Strona główna » Nasze oddziały » Kancelaria Warszawa » Upadłość firmy – Warszawa

Upadłość firmy – Warszawa

Ogłoszenie upadłości firmy jest w wielu przypadkach jedynym sposobem na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Przesłanką do podjęcia takich kroków jest problem z wypłacalnością. Taki stan musi utrzymywać się przez dłuższy czas, aby można było ogłosić upadłość. Niezłożenie stosownego wniosku w terminie może skutkować poważnymi problemami. Ogłoszenie upadłości jest procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, aby przeprowadzić go w odpowiedni sposób. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej i zadłużenie Twojej firmy zaczyna rosnąć, to warto skorzystać z pomocy sprawdzonej kancelarii (upadłość firmy Warszawa). Prawnicy doradzą Ci, kiedy ogłoszenie upadłości jest rekomendowanym rozwiązaniem oraz pomogą przygotować wniosek i zgromadzić inne dokumenty.

Upadłość firmy Warszawa – kto może złożyć taki wniosek?

Ogłoszenie upadłości firmy jest możliwe w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z tego rozwiązania mogą skorzystać także:

 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółek partnerskich,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Co ważne, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony nie tylko przez przedsiębiorcę, ale i przez wierzyciela (upadłość firmy Warszawa).

W jakich sytuacjach możliwe jest ogłoszenie upadłości – upadłość firmy Warszawa?

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Dotyczy to firm, które nie mogą wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych przez okres co najmniej trzech miesięcy. Należy pamiętać o tym, że nie dotyczy to niewypłacalności bieżącej, czyli sytuacji przejściowej związanej z chwilowymi kłopotami z płynnością finansową.

Ogłoszenie upadłości firmy w Warszawie jest możliwe także wtedy, gdy niezapłacone należności przekraczają wartość majątku przedsiębiorstwa. Stan ten musi utrzymywać się nieprzerwanie od co najmniej 24 miesięcy. Przesłanka ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy działają w formie jednostek organizacyjnych, czyli spółek kapitałowych i osobowych. Nie obowiązuje jednak w przypadku, gdy co najmniej jeden wspólnik odpowiadający za zobowiązania całym swoim majątkiem jest osobą fizyczną.

W jaki sposób przebiega postępowanie upadłościowe – upadłość firmy Warszawa?

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się złożeniem stosownego wniosku do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie, który jest właściwy dla miejsca prowadzenia działalności. Pismo to musi spełniać wymogi formalne, a także zostać opłacone. Złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy to koszt 1000 zł. Od chwili powstania niewypłacalności dłużnik lub jego wierzyciel mają 30 dni na złożenie dokumentu.

Procedurę upadłościową dzieli się na dwie części:

 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – upadłość firmy Warszawa,
 • właściwe postępowanie upadłościowe.

Pierwsza z nich rozpoczyna się w chwili złożenia wniosku i kończy, gdy sąd rozpozna, czy zaistniały przesłanki, które umożliwiają ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Druga część rozpoczyna się od chwili wydania oświadczenia o upadłości (upadłość firmy Warszawa) i trwa aż do zakończenia postępowania.

Właściwe postępowanie upadłościowe przebiega w następujący sposób:

 1. Wierzyciele zgłaszają roszczenia wobec dłużnika.
 2. Syndyk opracowuje listę wierzytelności.
 3. Zostaje ustalony skład masy upadłościowej.
 4. Syndyk przeprowadza likwidację masy upadłościowej.
 5. Fundusze dzielone są między wierzycieli.
 6. Postępowanie upadłościowe zostaje zakończone – upadłość firmy Warszawa.

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa (upadłość firmy Warszawa) skutkuje przede wszystkim spłatą zobowiązań. Jeśli po całej procedurze nadal pozostaje jakiś majątek firmy, to dłużnik odzyskuje prawo do zarządzania nim. W przypadku osób fizycznych możliwe jest umorzenie zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w trakcie postępowania. Przesłanką do tego jest sytuacja osobista, która wskazuje na to, że dłużnik nie będzie w stanie pokryć pozostałych zobowiązań, nawet na podstawie planu spłaty.

Przedsiębiorca, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie regulowania zobowiązań, może otrzymać zakaz prowadzenia działalności. Taką decyzję może wydać sąd, który uzna, że dłużnik robi to celowo.

Postępowanie upadłościowe to długotrwały proces, który wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Warto zwrócić się o pomoc do kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu tego rodzaju spraw.