Strona główna » Blog » Podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną a nieposiadające zdolności upadłościowej

Podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną a nieposiadające zdolności upadłościowej

Podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną a nieposiadające zdolności upadłościowej

Podmioty posiadające zdolność do restrukturyzacji, ale nie mogące ogłosić upadłości. Mają zdolność do restrukturyzacji, ale nie mają zdolności do ogłoszenia upadłości. Jakie to są podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną a nieposiadające zdolności upadłościowej?

1) publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej;

2) instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;

3) osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej;

4) uczelnie.

Brak możliwości ogłoszenia upadłości nie stanowi przeszkody w dopuszczeniu tych podmiotów do stanu restrukturyzacji. Artykuł 2 jest normą prawną o charakterze bezpośrednim, jednak nie można go uważać za uniemożliwiający ograniczenie zdolności restrukturyzacyjnej do tych, które są objęte postępowaniem upadłościowym. W tym przypadku ustawodawca nie musiałby tworzyć odrębnej listy podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną od listy podmiotów znajdujących się w stanie upadłości. Podmioty te ze względu na swój charakter miałyby inną tożsamość niż wyłączenia zdolności upadłościowej.

Podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną a nieposiadające zdolności upadłościowej

Brak wyłączenia niezależnych od zakresu ustawy publicznych zakładów opieki zdrowotnej oznacza, że ​​proces restrukturyzacji można przeprowadzić dla każdego z podmiotów utworzonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst zbiorczy: Dz. z 2021 r. poz. 711 ze zm.). Organizacje te nie mają zdolności upadłościowej, w związku z tym mają zdolność do restrukturyzacji i mogą próbować spłacać w ten sposób swoje długi wobec wierzycieli.

Rolnik jako podmiot posiadający zdolność restrukturyzacyjną

Wyłączenie upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne ogranicza się do osób fizycznych będących przedsiębiorcami. Jeżeli ta sama osoba prowadzi inną działalność gospodarczą, ma zdolność do ogłoszenia upadłości. Celem ustawodawcy było zabezpieczenie małych gospodarstw rolnych w sytuacji, gdy posiadanie gruntów rolnych jest podstawowym źródłem utrzymania rolnika i jego rodziny. Ci, których uważa się za przedsiębiorców wyłącznie ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego, mają zdolność do restrukturyzacji i mogą w ten sposób próbować spłacić swoje długi wobec wierzycieli.

Co z uczelniami?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.18 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za uczelnię uważa się osobę prawną umożliwiającą studiowanie na co najmniej jednym kierunku studiów. Niezależnie od tego, w jakim stopniu uczelnie mają charakter publiczny czy prywatny (niepubliczny), nie mają one zdolności upadłościowej, mają natomiast zdolność do restrukturyzacji i mogą w ten sposób próbować spłacać swoje długi wobec wierzycieli (por. art. 4 ust. 2 ) ustawy.

Możliwa upadłość, ale nie można otworzyć restrukturyzacji

Podmioty, które mają zdolność do ogłoszenia upadłości, ale nie mają zdolności do restrukturyzacji. Proces obsługi banków, które są niewypłacalne i posiadają do spłaty hipotekę, banki te podlegają odrębnym regulacjom zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego (art. 442-450a PrUp). W efekcie zostali pozbawieni skutków ustawy restrukturyzacyjnej.

czytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *