Strona główna » Blog » W jaki sposób następuje ustalanie składu masy upadłości?

W jaki sposób następuje ustalanie składu masy upadłości?

Ustalanie składu masy upadłościowej

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa lub spółki, czy też upadłości konsumenckiej następuje ustalenie składu masy upadłości na dzień ogłoszenia upadłości. Czynność ta następuje przez sporządzenie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe według wzorca udostępnionego w tym systemie spisu objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw majątkowych, a także przez sporządzenie spisu należności. Ustalanie składu masy upadłości – dowiedz się więcej. Zapraszamy do przeczytania wpisu.

Co to jest ustalanie składu masy upadłości?

Gdy w takcie ustalania masy upadłości upadłego syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych ustali, że w skład masy upadłości wchodzą ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne, których syndyk nie objął, sporządza ich spis, wskazując, których składników masy nie objął na skutek czynności bezskutecznych. Syndyk sporządza spisy, o których mowa powyżej, na bieżąco, w miarę ustalania składu masy upadłości i obejmowania składników majątku wchodzących w skład masy upadłości. Podczas sporządzania spisów syndyk usuwa także błędnie wpisane pozycje.

Ustalanie składu masy upadłości – jak często?

Każdorazowy stan spisu objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw majątkowych jest ujawniany w Rejestrze (dla przypomnienia ten rejestr to: krajowy rejestr zadłużonych). Zawarte w spisie należności informacje o przysługujących upadłemu wierzytelnościach podlegają ujawnieniu dopiero z chwilą obwieszczenia w Rejestrze uchwały rady wierzycieli albo postanowienia sędziego -komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż tych wierzytelności – ustalanie składu masy upadłości).

Zakończenie ustalania składu masy upadłości:

W chwili zakończeniu ustalania składu masy upadłości syndyk składa spis inwentarza, który obejmuje raporty ze sporządzonych według stanu na dzień ogłoszenia upadłości spisów:

– objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw majątkowych;

– ruchomości, nieruchomości oraz środków pieniężnych, których syndyk nie objął;

– należności.

Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych ustali, że w skład masy upadłości w dniu ogłoszenia upadłości wchodziły składniki majątku, których syndyk nie ujął w spisie inwentarza, sporządza uzupełnienie spisu inwentarza, które obejmuje składniki majątku nieujęte w spisie inwentarza. Do uzupełnienia spisu inwentarza przepisy w prawie upadłościowym stosuje się odpowiednio. Ze spisem inwentarza dokonujemy oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. Istnieje domniemanie, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego, zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenta w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego – ustalanie składu masy upadłości.

Co z cudzymi przedmiotami?

Stosujemy zasadę, iż składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych przeniesionych przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych (zastawem ustalanie składu masy upadłości).

Zbycie mienia: ustalanie składu masy upadłości

W przypadku zbycia przez upadłego przedsiębiorcę lub konsumenta mienia, które podlega wyłączeniu, świadczenie otrzymane za zbyte mienie wydaje się osobie, do której mienie to należało, jeżeli świadczenie jest wyodrębnione w masie upadłości. W razie zbycia przez syndyka mienia, które podlegało wyłączeniu, osoba, do której prawo to należało, może żądać wydania świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za to mienie (ustalanie składu masy upadłości).

Jeżeli świadczenie, o którym mowa powyżej, nie zostało spełnione przed zgłoszeniem żądania wydania, prawo do świadczenia przechodzi na mającego prawo do wyłączonego mienia. Osoba, której przysługuje prawo do mienia podlegającego wyłączeniu, może żądać jego wydania lub świadczenia wzajemnego za jednoczesnym zwrotem wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie świadczenia wzajemnego poniesionych przez upadłego lub z masy upadłości (ustalanie składu masy upadłości).

ustalanie składu masy upadłości – wniosek o wyłączenie

W złożonym wniosku o wyłączenie z masy upadłości należy zgłosić wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody. Na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania, chyba że powołanie było niemożliwe. Sędzia-komisarz prowadzący postępowanie upadłościowe rozpoznaje wniosek o wyłączenie z masy upadłości w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Po wysłuchaniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Postanowienie to, w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości wymaga oczywiście uzasadnienia. Na postanowienie o wyłączeniu z masy upadłości przysługuje zażalenie upadłemu i jego wierzycielom (ustalanie składu masy upadłości).

Oddalony wniosek o wyłączenie z masy upadłości

W przypadku oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości zainteresowany. (dla przypomnienia wnioskodawca) Ma prawo w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z masy upadłości. Te powództwo wnosimy do sądu upadłościowego w terminie jednego miesiąca. Od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości. Powództwo takie powinno być oparte wyłącznie na twierdzeniach i zarzutach zgłoszonych we wniosku o wyłączenie z masy upadłości. W razie innych twierdzeń i zarzutów mogą być one zgłoszone tylko wtedy. Gdy powód wykaże, że ich wcześniejsze zgłoszenie było niemożliwe. Nie ma znaczenia wynik sprawy. Sąd obciąży powoda kosztami procesu, jeżeli powołał nowe dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie zgłosił we wniosku o wyłączenie. Sąd może zabezpieczyć powództwo przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania mienia. Objętego żądaniem wyłączenia z masy upadłości (ustalanie składu masy upadłości).

Prawo zarządu upadłego – czy jest?

Pamiętajmy, iż z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu. Traci w związku z tym możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim. Sędzia-komisarz określa zakres i czas korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w mieszkaniu znajdującym się w lokalu lub w budynku wchodzącym do masy upadłości, z tego mieszkania. Czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są oczywiście nieważne (ustalanie składu masy upadłości).

Zwrot do masy upadłości

Na wniosek osoby trzeciej sędzia-komisarz może nakazać zwrot na jej rzecz z masy upadłości jej świadczenia wzajemnego, które osoba ta świadczyła w związku z dokonaniem przez nią z upadłym czynności prawnej. Do zwrotu tego świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy o nienależnym świadczeniu. Zwrot świadczenia, o którym mowa, można nakazać, jeżeli czynność prawna została podjęta po ogłoszeniu upadłości. Także przed obwieszczeniem w Rejestrze postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a osoba trzecia przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć o ogłoszeniu upadłości. Na postanowienie sędziego-komisarza osobie tej przysługuje zażalenie. Przepisu nie stosuje się do ustanowienia zabezpieczenia finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 133). Jeżeli zawarcie umowy lub ustanowienie zabezpieczenia finansowego nastąpiło w dniu ogłoszenia upadłości. A uprawniony z zabezpieczenia wykaże, że nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o wszczęciu postępowania upadłościowego (ustalanie składu masy upadłości). 

Świadczenie po upadłości

Spełnienie świadczenia do rąk upadłego dokonane po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze nie zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do masy upadłości, chyba że równowartość świadczenia została przekazana przez upadłego do masy upadłości. Przepisy stosuje się również do czynności, które podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej (ustalanie składu masy upadłości).

Ogłoszenie upadłości uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunków papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami nie wstrzymuje możliwości wykorzystania:

 – środków pieniężnych i instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872), zgromadzonych i zapisanych na jego rachunku rozliczeniowym, nieobciążonych prawem rzeczowym na rzecz osób trzecich,

– instrumentów finansowych zapisanych na rachunku rozliczeniowym upadłego, jako przedmiot zabezpieczenia kredytu uzyskanego w ramach systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, jeżeli kredyt taki może być udostępniony w ramach istniejącej umowy o kredyt

– w celu wykonania zobowiązań upadłego wynikających ze zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu najpóźniej w dniu roboczym systemu rozpoczynającym się w dniu, w którym została ogłoszona upadłość.

Za dzień roboczy systemu uznaje się określony przez zasady funkcjonowania systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, cykl wykonywania zleceń, w trakcie którego dokonywane są rozliczenia lub rozrachunki oraz występują inne operacje z tym związane; dzień ten może rozpoczynać się i kończyć w następujących po sobie dniach kalendarzowych (ustalanie składu masy upadłości).

Obciążanie masy upadłości – ustalanie składu masy upadłości

Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa, spółki lub konsumenckiej nie można obciążyć składników masy upadłości hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić na składnikach masy upadłości hipoteki przymusowej ani zastawu skarbowego, także dla zabezpieczenia wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wpis w KW

Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem czyli tego o czym mowa była powyżej podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.

Podsumowanie

Planując złożenie wniosku warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która zadba o dopełnienie niezbędnych formalności.

Czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *