Strona główna » Upadłość firmy – Ostróda

Upadłość firmy – Ostróda

Upadłość przedsiębiorstwa (upadłość firmy Ostróda) jest zwykle ostatecznym krokiem, na który decydują się firmy na skraju bankructwa. Choć taka sytuacja nie jawi się jako pozytywna, to w wielu przypadkach może stanowić bardzo dużą pomoc. Przede wszystkim pozwoli przedsiębiorcy zmienić na swoją korzyść zakres odpowiedzialności osobistej, majątkowej, a czasem nawet karnej.

Co to jest upadłość firmy Ostróda?

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nigdy nie powinno być jednak decyzją podejmowaną pochopnie. Jest ona bardzo poważna w skutkach i wywołuje określone konsekwencje formalne, dlatego przed podjęciem działań mających na celu umorzenie zobowiązań w taki sposób zawsze warto skonsultować się ze specjalistą. Kancelaria prawna w Ostródzie specjalizująca się w postępowaniach upadłościowych pomoże w dopełnieniu wymaganych formalności, których w takiej sytuacji pojawia się dość dużo. Prawnicy odpowiedzą również na wszystkie pytania, a po przeanalizowaniu sytuacji firmy doradzą, jakie podjąć kroki.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy Ostróda?

Klienci naszej kancelarii najczęściej chcą ogłosić upadłość firmy Ostróda z powodu niewypłacalności. Jest to jeden z podstawowych powodów skłaniających do takich działań. 

Nie zawsze jednak brak regulowania zobowiązań w wymagalnym terminie będzie skutkował przesłankami do ogłoszenia upadłości. Warto wiedzieć, że wniosku o upadłość przedsiębiorstwa nie można złożyć w dowolnym momencie. Aby sąd rozpatrzył go pozytywnie, muszą zostać spełnione określone warunki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami może on zostać odrzucony, jeśli:

  • opóźnienie w wykonywaniu przez firmę zobowiązań nie przekroczy trzech miesięcy,
  • suma takich zobowiązań będzie niższa niż 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Sytuacja przedsiębiorstwa zawsze powinna zostać poddana dogłębnej analizie, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości firmy w Ostródzie

Jeśli planujesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości (upadłość firmy Ostróda), musisz liczyć się z tym, że takie działanie wywoła określone skutki prawne. Dotyczą one zarówno samej firmy, czyli masy upadłości, jak i jej zarządu, czyli tak zwanej osoby upadłego. Sprawdź, czego powinieneś się spodziewać.

Masa upadłości

W momencie ogłoszenia upadłości firmy jej majątek staje się masą upadłości. Jej ustanowienie ma na celu zaspokojenie żądań wierzycieli. Pasywa przedsiębiorstwa, takie jak maszyny lub budynki, mogą zostać sprzedane, a otrzymana kwota wykorzystana do uregulowania długu. Do masy upadłości należą również aktywa, które upadły nabył w toku postępowania upadłościowego.

Należy pamiętać, że w przypadku osób fizycznych nie ma rozgraniczenia między majątkiem prywatnym a firmowym, dlatego w momencie upadłości do masy upadłościowej wejdą także prywatne nieruchomości i ruchomości, na przykład domy, ziemia czy pojazdy.

Osoba upadłego – upadłość firmy Ostróda

Osobą upadłego nazywa się samego dłużnika, czyli na przykład przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub zarząd spółki.  W momencie ogłoszenia upadłości firmy Ostróda upadły ma obowiązek wskazania oraz wydania majątku syndykowi. Obejmuje to również wszelkie dokumenty, które dotyczą działalności, majątku oraz rozliczeń upadłego. Dodatkowo dłużnik musi udzielić syndykowi i sędziemu-komisarzowi wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

Jak złożyć wniosek o upadłość firmy w Ostródzie?

Procedury dotyczące ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy są skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prowadzeniu takich postępowań. Jednym z kluczowych dokumentów, jakie należy przygotować, jest wniosek o ogłoszenie upadłości (upadłość firmy Ostróda). Od jego poprawnego sformułowania zależy to, czy sąd w ogóle go rozpatrzy, czy od razu odrzuci.

Jego stworzenie w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi jest więc bardzo ważne. We wniosku powinny znaleźć się następujące elementy:

  • podstawowe informacje o dłużniku (upadłość firmy Ostróda): imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo siedziba, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – nazwy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
  • miejsce, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
  • okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • informacja, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu, prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;
  • informacja, czy dłużnik jest spółką publiczną.

Podczas tworzenia wniosku o upadłość firmy zawsze warto korzystać z pomocy prawnika, który zadba o to, by dokument miał odpowiednią formę i był zgodny z wymogami formalnymi.