Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Gdańsk

Kancelaria Gdańsk

Kancelaria od Upadłości konsumenckiej – upadłość konsumencka w Gdańsku, Upadłość firm, Restrukturyzacja Firm, oddłużanie i inne.

Kamil Grabarczyk – Prezes Zarządu, doradca restrukturyzacyjny licencja nr 1813
Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Zaciąganie długów niemożliwych lub trudnych do spłaty nie powinno spychać człowieka na margines społeczeństwa i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało rozwiązania, które pozwolą tym osobom bezpiecznie wyjść z długów i odbudować normalne życie. Nowe przepisy Prawa upadłościowego są korzystne dla obywateli. Podane informacje mają pomóc Państwu w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub zawarciu ugody konsumenckiej. Upadłość konsumencka w Gdańsku ma na celu wdrożenie tych przepisów.

 „zasadniczym (pierwszoplanowym) celem tzw. upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o umożliwienie osobie fizycznej normalnego funkcjonowania przez uzyskanie oddłużenia i tzw.” nową szansę”, a nie tylko doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.” to postanowienie SO w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt: XXIII Gz 1103/17

Kancelaria od upadłości – upadłość konsumencka w Gdańsku

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to skuteczny sposób na wyjście ze spirali zadłużenia. Znowelizowane przepisy, które wejdą w życie w 2020 roku, sprawią, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać więcej osób. Osoba fizyczna, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, może ogłosić upadłość konsumencka w Gdańsku.

Jeśli i Ty masz problem z zadłużeniem, możesz liczyć na pomoc doświadczonych specjalistów, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces upadłości konsumenckiej. W ten sposób możesz pozbyć się zadłużenia i odetchnąć z ulgą. Jestem po to, aby Ci pomóc!

co to jest upadłość konsumencka? upadłość konsumencka w Gdańsku

Upadłość konsumencka w Gdańsku to procedura prawna polegająca na całkowitej lub częściowej spłacie zadłużenia. Ponadto wszelkie roszczenia wierzyciela zostaną zaspokojone na korzyść obu stron. Takie podejście pozwala uniknąć poważnych problemów finansowych. Można z niego skorzystać w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i posiadających długi. Można to już powiedzieć, jeśli zobowiązanie nie zostało uregulowane przez okres co najmniej trzech miesięcy.

upadłość konsumencka w Gdańsku

Na czym polega upadłość konsumencka ? zmiana przepisów

Co ważne, zmiana w prawie upadłościowym umożliwiła także ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobom, które stały się niewypłacalne na skutek własnego zaniedbania i które świadomie się do tego przyczyniły. Odpowiedni wniosek do sądu może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel. W ramach postępowania należy wykazać, że osoba niewypłacalna faktycznie nie jest w stanie spłacić swoich długów (upadłość konsumencka w Gdańsku). Jest to proces czasochłonny, wymagający odpowiedniego przygotowania.

Upadłość konsumencka w Gdańsku – jak przygotować wniosek?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być poprzedzone złożeniem wniosku do sądu właściwego dla miejsca pobytu dłużnika. Takie pismo powinno zawierać m.in.:

  • dane osobowe dłużnika wraz z adresem i numerem PESEL,
  • oznaczenie sądu,
  • dokładny opis aktualnej sytuacji i uzasadnienie wniosku,
  • aktualny wykaz majątku,
  • przychody i koszty utrzymania dłużnika.

Złożenie wniosku jest związane z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Samodzielne sporządzenie pisma, które będzie zawierało wszystkie niezbędne informacje, jest dość trudne. Warto więc skorzystać z usług sprawdzonej kancelarii – upadłość konsumencka w Gdańsku.

W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe?

Oddłużanie w Gdańsku odbywa się w 3 etapach:

  1. Postępowanie niejawne, w którego trakcie sąd rozpatruje złożony wniosek.
  2. Postępowanie upadłościowe z wyznaczonym syndykiem masy upadłości.
  3. Przygotowanie przez syndyka planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań bez planu spłaty.

Co na początek? oddłużanie w Gdańsku

Kancelaria od upadłości konsumenckiej to oddłużanie w Gdańsku- sąd w pierwszej kolejności analizuje wniosek o ogłoszenie upadłości i weryfikuje, czy zaistniały przesłanki, które to umożliwiają. Ma prawo odrzucić, w przypadku, gdy nie zostały spełnione ustawowe wymogi. Jeśli jednak uzna złożone pismo za stosowne, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Informacja ta będzie umieszczona w KRZ, ponieważ obowiązuje ustawa o krajowy rejestrze zadłużonych. Decyzja sądu jest związana  z automatycznym zatrzymaniem wszystkich postępowań egzekucyjnych (upadłość konsumencka w Gdańsku), jakie toczą się wobec dłużnika.

Kto wyznacza syndyka w Gdańsku?

Sąd wyznacza syndyka, który będzie prowadził postępowanie upadłościowe. Jego zadaniem jest także poinformowanie wszystkich wskazanych we wniosku wierzycieli o ogłoszeniu przez dłużnika upadłości konsumenckiej oraz terminie, do którego mogą zgłaszać swoje wierzytelności. Syndyk weryfikuje także ruchomości i nieruchomości wchodzące w skład majątku konsumenta (upadłość konsumencka w Gdańsku). Jest to tzw. masa upadłościowa.

W kolejnym etapie postępowania jest ona likwidowana, czyli sprzedawana, ponieważ to obowiązek syndyka. Z pozyskanych w ten sposób funduszy syndyk zaspokaja w całości lub części roszczenia wierzycieli. Jeśli nie jest to kwota, która umożliwia pokrycie wszystkich zadłużeń, jest przygotowywany plan spłaty wierzycieli. W przypadku, gdy sytuacja osobista i materialna zadłużonego na to nie pozwala, sąd może wydać decyzję o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka w Gdańsku to dla wielu osób jedyny sposób wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Ze względu na to, że jest to skomplikowany proces wymagający niezbędnej wiedzy, warto skorzystać z pomocy doświadczonej Kancelarii od upadłości konsumenckiej, która pomoże sporządzić wniosek i przeprowadzi przez wszystkie etapy postępowania.