Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Ostróda

Kancelaria Ostróda

kancelaria upadłościowa ostróda

Kancelaria upadłościowa Ostróda

Oddział w Ostródzie


Ul. Franciszkańska 2
14-100 Ostróda

Tel.: +48 889-808-743
E-mail: kancelaria@kamilgrabarczyk.pl

Kamil Grabarczyk
Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Zaciąganie długów niemożliwych lub trudnych do spłaty nie powinno spychać człowieka na margines społeczeństwa i pozbawiać go wszystkiego z dnia na dzień. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zatem rozwiązania, które pozwolą tym osobom bezpiecznie wyjść z długów i odbudować normalne życie. Nowe zapisy w prawie upadłościowym są korzystne dla obywateli. Podane informacje mają pomóc Państwu w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub zawarciu ugody konsumenckiej. Sprawa upadłości konsumenckiej w Ostródzie ma na celu egzekwowanie tych przepisów, kancelaria upadłościowa w Ostródzie pomaga w tym zakresie.

„zasadniczym (pierwszoplanowym) celem tzw. upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o umożliwienie osobie fizycznej normalnego funkcjonowania przez uzyskanie oddłużenia i tzw.” nową szansę”, a nie tylko doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.” Postanowienie SO w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt: XXIII Gz 1103/17

Kancelaria upadłościowa w Ostródzie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skutecznym sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia. Znowelizowane przepisy, które weszły w życie w 2020 roku, sprawiły, że z tego rozwiązania może skorzystać jeszcze więcej osób. Upadłość mogą ogłosić osoby fizyczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Jeśli problem z zadłużeniem dotyczy również Ciebie, możesz skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces upadłości konsumenckiej. W ten sposób pozbędziesz się długów i będziesz mógł spokojnie odetchnąć.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która polega na całkowitym lub częściowym umorzeniu długów. Jednocześnie wszystkie roszczenia wierzycieli zostają zaspokojone, dlatego jest to korzystne rozwiązanie dla obu stron. Ta metoda pozwala na wyjście z poważnych kłopotów finansowych.

Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Można o tym mówić już w momencie nieuregulowania jednego zobowiązania przez okres co najmniej trzech miesięcy.

kancelaria upadłościowa ostróda
wniosek o pre-pack

Co ważne, wprowadzenie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe umożliwiło ogłoszenie upadłości konsumenckiej także osobom, które stały się niewypłacalne przez własne niedbalstwo i umyślnie się do tego przyczyniły. Stosowny wniosek może złożyć do sądu zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciel.

Podczas postępowania należy udowodnić, że osoba niewypłacalna nie ma realnych możliwości spłaty swoich zobowiązań. Jest to czasochłonny proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania.

W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe?

Oddłużanie w Ostródzie odbywa się w 3 etapach:

1. Postępowanie, w którego trakcie sąd rozpatruje złożony wniosek.

2. Postępowanie, w którego trakcie sąd rozpatruje złożony wniosek.

3. Przygotowanie planu spłaty wierzycieli.

Sąd w pierwszej kolejności analizuje wniosek o ogłoszenie upadłości i weryfikuje, czy zaistniały przesłanki, które to umożliwiają. Może go odrzucić, w przypadku, gdy nie zostały spełnione ustawowe wymogi. Jeśli jednak uzna złożone pismo za stosowne, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Informacja ta zostanie umieszczona w KRZ. Decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości jest związana  z automatycznym zatrzymaniem wszystkich postępowań egzekucyjnych, jakie toczą się wobec dłużnika.

kancelaria upadłościowa ostróda
spolka-zoo-jako-forma-prowadzenia-dzialanosci

Sąd wyznacza syndyka, który będzie prowadził postępowanie upadłościowe. Jego zadaniem jest także m.in. poinformowanie wszystkich wskazanych we wniosku wierzycieli o ogłoszeniu przez dłużnika upadłości konsumenckiej oraz terminie, do którego mogą zgłaszać swoje wierzytelności.

Syndyk weryfikuje także ruchomości i nieruchomości wchodzące w skład majątku konsumenta. Jest to tzw. masa upadłościowa.

W kolejnym etapie postępowania jest ona likwidowana, czyli sprzedawana. Z pozyskanych w ten sposób funduszy syndyk zaspokaja w całości lub części roszczenia wierzycieli. Jeśli nie jest to kwota, która umożliwia pokrycie wszystkich zadłużeń, jest przygotowywany plan spłaty wierzycieli.

W przypadku, gdy sytuacja osobista i materialna zadłużonego na to nie pozwala, sąd może wydać decyzję o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

kancelaria upadłościowa ostróda
jak przebiega restrukturyzacja spółki?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób jedyny sposób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Ze względu na to, że jest to skomplikowany proces wymagający niezbędnej wiedzy, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże sporządzić wniosek i przeprowadzi przez wszystkie etapy postępowania.