Strona główna » Upadłość firmy – Gdańsk

Upadłość firmy – Gdańsk

Upadłość przedsiębiorstwa (upadłość firmy Gdańsk) jest zwykle ostatecznym krokiem, na który decydują się firmy na skraju bankructwa. Choć taka sytuacja nie jawi się jako pozytywna, to w wielu przypadkach może stanowić bardzo dużą pomoc. Przede wszystkim pozwoli przedsiębiorcy zmienić na swoją korzyść zakres odpowiedzialności osobistej, majątkowej, a czasem nawet karnej.

Kiedy upadłość firmy Gdańsk?

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa nigdy nie powinno być jednak decyzją podejmowaną pochopnie. Jest ona bardzo poważna w skutkach i wywołuje określone konsekwencje formalne, dlatego przed podjęciem działań mających na celu umorzenie zobowiązań w taki sposób zawsze warto skonsultować się ze specjalistą.

Jak kancelaria pomaga w upadłości?

Kancelaria prawna w Gdańsku specjalizująca się w postępowaniach upadłościowych pomoże w dopełnieniu wymaganych formalności, których w takiej sytuacji pojawia się dość dużo. Prawnicy odpowiedzą również na wszystkie pytania, a po przeanalizowaniu sytuacji firmy doradzą, jakie podjąć kroki. Upadłość firmy Gdańsk – 100% skuteczności.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Klienci naszej kancelarii najczęściej chcą ogłosić upadłość firmy Gdańsk z powodu niewypłacalności. Jest to jeden z podstawowych powodów skłaniających do takich działań. 

Nie zawsze jednak brak regulowania zobowiązań w wymagalnym terminie będzie skutkował przesłankami do ogłoszenia upadłości. Warto wiedzieć, że wniosku o upadłość przedsiębiorstwa nie można złożyć w dowolnym momencie. Aby sąd rozpatrzył go pozytywnie, muszą zostać spełnione określone warunki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami może on zostać odrzucony, jeśli:

  • opóźnienie w wykonywaniu przez firmę zobowiązań nie przekroczy trzech miesięcy,
  • suma takich zobowiązań będzie niższa niż 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Sytuacja przedsiębiorstwa zawsze powinna zostać poddana dogłębnej analizie, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości firmy

Jeśli planujesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości upadłość firmyprzedsiębiorstwa w Gdańsku, musisz liczyć się z tym, że takie działanie wywoła określone skutki prawne. Dotyczą one zarówno samej firmy, czyli masy upadłości, jak i jej zarządu, czyli tak zwanej osoby upadłego. Sprawdź, czego powinieneś się spodziewać.

Masa upadłości – upadłość firmy Gdańsk

W momencie ogłoszenia upadłości (upadłość firmy Gdańsk) jej majątek staje się masą upadłości. Jej ustanowienie ma na celu zaspokojenie żądań wierzycieli. Pasywa przedsiębiorstwa, takie jak maszyny lub budynki, mogą zostać sprzedane, a otrzymana kwota wykorzystana do uregulowania długu. Do masy upadłości należą również aktywa, które upadły nabył w toku postępowania upadłościowego.

Należy pamiętać, że w przypadku osób fizycznych nie ma rozgraniczenia między majątkiem prywatnym a firmowym, dlatego w momencie upadłości do masy upadłościowej wejdą także prywatne nieruchomości i ruchomości, na przykład domy, ziemia czy pojazdy.

Osoba upadłego – upadłość firmy Gdańsk

Osobą upadłego nazywa się samego dłużnika, czyli na przykład przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub zarząd spółki. 

W momencie ogłoszenia upadłości (upadłość firmy Gdańsk) upadły ma obowiązek wskazania oraz wydania majątku syndykowi. Obejmuje to również wszelkie dokumenty, które dotyczą działalności, majątku oraz rozliczeń upadłego. Dodatkowo dłużnik musi udzielić syndykowi i sędziemu-komisarzowi wyjaśnień dotyczących swojego majątku.

Jak złożyć wniosek o upadłość firmy w Gdańsku?

Procedury dotyczące ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy są skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prowadzeniu takich postępowań. Jednym z kluczowych dokumentów, jakie należy przygotować, jest wniosek o ogłoszenie upadłości. Od jego poprawnego sformułowania zależy to, czy sąd w ogóle go rozpatrzy, czy od razu odrzuci.

Jego stworzenie w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi jest więc bardzo ważne. We wniosku powinny znaleźć się następujące elementy:

  • podstawowe informacje o dłużniku (upadłość firmy Gdańsk): imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo siedziba, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – nazwy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
  • miejsce, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
  • okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • informacja, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu, prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;
  • informacja, czy dłużnik jest spółką publiczną.

Podczas tworzenia wniosku o upadłość firmy Gdańsk zawsze warto korzystać z pomocy prawnika, który zadba o to, by dokument miał odpowiednią formę i był zgodny z wymogami formalnymi.