Strona główna » Blog » Wszczęcie na wniosek

Wszczęcie na wniosek

wszczęcie na wniosek

O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Wykluczone jest zainicjowanie procesu reform strukturalnych. Pomimo, że postępowania objęte ustawą odgrywają istotną rolę w regulacji obrotu gospodarczego i istnieje wiele przypadków, w których konieczne jest przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, to bez specjalnego wezwania dłużnika, procesy te nie będą prowadzone, za wyjątkiem wniosek o wszczęcie procesu restrukturyzacyjnego wobec niewypłacalnego dłużnika. będąc osobą fizyczną, którą skutecznie może zgłosić jej wierzyciel osobisty (art. 283 ust. 2 ustawy).

Wszczęcie na wniosek kuratora

Kolejnym szczególnym wyjątkiem od zasad ogólnych jest to, że wniosek prawny o wszczęcie postępowania w celu otwartego przekształcenia w stosunku do osoby prawnej wpisanej do KRS, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 283 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego, może zgłosić także kurator wyznaczony w trybie art. Art. 42 Kodeksu Cywilnego (w tym przypadku jednak wniosek złoży sam dłużnik, ale reprezentowany przez kuratora). Kierując się zasadami art. Art. 42 Kodeksu cywilnego, jeżeli osoba uznana nie może uczestniczyć we własnych sprawach ze względu na brak organu lub brak upoważnienia do jej reprezentowania, do jej sprawowania wyznacza się kuratora. Podlega nadzorowi sądu, który jako pierwszy go utworzył. Dostawa art. 283 § 1 Zadaniem Prawa jest rozszerzenie kompetencji kuratora sądowego, o której mowa w art. 42 art. 42 Kodeksu cywilnego pojęcie „inkorporacja” definiuje się następująco: do czasu powołania lub uzupełnienia składu organu, o którym mowa w § 1, albo powołania likwidatora, kurator reprezentuje osobę prawną i odpowiada za jej zarządzanie nim w granicach upoważnienia sądu.

Cofnięcie wszczęcia na wniosek

Wycofanie wniosku o restrukturyzację przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji zazwyczaj następuje po jego zakończeniu. Postępowanie to nie jest możliwe bez udziału uprawnionego. W odróżnieniu od uchwały o ogłoszeniu upadłości, która ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli, wniosek restrukturyzacyjny ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie dłużnika, zatem nie może być kontynuowany bez wsparcia dłużnika, z zastrzeżeniem wyjątku zawartego w art. 283 Prawa Restrukturyzacyjnego.

Oddalenie wniosku

Wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną uważa się za podejrzany, dotyczy to podmiotów niewymienionych w art. 7 ustawy, a także wierzyciela w postępowaniu o otwarcie procesu restrukturyzacyjnego, który nie wykazał istnienia swojego długu lub nie wywodzi swojej pozycji z długu spornego. Odrzuca się także wniosek o wszczęcie lub rozszerzenie procesu restrukturyzacyjnego złożony przez wierzyciela posiadającego wierzytelność, który nie jest jednocześnie wierzycielem osobistym dłużnika. W literaturze pojawiały się pytania, czy tego typu wniosek powinien zostać odrzucony. Ta prośba np. żądanie dłużnika dotyczące szybkiego okresu próbnego jest w świetle prawa daremne, dlatego żądanie to może zostać oddalone.

Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego. Obwieszcza się:

1) zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika;

2) prawomocne zarządzenie o zwrocie wniosku restrukturyzacyjnego dłużnika;

3) prawomocne postanowienie o:

a) odrzuceniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnika,

b) oddaleniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnika,

c) umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika. 

Podsumowanie – wszczęcie na wniosek

Już sam proces zgłaszania wniosku o restrukturyzację może mieć istotny wpływ na interakcje biznesowe i ich bezpieczeństwo. Przyjęcie wniosku przez dłużnika oznacza, że ​​we własnym interesie dłużnik jest on niewypłacalny lub znajduje się na krawędzi niewypłacalności. Informacje te zamieszczane są w Rejestrze, ponieważ potencjalni kontrahenci mają możliwość poznania sytuacji finansowej dłużników. Prawo to realizuje się poprzez publikację w Rejestrze oświadczenia nakazującego dłużnikowi przedstawienie propozycji restrukturyzacyjnej do repertuaru. Z tego powodu ustawa przewiduje, że w zawiadomieniu znajduje się także ostateczne postanowienie o zwróceniu wniosku, ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku albo o wstrzymaniu procesu rozpatrywania wniosku. Proces restrukturyzacji wierzyciela nie jest jednak ogłaszany publicznie (art. 283 Prawa Upadłościowego), gdyż stan niewypłacalności w tej sytuacji jest dyskusyjny, wola wszczęcia restrukturyzacji nie pochodzi od dłużnika.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *