Strona główna » Usługi » FAQ restrukturyzacja

FAQ restrukturyzacja

1. Restrukturyzacja wewnętrzna.

2. Restrukturyzacja w oparciu o ugody z wierzycielami.

3. Restrukturyzacja na bazie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

4. Postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;

2. przyspieszonym postępowaniu układowym;

3. postępowaniu układowym;

4. postępowaniu sanacyjnym.

1. Restrukturyzacja zobowiązań w wyniku zawarcia układu z wierzycielami.

2. Ochrona przed postępowaniem egzekucyjnym w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego.

1. Umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;

2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

1. Umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

1.Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

2. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

1. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

2. Przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika niewypłacalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. − Prawo upadłościowe.

3. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

1) odroczenie terminu wykonania;

2) rozłożenie spłaty na raty;

3) zmniejszenie wysokości;

4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;

5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

  1. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, który powinien zawierać:

  1. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań;
  2. uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia;

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie sądowe, którego celem jest uchronienienie firmy przed jej upadłością. Samo pojęcie “restrukturyzacja” dotyczy zmiany celów działania przedsiębiorstwa, modernizacji jego potencjału, a także przyjęciu nowego przedmiotu działań, co ma się przyczynić do polepszenia pozycji na rynku oraz poprawy efektywności funkcjonowania i rozwoju. 

Należy skonsultować sytuację z doradcą restrukturyzacyjnym i wybrać odpowieedni tryb.

W większości przypadków, tak. Restrukturyzacja chroni przed wierzycielami, jednakże też zabezpiecza ich interesy. Dzięki restrukturyzacji zawiesimy działania komornika.

Ochronę przed wierzycielami, w szczególności przed postępowaniem egzekucyjnym i związanymi z tym działaniami Komornika Sądowego. Ochronę przed upadłością.

Najwięcej otwieranych jest postępowanie o zatwierdzenie układu wraz z obwieszczeniem dnia układowego, tzw. Uproszczona restrukturyzacja.

Popularność wynika z faktu, iż jest najbardziej odformalizowane i dość szybko można uzyskać ochronę.

Podmioty gospodarcze: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tzw. JDG, spółki osobowe, spółki prawa handlowego, fundacje, czy rolnicy.

Tak, jednak zgodnie z art. 351 Prawa Restrukturyzacyjnego może to być tylko układ częściowy.

Wierzytelności wynikających z wpłat nabywców lokali mieszkalnych oraz wierzytelności zabezpieczonych na hipotece, gdzie jest prowadzone przedsiębiorstwo deweloperskie.

Tak, z wyjątkiem wierzytelności, które nie zostały objęte układem.

Tak, ale może to być tylko układ częściowy, który zgodnie z art. 362 pkt 3 Prawa Restrukturyzacyjnego, nie obejmuje wierzytelności wynikających z emisji obligacji.

Tak, z wyjątkiem wierzytelności, które nie zostały objęte układem.

Tak.

Wynagrodzenie jest określone w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne, a jego wysokość jest uzależniona od liczby wierzycieli, kwoty zadłużenia, czy też stopnia skomplikowania postępowania.

Postępowanie jest prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego, który posiada odpowiednią licencję Ministra Sprawiedliwości. 

Zgodnie z art. 160 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego, wierzytelności względem ZUS nie podlegają umorzeniu. Jednak można rozłożyć je w czasie.

Zobowiązania względem Urzędu Skarbowego wchodzą do układu, tak jak praktycznie każda inna wierzytelność. Wierzytelność ta może być zredukowana lub rozłożone w czasie.

Zgodnie z art. 140 – Prawo Restrukturyzacyjne przez test prywatnego wierzyciela należy rozumieć ocenę działań wierzyciela publicznego planowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie oraz w ramach wykonywania układu dokonywaną w celu stwierdzenia, czy wierzyciel publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych, w szczególności czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych warunki spłaty zobowiązań i czy była istniała by możliwość wyegzekwowania ich szybciej i większym stopniu w przypadku postępowaniu upadłościowego lub egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Podatki od nieruchomości wchodzą do układu.

Opłaty za użytkowanie wieczyste również są objęte układem.

Tak, te płatności wchodzą do układu.

Wszystko zależy od struktury wierzytelności i posiadanego majątku. 

Zgodnie z art. 278 Prawa Restrukturyzacyjnego, egzekucja zostaje zawieszona. Prowadzenie egzekucji jest niedopuszczalne, a postępowanie restrukturyzacyjne daje ochronę przed komornikiem.

Tak, zgodnie z art. 278 prawa restrukturyzacyjnego.

Jest to skrót od nazwy portalu publicznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości), który umożliwia wyszukanie ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych. 

Tak, restrukturyzacja obejmuje również kredyty bankowe.

Do układu wchodzi całość kredytu, ponieważ uznajemy dzień zawarcia umowy kredytowej za datę powstania całości zobowiązania, natomiast termin rat kredytowych to tylko termin płatności określony w umowie.

Z uwagi na ochronę w zakresie wypowiadania umów, co do zasady nie może tego zrobić. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy dłużnik nie płaci bieżących rat.

Dokument wskazujący zobowiązania wierzycieli na dzień otwarcia postępowania.

Dokument zawierający spis wierzytelności, których zasadność na dzień otwarcia postępowania kwestionuje dłużnik.

Wszystko zależy od decyzji wierzyciela. Możliwe jest rozłożenie spłaty nawet na 15 lat.

15 % wartości wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności.

Zgodnie z art. 119 Prawa Restrukturyzacyjnego układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie za nim większość wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mający jednocześnie łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej głosującym wierzycielom. Większość dwóch trzecich jest liczona od tych wierzycieli, którzy brali udział w głosowaniu, nie zaś od całości.

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, którzy zostali umieszczeni w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub stawią się na zgromadzeniu wierzycieli, a także zostaną dopuszczeni do głosowanie przez sędziego komisarza po wcześniejszym uprawomocnieniu swojej wierzytelności.

Przyjęcie układu lub jego braku stwierdza Nadzorca Układu – doradca restrukturyzacyjny oraz sporządza z tego protokół.

Do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu zobowiązany jest dłużnik.

Układ zostaje zatwierdzony poprzez wydanie postanowienia w tym zakresie.