Strona główna » Blog » Postępowanie restrukturyzacyjne dla kogo. Kto i kiedy może otworzyć?

Postępowanie restrukturyzacyjne dla kogo. Kto i kiedy może otworzyć?

postępowanie upadłościowe

Zdolność restrukturyzacyjna i upadłościowa wymienia art. 4 prawa restrukturyzacyjnego.

Zdolność restrukturyzacyjną posiada większość firm, spółki prawa handlowego, a także osobowe spółki w tym cywilne jak również gospodarstwa rolne prowadzące gospodarstwo rolnicze.

Podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną, ale nie upadłościową:

 • Instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą
 • Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne
 • Uczelnie

Podmioty nieposiadające zdolności restrukturyzacyjnej:

 • Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego
 • Banki krajowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Oddziały banków zagranicznych
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 • Fundusze inwestycyjne
 • Finansowe spółki holdingowe (wg unijnego rozporządzenia nr 575/2013)

Ogólne przesłanki otwarcia restrukturyzacji:

Niewypłacalność – analogicznie do prawa upadłościowego

 • PRZESŁANKA PŁYNNOŚCIOWA tzn. dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, w skrócie można nazwać to że brak jest środków na rachunkach bankowych oraz w kasie.
 • PRZESŁANKA BILANSOWA tzn. zobowiązania pienieżne przekraczają wartość majątku dłużnika i okres ten przekracza 2 lata

Ważne żeby pamiętać, iż do majątku nie wlicza się składników, które nie wchodziłyby w skład masy upadłości Nie wliczamy zobowiązań przyszłych oraz wobec wspólnika lub akcjonariusza z tytułu pożyczki lub czynności o podobnych skutkach.

Przesłanki bilansowej nie zastosujemy do spółek osobowych gdzie minimum 1 wspólnik jest os. fizyczną odpowiadającą bez ograniczenia majątkiem.

Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Pojęcie wskazane w ustawie „niedługi czas” powinniśmy badać dla każdej sprawy w inny sposób, ponieważ każda sytuacja dłużnika jest inna. Do oceny, czy istnieje zagrożenie niewypłacalnością, brać można pod uwagę również zobowiązania, które jeszcze nie istnieją, ale co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że powstaną. 

Zdolność pokrywania kosztów postępowania  to odmowa otwarcia postępowania.

Przesłanka uniwersalna dotycząca braku otwarcia restrukturyzacji:

Jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli

W przypadku postępowania układowego lub sanacyjnego:

Jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Zdolność pokrywania kosztów:

Jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zawsze jest na wniosek. 

Wniosek taki może złożyć dłużnik lub wierzyciel.

O czym pamiętać, o co wnosić przy złożeniu wniosku?

 • Wymogi formalne wniosku
 • Wniosek o zawieszenie egzekucji
 • Wniosek o ustanowienie tymczasowego nadzorcy lub zarządcy
 • Propozycja kandydata na zarządcę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *