Strona główna » Blog » Co daje restrukturyzacja firm? Omówienie zalet postępowania

Co daje restrukturyzacja firm? Omówienie zalet postępowania

co daje restrukturyzacja firm

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył podstawowych zalet postępowania restrukturyzacyjnego. Odpowiem na podstawowe pytania i korzyści płynące z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także przedstawię czym i dla kogo jest restrukturyzacja. Często spotykam się z pytaniami co daje restrukturyzacja firm? Wybrałem dziś trzy pytania, z którymi najczęściej się spotykam.

 1. Czy wypowiedzenie umowy najmu lub umowy na dostawę energii lub umowy leasingu jest skuteczne w czasie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego? 
 2. Czy mam ochronę w czasie restrukturyzacji na zawarte umowy kredytowe?
 3. Kiedy będę miał ochronę przed prowadzonymi egzekucjami wobec mojego przedsiębiorstwa czy spółki, a także gospodarstwa rolnego?

co daje restrukturyzacja firm?

Zanim przejdę do odpowiedzi, zacznijmy od definicji restrukturyzacji umieszonej w ustawie prawo restrukturyzacyjne oraz możliwych trybów postępowania.  Restrukturyzację zobowiązań przeprowadzamy w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu, z obwieszczeniem o dniu układowym lub bez obwieszczenia.
 2. Przyspieszonym postępowaniu układowym.
 3. Postępowaniu układowym.
 4. Postępowaniu sanacyjnym.

Podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu:

 1. Umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika i przedsiębiorcy lub rolnikowi bez udziału sądu.
 2. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe:

 1. Umożliwia dłużnikowi i przedsiębiorcy lub rolnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.
 2. może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe:

 1. Umożliwia dłużnikowi i przedsiębiorcy lub rolnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
 2. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Zdolność do restrukturyzacji swoich zobowiązań zgodnie z przepisami ustawy prawo restrukturyzacyjne posiadają:

 1. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym gospodarstwa rolne.
 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 3. Wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.
 4. Wspólnicy spółki partnerskiej.

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika lub przedsiębiorcy lub rolnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przez dłużnika lub przedsiębiorcy lub rolnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika niewypłacalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Przez dłużnika lub przedsiębiorcy lub rolnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. A więc co daje restrukturyzacja firm?

Czy wypowiedzenie umowy najmu lub umowy na dostawę energii lub umowy leasingu jest skuteczne w czasie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego? 

Nie można co do zasady wypowiedzieć umowy o podstawowym znaczeniu dla dłużnika będącego w restrukturyzacji. Pamiętajmy, iż od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika (np. spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej, czy rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne) do czasu jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia obowiązuje zakaz wypowiadania umów. 

Dotyczy to umów, które mają podstawowe znaczenie dla prowadzonego przez dłużnika przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnego. Umowy takie mają specjalną ochronę, która została przewidziana w art. 256 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Powołany w postępowaniu Nadzorca sądowy ujmuje umowy w spisie.

Spis ten składa się do akt postępowania w terminie trzech tygodni od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Natomiast w przypadku nieregulowania zapłaty wynikających. z faktur po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 256 ust. 3 zachodzi wyjątek i dopuszczalne jest zgodnie z umową wypowiedzenie ich w przypadku braku otrzymania płatności za okres dwóch pełnych miesięcy.

Pamiętajmy, że wskazana ochrona przewidziana w art. 256 prawa restrukturyzacyjnego obowiązuje nie tylko w przypadku przyspieszonego postępowania układowego, lecz także w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Wyjątek stanowi jedynie postępowania o zatwierdzenie układu leczy tylko prowadzony bez obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

art. 256 prawa restrukturyzacyjnego

Przepis ten realizuje zasady określone w art. 3 ust. 1 Prawo Restrukturyzacyjne, czyli działalność mająca na celu uniknięcie upadłości i ochronę dłużników. Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. Do art. 551 Kodeksu cywilnego zalicza się nie tylko majątek dłużnika, ale także majątek użytkowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy, dzierżawy lub licencji. Pozbawienie dłużnika tych elementów uniemożliwi mu prowadzenie przedsiębiorstwa i tym samym wyegzekwowanie układu. Zapis ten stwarza wyraźną przewagę na korzyść wszystkich wierzycieli nad swobodą wyboru kontrahenta przez jednego z wierzycieli.

Wypowiedzenie umowy przez kontrahenta dłużnika jest bezskuteczne pomimo zakazu wynikającego z postanowienia. Niedopuszczalność wypowiedzenia oznacza, że ​​oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy złożone bez zgody wymaganej tym przepisem jest nieważne, gdyż jest niezgodne z prawem (art. 58 § 1 Kodeksu Cywilnego). Konsekwencją nieważności jest ponownie brak zamierzonego skutku prawnego. Umowa nie ulega rozwiązaniu i pozew np. o zwrot wynajmowanej nieruchomości powinien w takiej sytuacji zostać oddalony, gdyż dłużnik nadal ma wobec właściciela skuteczny obowiązek korzystania z nieruchomości.

spis umów – co daje restrukturyzacja firm

Ponieważ katalog umów o zasadniczym znaczeniu dla przedsiębiorstwa dłużnika jest otwarty i nieuchronnie powstawałyby spory pomiędzy dłużnikiem a jego kontrahentami co do zakwalifikowania konkretnej umowy do tej chronionej kategorii, ustawodawca zdecydował się na przeniesienie decyzji w tym zakresie do nadzorcy sądowego. Postanawia chronić konkretną umowę poprzez umieszczenie jej na liście takich umów. Komornik sporządza i archiwizuje wykaz umów kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika i składa go w terminie 3 tygodni od dnia wszczęcia postępowania. Kontrahentowi dłużnika nie przysługuje skarga ani formalny środek prawny przeciwko umieszczeniu umowy na liście.

co daje restrukturyzacja firm – czy mam ochronę w czasie restrukturyzacji na zawarte umowy kredytowe?

W czasie postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność z tytułu kredytu jest objęta układem, w związku z czym na podstawie art. 252 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego od otwarcia postępowania do dnia jego zakończenia albo prawomocnego umorzenia dłużnik ani nadzorca w ogóle nie będą uprawnieni do dokonywania spłat aktualnych czy zaległych rat kredytu.

W sytuacji gdy w postępowaniu uda się zawrzeć układ, z jego treści będą wynikać warunki, na jakich będzie się odbywać dalsza spłata zaległych i bieżących rat kredytu po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. 

co daje restrukturyzacja firm?Kiedy będę miał ochronę przed prowadzonymi egzekucjami?

Co daje restrukturyzacja firm? Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Kolejnym krokiem jest sporządzenie:

1) Spisu wierzytelności.

2) Spisu wierzytelności spornych.

3) Wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Po dokonaniu tych czynności możliwe jest dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego (art. 226a ust.1). Obwieszczenie o dokonaniu dnia układowego dla dłużnika aktywuje ochronę przed egzekucją (art. 226e w zw. z art. 312). Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika staje się zasadniczo niedopuszczalne, a już trwające postepowania egzekucyjne ulegają z mocy prawa zawieszeniu.

Wspomniana ochrona nie dotyczy tylko egzekucji świadczeń alimentacyjnych i rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę. 

Co daje restrukturyzacja firm? Skorzystanie z restrukturyzacji wymaga jednak doświadczenia i dobrej znajomości przepisów oraz orzecznictwa sądowego. Nieodzowna może okazać się pomoc wykwalifikowanej kancelarii.

przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *