda

Tel.: +48 889-808-743
E-mail: kancelaria@kamilgrabarczyk.pl

Kamil Grabarczyk
Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Na czym polega upadłość konsumencka?

Czym jest plan restrukturyzacji?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która polega na całkowitym lub częściowym umorzeniu długów. Jednocześnie wszystkie roszczenia wierzycieli zostają zaspokojone, dlatego jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron. Ta metoda pozwala na wyjście z poważnych kłopotów finansowych.

Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Można o tym mówić już w momencie nieuregulowania jednego zobowiązania przez okres co najmniej trzech miesięcy.

wniosek o pre-pack

Co ważne, wprowadzenie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe umożliwiło ogłoszenie upadłości konsumenckiej także osobom, które stały się niewypłacalne przez własne niedbalstwo i umyślnie się do tego przyczyniły. Stosowny wniosek może złożyć do sądu zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciel.

Podczas postępowania należy udowodnić, że osoba niewypłacalna nie ma realnych możliwości spłaty swoich zobowiązań. Jest to czasochłonny proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania.

Upadłość konsumencka w Ostródzie – jak przygotować wniosek?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być poprzedzone złożeniem wniosku do sądu właściwego dla miejsca pobytu dłużnika. Takie pismo powinno zawierać m.in.:

  • dane osobowe dłużnika,
  • adres i numer PESEL,
  • oznaczenie sądu,
  • dokładny opis aktualnej sytuacji i uzasadnienie wniosku,
  • spis wierzytelności,
  • spis wierzytelności spornych,
  • aktualny wykaz majątku,
  • przychody i koszty utrzymania dłużnika.

Złożenie wniosku jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Samodzielne sporządzenie pisma, które będzie zawierało wszystkie niezbędne informacje, jest dość trudne. Warto więc skorzystać z usług sprawdzonej kancelarii, która pomoże ogłosić upadłość w Ostródzie.

W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe?

Oddłużanie w Ostródzie odbywa się w 3 etapach:

1. Postępowanie, w którego trakcie sąd rozpatruje złożony wniosek.

2. Postępowanie, w którego trakcie sąd rozpatruje złożony wniosek.

3. Przygotowanie planu spłaty wierzycieli.

Sąd w pierwszej kolejności analizuje wniosek o ogłoszenie upadłości i weryfikuje, czy zaistniały przesłanki, które to umożliwiają. Może go odrzucić, w przypadku, gdy nie zostały spełnione ustawowe wymogi. Jeśli jednak uzna złożone pismo za stosowne, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Informacja ta zostanie umieszczona w KRZ. Decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości jest związana  z automatycznym zatrzymaniem wszystkich postępowań egzekucyjnych, jakie toczą się wobec dłużnika.

spolka-zoo-jako-forma-prowadzenia-dzialanosci

Sąd wyznacza syndyka, który będzie prowadził postępowanie upadłościowe. Jego zadaniem jest także m.in. poinformowanie wszystkich wskazanych we wniosku wierzycieli o ogłoszeniu przez dłużnika upadłości konsumenckiej oraz terminie, do którego mogą zgłaszać swoje wierzytelności.

Syndyk weryfikuje także ruchomości i nieruchomości wchodzące w skład majątku konsumenta. Jest to tzw. masa upadłościowa.

procedura egzekucji spłaty

W kolejnym etapie postępowania jest ona likwidowana, czyli sprzedawana. Z pozyskanych w ten sposób funduszy syndyk zaspokaja w całości lub części roszczenia wierzycieli. Jeśli nie jest to kwota, która umożliwia pokrycie wszystkich zadłużeń, jest przygotowywany plan spłaty wierzycieli.

W przypadku, gdy sytuacja osobista i materialna zadłużonego na to nie pozwala, sąd może wydać decyzję o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

jak przebiega restrukturyzacja spółki?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób jedyny sposób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Ze względu na to, że jest to skomplikowany proces wymagający niezbędnej wiedzy, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże sporządzić wniosek i przeprowadzi przez wszystkie etapy postępowania.