Strona główna » Blog » Co jeśli wniosek restrukturyzacyjny zostanie odrzucony?

Co jeśli wniosek restrukturyzacyjny zostanie odrzucony?

wniosek restrukturyzacyjny

Kiedy przedsiębiorstwo stoi w obliczu niewypłacalności, restrukturyzacja jest często kluczową formą ratunku. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy dłużnik jest niewypłacalny lub bliski jego niewypłacalności. Co jeśli wniosek restrukturyzacyjny zostanie odrzucony? Zacznijmy od definicji restrukturyzacji i jej celu.

Cel restrukturyzacji – wniosek restrukturyzacyjny

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez realizację strategii restrukturyzacyjnych i osiągnięcie ugody z wierzycielami z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego. Zasadniczo restrukturyzacja jest sposobem na odzyskanie stabilności finansowej i utrzymanie płynności przedsiębiorstwa, a cel ten często stanowi zwieńczenie pracy całego życia. 

Zdolność – wniosek restrukturyzacyjny

Przedsiębiorcy posiadający zdolność restrukturyzacyjną mogą złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Spółka cywilna nie ma jednak takich możliwości, ale jej wspólnicy mają prawo ubiegać się o postępowanie restrukturyzacyjne. 

W postępowaniu restrukturyzacyjnym wszystkie sprawy rozpatrywane są przez sąd restrukturyzacyjny. Mówiąc dokładniej, sąd rejonowy – sąd gospodarczy jest miejscem, w którym będziesz chciał przedstawić swoją sprawę. Nie martw się, jeśli nie możesz przybyć tam osobiście, ponieważ zawsze możesz złożyć wniosek za pośrednictwem zaufanego profesjonalnego pełnomocnika. 

Czy zastanawiasz się, co oznacza odrzucenie Twojego wniosku? A może nie wiesz, jaka jest różnica między oddaleniem a odrzuceniem? 

Poznaj tajniki tego, co tak naprawdę oznacza odrzucenie wniosku i odróżnij to od oddalenia związanego z odrzuceniem wniosku. Choć złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może wydawać się rozwiązaniem pewnym, nie zawsze tak jest. Sąd może odmówić otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli uzna, że ​​byłoby ono szkodliwe dla wierzycieli. Dodatkowo, jeżeli dłużnik nie jest w stanie wykazać zdolności do pokrycia kosztów postępowania i ewentualnych przyszłych zobowiązań, sąd ma prawo w całości odrzucić wniosek (zgodnie z art. 8 Prawa restrukturyzacyjnego). 

Co ważne, odrzucenie wniosku nie jest równoznaczne z rozpatrzeniem merytorycznym i może nastąpić w przypadku, gdy dłużnikowi brakuje niezbędnych zdolności restrukturyzacyjnych. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku stało się ostateczne i prawomocne. W świecie postępowań sądowych należy pamiętać, że odmowa otwarcia sprawy lub odrzucenie wniosku nie musi oznaczać zamknięcia sprawy. Dłużnik ma możliwość ponownego złożenia wniosku o otwarcie sprawy, jeżeli ustaną okoliczności, które doprowadziły do ​​pierwotnego oddalenia lub odrzucenia. 

Istotne jest jednak dokładne zapoznanie się z uzasadnieniem sądu i ustalenie, czy zasadne jest złożenie apelacji. Sąd może rozpatrzyć wniosek na posiedzeniu jawnym lub niejawnym, a w przypadku rozpoznania sprawy na rozprawie publicznej wnioskodawca ma obowiązek zwrócić się o pisemne uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia. 

W przypadku oddalenia lub odrzucenia na posiedzeniu niejawnym sąd przekazuje wnioskodawcy postanowienie wraz z uzasadnieniem. Aby złożyć skargę, wnioskodawca musi ją złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji i uzasadnienia za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję pierwotną. 

Dopiero na etapie składania wniosku o zatwierdzenie układu sąd uczestniczy w kontroli układu. Istnieją jednak określone w prawie restrukturyzacyjnym okoliczności, w których sąd może odmówić zatwierdzenia układu. 

Pytania i odpowiedzi 

Odmowa sądu wszczęcia postępowania – jakie konsekwencje niesie ze sobą? 

Jeżeli wszczęcie postępowania spowodowałoby szkodę dla wierzycieli, sąd odrzuci wniosek. Dodatkowo, jeżeli dłużnik nie będzie w stanie przedstawić odpowiedniego dowodu na to, że jest w stanie pokryć bieżące wydatki i przyszłe zobowiązania, które mogą powstać po wszczęciu postępowania, sąd również odrzuci wniosek. 

Czy można wycofać wniosek restrukturyzacyjny? 

Jeśli chodzi o postępowanie restrukturyzacyjne, należy pamiętać, że Kodeks postępowania cywilnego odgrywa kluczową rolę, z pewnymi wyjątkami przewidzianymi przez prawo. Warto zaznaczyć, że w razie potrzeby wnioskodawca ma możliwość modyfikacji lub wycofania swojego wniosku. 

Wniosek restrukturyzacyjny, czy zastanawiałeś się kiedyś z czym wiąże się odrzucenie wniosku? 

Ten akt zwolnienia ma znaczną wagę, ponieważ wiąże się to z odrzuceniem dalszego postępowania. W przypadku oddalenia wniosku nie jest on już rozpatrywany i w zasadzie zostaje odrzucony. 

Wniosek restrukturyzacyjny – Jaka jest przyczyna odrzucenia ? 

Zagłębmy się w ten temat, aby lepiej zrozumieć, co tak naprawdę oznacza odrzucenie wniosku. Jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony, będzie to skutkowało całkowitym odrzuceniem postępowania restrukturyzacyjnego. 

Co dalej, jeśli wysiłki restrukturyzacyjne nie przyniosą zamierzonych rezultatów? 

Choć odrzucenie Twojego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości może zniechęcać, pamiętaj, że nie zamyka to na stałe drzwi do Twoich możliwości. Możesz złożyć nowy wniosek o restrukturyzację lub ogłosić upadłość w późniejszym terminie.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *