Strona główna » Blog » Ogłoszenie upadłości firmy – kiedy rozważać?

Ogłoszenie upadłości firmy – kiedy rozważać?

kiedy składać wniosek o upadłość

Zanim zagłębimy się w proces ogłaszania upadłości firmy, ważne jest, aby zastanowić się nad odpowiednim momentem na przygotowanie się do takiego wydarzenia. Ogłoszenie upadłości firmy jest skomplikowanym procesem. Zazwyczaj początkowymi oznakami firmy w kryzysie są zaległe płatności, a znakiem rozpoznawczym jest zwiększona częstotliwość wezwań do zapłaty od kontrahentów. Chociaż problemy te mogą być tymczasowe, takie jak wstrzymanie płatności w oczekiwaniu na nadejście należności, prowadzące do rosnącego zadłużenia, niekoniecznie oznacza to, że bankructwo jest bliskie. 

Co, gdy nie płacę od 3 miesięcy swoich długów?

Jeśli jednak płatności na rzecz kontrahentów pozostają nieuregulowane przez ponad trzy miesiące, liczone od daty płatności określonej na fakturze, czas podjąć działania i poważnie rozważyć upadłość firmy. Oznacza to, że firma utraciła płynność finansową, co oznacza, że ​​nie jest w stanie obsługiwać swojego zadłużenia, a ogłoszenie upadłości jest wymagane przez prawo. Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy jesteśmy spółką, musimy również ogłosić upadłość, jeśli nasze zobowiązania (zarówno przeterminowane, jak i jeszcze nie wymagalne) przekraczają nasz majątek przez okres 2 lat lub dłużej. Ta okoliczność rzadko występuje w praktyce i zwykle ogranicza się do rozwijających się startupów, które opierają się na finansowaniu dłużnym i potrzebują więcej niż 2 lat, aby pomyślnie się ustabilizować. 

Co to jest upadłość firmy?

Akt ogłoszenia upadłości to proces prawny, który obejmuje formalny wniosek o ogłoszenie niewypłacalności osoby fizycznej lub firmy. Wniosek ten składany jest w celu wszczęcia postępowania prawnego, które pozwoli na uregulowanie zaległych długów i zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy popadliśmy już w opisany wcześniej stan niewypłacalności, mamy 30 dni na przygotowanie i złożenie do sądu wniosku o upadłość firmy. Wniosek ten jest oficjalnym dokumentem prawnym, który wymaga uiszczenia opłaty sądowej oraz zaliczki na poczet wydatków (obecnie ok. 8000 zł). 

Od czego zacząć upadłość firmy?

Przygotowanie wniosku zwykle wymaga pomocy obsługi księgowej i prawnej, ponieważ musimy dostarczyć sądowi kompleksowe dane finansowe; wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą skutkować zwrotem wniosku. Jeżeli wniosek zostanie zwrócony z powodu błędów formalnych, zostanie uznany za nieważny i musi zostać złożony ponownie. 

Co jak nie złożę wniosku o upadłość?

Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości niesie ze sobą przykre konsekwencje, takie jak możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej i finansowej. Jeśli chodzi o sam wniosek, musi on mieć formalną strukturę. 

Co we wniosku o upadłość?

We wniosku o upadłość musimy wyszczególnić nasz aktualny stan finansowy i majątkowy, wraz z przedłożeniem szeregu dokumentów i informacji, które obejmują, m.in. bilans. Aby ukończyć tę ocenę finansową, należy dołączyć bilans nie starszy niż 30 dni. Nasza firma posiada obszerną listę składników majątkowych, do których każdemu przypisana jest wartość. Jesteśmy zobowiązani do przedstawienia wyczerpującej listy naszych wierzycieli, która zawiera ich dane kontaktowe, dokładną kwotę, którą jesteśmy winni oraz termin płatności każdej płatności.

Wierzyciele naszej spółki ustanowili listę zabezpieczeń na naszym majątku wraz z datami ich ustanowienia. Poniżej znajduje się wyczerpujący zapis wszystkich przelewów i wypłat pieniężnych, które zostały wykonane przy użyciu kasy fiskalnej firmy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Sporządziliśmy kompleksową ewidencję wszystkich należnych nam pieniędzy, która zawiera szczegółowy wykaz naszych należności, a także istotne informacje o naszych kontrahentach. Wystawiono nam listę tytułów egzekucyjnych przeciwko naszej firmie. 

Jaki adres we wniosku o  upadłość spółki?

W przypadku, gdy jesteśmy osobą prawną, jesteśmy zobowiązani do ujawnienia miejsca zamieszkania członków naszego zarządu. W przypadku spółek osobowych musimy ujawnić miejsca zamieszkania wspólników, którzy zostali upoważnieni do reprezentowania spółki. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości bezwzględnie należy załączyć oświadczenie potwierdzające prawdziwość podanych danych – w tym dokumentację finansową. Bez tego oświadczenia sąd odrzuci wniosek i wezwie do uzupełnienia braków. 

ogłoszenie upadłości firmy, co jak sąd odrzuci mój wniosek?

Należy zauważyć, że odrzucony wniosek może skutkować poważnymi konsekwencjami osobistymi dla menedżerów nadzorujących firmę w kryzysie.

Po prawidłowym sporządzeniu i opłaceniu wniosku o ogłoszenie upadłości należy go przesłać do właściwego sądu upadłościowego – zazwyczaj sądu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności spółki. 

Ogłoszenie upadłości firmy – co jak złożę w złym sądzie wniosek?

Jeśli wniosek zostanie złożony w niewłaściwym sądzie, nie ma powodów do obaw, ponieważ zostanie on przekazany do właściwego sądu na zasadach urzędowych. Kiedy sąd ma do czynienia ze sprawą upadłości, decyzja, którą podejmuje, ma dużą wagę i znaczenie. Ostatecznie decyzja może oznaczać różnicę między możliwością skutecznej restrukturyzacji finansów dłużnika a koniecznością jego likwidacji. 

Ogłoszenie upadłości firmy. Co po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku musimy czekać na decyzję sądu. Jeżeli w naszym wniosku zostaną stwierdzone braki formalne, sąd wezwie nas do ich uzupełnienia. Dopiero wtedy sąd rozpatrzy nasz wniosek merytoryczny. W praktyce sąd wyznacza najpierw tymczasowego nadzorcę sądowego, którym jest licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Głównym obowiązkiem tymczasowego nadzorcy sądowego jest sporządzenie dla sądu sprawozdania z sytuacji finansowej i majątkowej naszej spółki. Zasadniczo weryfikuje poprawność informacji, które podaliśmy w naszym wniosku.

Ponadto rolą tego doradcy restrukturyzacyjnego jest ochrona aktywów firmy przed wyczerpaniem, a my będziemy wymagać ich zgody przed podjęciem jakiejkolwiek działalności wykraczającej poza zwykłe zarządzanie. Po przedstawieniu sprawozdania przez tymczasowego nadzorcę sądowego sąd wydaje orzeczenie, co zwykle trwa kilka tygodni. 

Jakie mamy możliwości decyzji sądu?

Zazwyczaj istnieją tylko dwa potencjalne wyniki w przypadku bankructwa. Pierwsza opcja jest taka, że ​​sąd ogłosi upadłość i w konsekwencji wpuści syndyka do naszej firmy. Alternatywnie wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony. Ten ostatni scenariusz może mieć miejsce w przypadku, gdy nasza firma jest w tak trudnej sytuacji finansowej, że z powodu braku środków na rachunkach bankowych nie jest w stanie pokryć nawet kosztów postępowania upadłościowego.

Podsumowanie – ogłoszenie upadłości firmy

Podkreśla to, jak ważne jest, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, dopóki nie będzie za późno. Zamiast tego wniosek należy złożyć jak najszybciej, aby mieć możliwość zaspokojenia części naszych wierzycieli. Szybka i przemyślana reakcja na kryzys, polegająca na optymalnym zaspokojeniu wierzycieli w określonych warunkach, daje menedżerom poczucie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *