Strona główna » Blog » postępowanie o zatwierdzenie układu

postępowanie o zatwierdzenie układu

postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to kluczowy element procesu restrukturyzacji dłużnika, mający na celu uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając jego znaczenie, cele, warianty oraz procedurę zatwierdzenia układu. Zapoznamy się również z rolą nadzorcy układu w postępowaniu oraz tym, co następuje po zatwierdzeniu układu. Ochrona przed egzekucją jest więc jednym z filarów prowadzenia skutecznej restrukturyzacji – bez niej, prawdopodobnie dłużnik szybko utraciłby możliwość prowadzenia swojej działalności i został zmuszony do wdrożenia postępowania upadłościowego. Artykuł ten stanowi kompleksowe źródło informacji na temat postępowania o zatwierdzenie układu, zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych w temacie.

postępowanie o zatwierdzenie układu

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to proces prawny, mający na celu uregulowanie zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli poprzez zawarcie układu. Układ ten określa warunki spłaty długów oraz ewentualne ustępstwa ze strony wierzycieli. Postępowanie to jest częścią szeroko pojętej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę jego sytuacji finansowej i umożliwienie dalszego funkcjonowania na rynku.

Znaczenie i cel postępowania o zatwierdzenie układu

Cel postępowania o zatwierdzenie układu polega na osiągnięciu porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, które pozwoli na uregulowanie zobowiązań w sposób korzystny dla obu stron. Postępowanie ma na celu ochronę interesów wierzycieli, którzy mogą liczyć na odzyskanie części swoich należności, oraz dłużnika, który dzięki restrukturyzacji może uniknąć upadłości i kontynuować działalność gospodarczą. W efekcie, postępowanie o zatwierdzenie układu przyczynia się do stabilizacji rynku i ochrony miejsc pracy.

Warianty postępowania o zatwierdzenie układu

W zależności od sytuacji dłużnika oraz potrzeb wierzycieli, istnieją różne warianty postępowania o zatwierdzenie układu. Dedykowane są one dla różnych grup dłużników, takich jak przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy konsumentów. Wyróżnić można między innymi:

 1. Postępowanie układowe – przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy mają szansę na restrukturyzację i kontynuowanie działalności. W ramach tego postępowania, dłużnik może negocjować z wierzycielami warunki spłaty długów oraz ewentualne ustępstwa.
 2. Postępowanie sanacyjne – dedykowane jest dla przedsiębiorstw, które mają poważne problemy finansowe, ale istnieje szansa na ich uratowanie. W ramach tego postępowania, sąd może zarządzić różne środki mające na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika, takie jak sprzedaż majątku czy zmiana struktury zarządzania.
 3. Postępowanie uproszczone – skierowane do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz konsumentów, którzy mają trudności ze spłatą długów. W ramach tego postępowania, dłużnik może negocjować z wierzycielami warunki spłaty długów oraz ewentualne ustępstwa, a sąd może zarządzić środki mające na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika.

Wybór odpowiedniego wariantu postępowania zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz jego możliwości finansowych i perspektyw na przyszłość.

postępowanie o zatwierdzenie układu

Procedura zatwierdzenia układu

Procedura zatwierdzenia układu obejmuje kilka etapów, które mają na celu uregulowanie zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. W poniższych podrozdziałach omówimy szczegóły procedury, począwszy od otwarcia postępowania, aż po głosowanie wierzycieli i zawarcie układu.

Etap otwarcia postępowania: wniosek dłużnika i zgłoszenie wierzytelności

Aby otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu, dłużnik musi złożyć wniosek do sądu restrukturyzacyjnego. Wniosek ten powinien zawierać informacje o dłużniku, jego sytuacji finansowej oraz propozycje układu. Wierzyciele mają możliwość zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania. Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać dane wierzyciela, wysokość wierzytelności oraz ewentualne zabezpieczenia.

Rola sądu restrukturyzacyjnego i sądowego nadzorcy

Sąd restrukturyzacyjny pełni kluczową rolę w procesie zatwierdzenia układu. To on decyduje o otwarciu postępowania, wyznacza sądowego nadzorcę oraz zatwierdza układ. Sądowy nadzorca jest odpowiedzialny za kontrolowanie przebiegu postępowania, weryfikowanie zgłoszonych wierzytelności oraz przygotowanie spisu wierzytelności. Ponadto, nadzorca wspiera dłużnika w negocjacjach z wierzycielami oraz dba o prawidłowe przeprowadzenie głosowania nad układem.

Sporządzenie spisu wierzytelności i karta do głosowania

Po zgłoszeniu wierzytelności przez wierzycieli, sądowy nadzorca sporządza spis wierzytelności. Spis ten zawiera informacje o wszystkich zgłoszonych wierzytelnościach, ich wysokości oraz ewentualnych zabezpieczeniach. Na podstawie spisu wierzytelności, nadzorca przygotowuje kartę do głosowania, która zostaje przekazana wierzycielom. Karta do głosowania pozwala wierzycielom na wyrażenie swojej zgody lub sprzeciwu wobec proponowanego układu.

Głosowanie wierzycieli i zawarcie układu

Głosowanie wierzycieli odbywa się na posiedzeniu sądu restrukturyzacyjnego. Wierzyciele mogą głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Aby układ został zawarty, musi uzyskać większość głosów wierzycieli, którzy reprezentują co najmniej 2/3 wartości zgłoszonych wierzytelności. Po uzyskaniu wymaganej większości głosów, sąd restrukturyzacyjny zatwierdza układ, co oznacza jego wiążący charakter dla wszystkich wierzycieli, niezależnie od tego, czy głosowali za czy przeciw.

Rola nadzorcy układu w postępowaniu

Nadzorca układu pełni istotną funkcję w procesie zatwierdzenia układu, wspierając dłużnika oraz dbając o prawidłowy przebieg postępowania. W poniższych podrozdziałach omówimy szczegółowe obowiązki nadzorcy układu oraz dokumenty, które dłużnik powinien żądać od nadzorcy w ramach umowy.

Obowiązki nadzorcy układu: od zbierania informacji do wykonania układu

Nadzorca układu pełni wiele istotnych funkcji w procesie zatwierdzenia układu. Do głównych obowiązków nadzorcy układu należy:

 • zbieranie informacji o dłużniku, jego sytuacji finansowej oraz wierzycielach,
 • wykonanie układu zgodnie z jego postanowieniami oraz prawem,
 • pełnienie roli doradcy dla dłużnika w trakcie negocjacji z wierzycielami,
 • zamieszczanie informacji o postępowaniu na stronie internetowej sądu,
 • obejmowanie nadzoru nad majątkiem dłużnika w celu zapewnienia prawidłowego wykonania układu.

W ramach swoich obowiązków, nadzorca układu sporządza również sprawozdanie nadzorcy układu, które zawiera informacje o przebiegu postępowania oraz ewentualnych problemach, które mogą wpłynąć na realizację układu.

Umowa z nadzorcą: jakie dokumenty powinien żądać dłużnik?

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania oraz współpracy z nadzorcą układu, dłużnik powinien zawrzeć umowę z nadzorcą. W ramach tej umowy, dłużnik powinien żądać od nadzorcy dostarczenia następujących dokumentów:

 • pełnomocnictwa do reprezentowania dłużnika w postępowaniu,
 • oświadczenia o niekaralności nadzorcy,
 • oświadczenia o braku konfliktu interesów związanych z dłużnikiem lub wierzycielami,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nadzorcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków,
 • harmonogramu działań nadzorcy w ramach postępowania,
 • szczegółowego opisu obowiązków nadzorcy w postępowaniu.

Żądanie tych dokumentów pozwoli dłużnikowi na lepsze zrozumienie roli nadzorcy układu oraz zapewni prawidłową współpracę między stronami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu.

Co następuje po zatwierdzeniu układu?

Po zatwierdzeniu układu przez sąd, następuje szereg działań mających na celu wprowadzenie postanowień układu w życie. W poniższych podrozdziałach omówimy obwieszczenie o ustaleniu układu, możliwości wykonania układu oraz ochronę majątku dłużnika, a także sytuacje, w których może dojść do uchylenia układu i umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układ nadzorca układu obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu, chyba że układ stanowi inaczej.

Obwieszczenie o ustaleniu układu i jego skutki

Obwieszczenie o ustaleniu układu jest oficjalnym dokumentem, który informuje wierzycieli oraz inne zainteresowane strony o zatwierdzeniu układu przez sąd. Dzień obwieszczenia jest kluczowy, gdyż od tego momentu zaczynają obowiązywać postanowienia układu. Skutki obwieszczenia obejmują między innymi:

 • zawieszenie wszelkich egzekucji wobec dłużnika,
 • zobowiązanie dłużnika do wywiązania się z postanowień układu,
 • możliwość rozpoczęcia działań mających na celu wykonanie układu.

Warto zaznaczyć, że obwieszczenie o ustaleniu układu nie oznacza automatycznego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie to może być zakończone dopiero po wykonaniu układu lub w przypadku jego uchylenia.

Możliwości wykonania układu i ochrona majątku dłużnika

Możliwości wykonania układu zależą od jego postanowień oraz sytuacji finansowej dłużnika. Wykonanie układu może obejmować między innymi:

 • spłatę części lub całości długów,
 • przekształcenie długów w udziały lub akcje,
 • restrukturyzację dłużnika, np. poprzez sprzedaż majątku czy zmianę struktury organizacyjnej.

W trakcie realizacji układu, dłużnik może korzystać z ochrony majątku, która ma na celu zapewnienie stabilności finansowej oraz umożliwienie wykonania układu. Ochrona majątku może obejmować:

 • zawieszenie egzekucji,
 • zakaz zbywania majątku bez zgody sądu restrukturyzacyjnego,
 • ograniczenie możliwości zaciągania nowych zobowiązań przez dłużnika.

Ochrona majątku dłużnika ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz umożliwienie dłużnikowi wywiązania się z postanowień układu.

Uchylenie układu: kiedy i dlaczego może dojść do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego?

Uchylenie układu może nastąpić w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z postanowień układu lub gdy okazuje się, że układ został zawarty w sposób sprzeczny z prawem. W takim przypadku, sąd może zdecydować o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Umorzenie postępowania może nastąpić na wniosek dłużnika, wierzyciela, nadzorcy układu lub z urzędu przez sąd. Dzień zakończenia postępowania to moment, w którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto zaznaczyć, że umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nie oznacza automatycznego zakończenia zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Wierzyciele mogą nadal dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania egzekucyjnego, jednakże bez ochrony majątku dłużnika, która obowiązywała w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po postępowaniu o zatwierdzenie układu. Omówiliśmy istotę i cel tego postępowania, różne warianty, a także szczegółowo opisaliśmy procedurę zatwierdzenia układu, w tym rolę sądu restrukturyzacyjnego, sądowego nadzorcy oraz nadzorcy układu. Przedstawiliśmy również, co następuje po zatwierdzeniu układu, w tym obwieszczenie o ustaleniu układu, możliwości wykonania układu, ochronę majątku dłużnika oraz sytuacje, w których może dojść do uchylenia układu i umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest kluczowym elementem procesu restrukturyzacji dłużnika, mającym na celu uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli oraz umożliwienie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu przewodnikowi, zarówno początkujący, jak i zaawansowani czytelnicy mogą zrozumieć istotę tego procesu oraz poznać jego poszczególne etapy i aspekty prawne.

Czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *