Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Wrocław

Kancelaria Wrocław

Upadłość konsumencka Wrocław

Oddział we Wrocławiu


ul. Sucha 3
50-086 Wrocław

Tel.: +48 889-808-743
E-mail: kancelaria@kamilgrabarczyk.pl

Kamil Grabarczyk – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 1813
Tel.: +48 889-808-743
E-mail: 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencką może ogłosić każdy, kto:

  • jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • stał się niewypłacalny przez co najmniej trzy miesiące.

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest:

  • spłata roszczeń wierzycieli,
  • umorzenie całości lub części długu.
jak przebiega restrukturyzacja spółki?

Dla wielu osób to jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej, w której się znaleźli. Jeśli miesięczne dochody nie pozwalają na zabezpieczenie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i pokryciem zaciągniętych zobowiązań, jest to przesłanka do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji warto zgłosić się do kancelarii, która przeprowadzi oddłużanie we Wrocławiu.

Jak przygotować wniosek o upadłość we Wrocławiu?

Dłużnik lub wierzyciel, który chce rozpocząć postępowanie upadłościowe, musi przygotować wniosek. Należy złożyć go w sądzie właściwym dla miejsca pobytu upadłego. Niezbędne jest także uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł. 

Właściwie sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać następujące elementy:

  • dane sądu i wnioskodawcy,
  • wykaz majątku oraz szacowaną wartość jego składników,
  • spis wszystkich wierzycieli z uwzględnieniem wysokości długu i terminu spłaty,
  • spis wierzytelności spornych,
  • wysokość dochodów i wydatków zadłużonego.

Trzeba również uzasadnić taki wniosek oraz dokładnie opisać sytuację materialną i powody, przez które dłużnik nie jest w stanie terminowo spłacać swoich zobowiązań finansowych.

Z czym wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku wyda decyzję o rozpoczęciu postępowania upadłościowego oraz wyznaczy syndyka, który zajmie się oszacowaniem wartości majątku dłużnika. To tzw. masa upadłościowa, którą może spieniężyć, by pokryć roszczenia wierzycieli. Syndyk nie ma jednak uprawnień do sprzedaży sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania. Jego zadaniem jest dbanie o interesy zarówno wierzycieli, jak i dłużnika.

Jeśli majątek upadłego nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań, syndyk może przygotować plan spłaty wierzycieli. W ostateczności, gdy sytuacja materialna i osobista dłużnika nie pozwala na pokrycie długów, sąd może wydać decyzję o ich umorzeniu.

Upadłość konsumencka to w wielu przypadkach jedyny sposób na wyjście ze spirali zadłużenia. Wiąże się z ryzykiem utraty majątku, dlatego jest decyzją, którą trzeba dobrze przemyśleć. Warto znaleźć kancelarię prawną, która pomoże na każdym etapie postępowania i będzie ogromnym wsparciem w tym trudnym procesie.