Strona główna » Blog » Postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Normowane ustawą prawo upadłościowe postępowanie upadłościowe prowadzimy tak, aby roszczenia i zobowiązania do naszych wierzycieli mogły zostać spłacone w jak najwyższym stopniu oraz jeśli istnieją racjonalne względy to nasze przedsiębiorstwo zostało zachowane. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych należy prowadzić ponadto w ten sposób, aby umożliwić umorzenie zobowiązań niewykonanych w tym postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ogólne przepisy – jakie one są?

Kto wszczyna wniosek o upadłość? postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Zgodnie z prawem upadłościowym i obowiązującym prawem postępowanie jest wszczynane tylko i wyłącznie na wniosek złożony przez podmioty wymienione w ustawie (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy). Nawet jeżeli Sąd ma wiedzę na temat długów zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej to nie wszczyna z urzędu postępowania upadłościowego.

Wobec kogo stosujemy przepisy?

Przepisy ustawy prawo upadłościowe stosujemy do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zgodnie z kodeksem cywilnym: przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w artykule 33 paragraf 1 (dla przypomnienia: do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

A jak stosujemy prawo wobec spółek? postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Poza wymienionymi wyżej przepisy ustawy stosujemy do: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej; wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; wspólników spółki partnerskiej.

Kto ma zdolność upadłościową? postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Ustawa prawo upadłościowe wskazuje także kto nie może ogłosić upadłości, zgodnie z artykułem 6 prawa upadłościowego, nie można ogłosić upadłości: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej, uczelni i funduszy inwestycyjnych.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość?

Nasz wierzyciel może złożyć także wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy), która była przedsiębiorcą i prowadziła działalność gospodarczą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru (dla przypomnienia CEiDG) nie upłynął rok.

Podobne prawo i zasadę stosujemy odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych. Pamiętajmy również, iż nasz wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. 

Czy można ogłosić upadłość jak jest otwarte postępowanie restrukturyzacyjne?

Ważna zasada jest taka, że nie można ogłosić upadłości w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W tym przypadku wniosek podlega odrzuceniu przez Sąd. Gdy złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości i wniosek restrukturyzacyjny, to w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Pamiętajmy jednak, że Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku dłużnika. Gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, przepisu nie stosuje się. W takiej sytuacji sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem.

Kto rozpatruje sprawy? postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Sąd upadłościowy rozpoznaje wnioski ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego w składzie właściwym dla rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli przejęcie wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia o przejęciu wniosków do wspólnego rozpoznania i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

Wobec kogo ogłaszana jest upadłość? postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Natomiast dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

Do majątku, o którym mowa powyżej nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości. Do zobowiązań pieniężnych, o których mowa nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach. Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

Kiedy oddalony jest wniosek o upadłość?

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego można ogłosić upadłość zmarłego przedsiębiorcy także wtedy, gdy w zakresie czynności dokonywanych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

Inna przyczyna oddalenia?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

Czy trzeba mieć majątek do upadłości firmy?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

Czy po oddaleniu wniosku o upadłość można wykreślić spółkę z KRS?

Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy), sąd ustala, czy materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo gdy dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, a okoliczności sprawy wskazują, że zastosowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarżaniu czynności upadłego doprowadzi do uzyskania majątku o wartości przekraczającej przewidywaną wysokość kosztów. Prawomocne postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie obwieszcza się (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

Jak wygląda oddalenie wniosku o upadłość?

Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy) na podstawie tego co wyżej, sąd wydaje postanowienie, w którym wymienia: imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym dłużnika, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres dłużnika, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli dłużnik ma taki numer.

W przypadku spółki osobowej w postanowieniu, dodatkowo wymienia się: imiona i nazwiska albo nazwę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym wspólników, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej, miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy). 

Gdzie można przejrzeć akta: postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

W sekretariacie sądu umożliwia się każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt sądowych postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy). 

Kto rozpoznaje wniosek o upadłość? postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy) w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy). W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku każdej innej osoby fizycznej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby.

Postępowanie upadłościowe ogólne przepisy wobec dłużnika który nie ma ośrodka działalności w RP

Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności, właściwy jest sąd miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy).

Jeżeli w toku postępowania o ogłoszenie upadłości okaże się, że właściwy jest inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy). Na postanowienie o przekazaniu sprawy nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy. Przekazanie sprawy po ogłoszeniu upadłości jest niedopuszczalne. 

Czy warto wybrać kancelarie prawną do pomocy przy upadłości ? postępowanie upadłościowe ogólne przepisy

Planując złożenie wniosku (postępowanie upadłościowe ogólne przepisy) warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która zadba o dopełnienie niezbędnych formalności.

zapoznaj się również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *