Strona główna » Blog » Spis wierzycieli w upadłości konsumenckiej.

Spis wierzycieli w upadłości konsumenckiej.

spis wierzycieli

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać listę wszystkich wierzycieli dłużnika, czyli należy dokonać obligatoryjnie spis wierzycieli. Każdego wierzyciela dokładnie oznaczamy ze wskazaniem należnej kwoty i terminu płatności. Robimy również spis wierzycieli spornych czyli tych którego długu nie uznajemy.

Spis wierzycieli w upadłości – ważny aspekt

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku, Warszawie i innych miejscowościach w Polsce musi zawierać spis wierzycieli dłużnika. Spis wierzycieli bez wyjątku dotyczy wszystkich wierzycieli, niezależnie od tego, czy ich długi są wymagalne, czy nie.

Np. na spis wierzycieli czyli tej liście powinien znaleźć się zarówno bank, który wypowiedział kredyt dłużnikowi z powodu niespłacania rat w terminie, jak i firma leasingowa, której dłużnik spłacił wszystkie długi w terminie. Fakt ustanowienia pewnego obowiązku nie wyklucza jego ujawnienia.

Jak zrobić spis wierzycieli?

  • Każdy wierzyciel musi być dokładnie oznaczony ze wskazaniem należnej kwoty i terminu płatności. Jeżeli wierzycielem jest osoba fizyczna, należy wyraźnie podać pełną nazwę i adres miejsca zamieszkania. Gdy wierzycielem jest osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub bank) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka akcyjna lub spółka jawna), powołanie wierzyciela należy dokonać poprzez wskazanie nazwy i formy prawno-organizacyjnej oraz adresu siedziby.
  • Spis wierzycieli i lista wierzycieli musi zostać zaktualizowana. Oznacza to, że pokazujemy aktualną kwotę zadłużenia i obecnego wierzyciela. Kwotę danego roszczenia najlepiej rozbić na poszczególne jego składniki, w szczególności kapitał i odsetki. Jeśli roszczenie jest już określone, najlepiej wskazać pierwotnego wierzyciela.
  • spis wierzycieli a termin płatności jest zwykle wynikiem umowy (np. termin spłaty kredytu). Może to być również związane z upływem okresu wypowiedzenia lub z datą zapłaty faktury VAT.  Jeżeli mamy trudności z ustaleniem tego, możemy podać przybliżoną wartość lub posłużyć się np. datą wskazaną w zleceniu płatniczym, od której naliczane jest oprocentowanie za zwłokę.

Jeżeli dłużnik ma kredyt lub pożyczkę o nieokreślonym terminie wymagalności. Lista wierzycieli powinna oddzielnie wskazać kwotę płatności jako „wymagalne” i sumę niespłaconych płatności, np. takich jak „zobowiązania niewymagalne”. W polu „Termin zapłaty” należy wskazać termin spłaty poszczególnych rat przeterminowanych.

Jak uzyskać informacje o moim długu?

Dane potrzebne do ustalenia spisu wierzycieli można uzyskać bezpośrednio od wierzyciela. Dotyczy to w szczególności informacji o należnej kwocie i terminie płatności.

Co jak długu nie uznaje? spis wierzycieli spornych

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć wykaz wszystkich spornych wierzytelności (spis wierzycieli spornych), wskazując, w jakim zakresie dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

Oprócz roszczenia, bezspornego istnienia dłużnika, roszczenie musi również ujawniać wszystkie sporne roszczenia. Długi sporne – to długi, co do których istnienie dłużnika jest kwestionowane (w całości lub w części). Czyli nie przyjmuje on na siebie obowiązku ich zabezpieczenia. Roszczenia potwierdzone prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty, niezależnie od orzeczenia o legalności sprawy, nie mogą być uznane za sporne. Wyjątkiem są wyroki i nakazy zapłaty wydane w okolicznościach uzasadniających ich zakłócenie. Przykładowo wyrok zaoczny w sprawie sprzeciwu wobec terminu lub wydany nakaz zapłaty, wystawiony na niewłaściwy adres.

Co zawiera spis wierzycieli spornych?

Spis wierzycieli powinien zawierać oznaczenie każdej ze spornych wierzytelności, poprzez podanie wysokości danej wierzytelności, osoby wierzyciela oraz jego adresu. Należy też wskazać, w jakim zakresie dłużnik kwestionuje istnienie danej wierzytelności. Wierzytelność mogą być kwestionowana zarówno w całości, jak i w określonej części np. „ponad kwotę 3.500 zł”. Dodatkowo należy określić termin płatności. Jest to termin płatności określony przez wierzyciela, np. data płatności faktury VAT.

Podsumowanie i kontakt

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

zapoznaj się również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *