Strona główna » Blog » Przygotowanie wniosku o pre-pack: wymagania formalne

Przygotowanie wniosku o pre-pack: wymagania formalne

pre-pack wymagania

Pre-pack wymagania – w razie odnalezienia potencjalnego inwestora na przedmiot likwidacji przystępujemy do przygotowania wniosku o pre-pack. Jak to zrobić i w jaki sposób skutecznie go przygotować?

pre-pack wymagania

Zgodnie z art. 56 a ust. 4 prawa upadłościowego wniosek o przygotowaną likwidację winien zawierać warunki transakcji przez określenie przy najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki przeniesienia własności mogą być zawarte w przygotowanej umowie, którą podpisze syndyk. Wskazany przepis określa także minimalne warunki stawiane wobec samego wniosku o pre-pack. Należy pamiętać, iż nie wyczerpują one całości zagadnienia. Pamiętajmy, że pozostałe elementy przybierają postać załączników do właściwego dokumentu.

wniosek o pre-pack wymagania

Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji musi obowiązkowo mieć warunki sprzedaży jej przedmiotu (wskazanie nabywcy i ceny nabycia). Te dane stanowią elementy konstrukcyjne wniosku o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Jeżeli ich nie zamieścimy we wniosku stanowi brak formalny. W takim przypadku składający wniosek zostanie wezwany przez Sąd. Gdy w wyznaczonym czasie nie uzupełnimy braków to na mocy art. 130 § 2 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 35 prawa upadłościowego wniosek zostanie zwrócony. Ustawodawca nie sprecyzował wyczerpująco, za pomocą jakich kryteriów składający wniosek powinien wskazać, w stosunku do kogo ubiega się o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jednak w zależności od tego kto jest wnioskodawcą należy wskazać: imię i nazwisko bądź nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, także numer PESEL czy KRS bądź numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wskazane dane muszą w jednoznaczny sposób pozwalać identyfikację nabywcy (pre-pack wymagania).

likwidacja pre-pack

Gdy likwidacja miałaby zostać przeprowadzona na rzecz więcej niż jednego podmiotu w związku z art. 56a ust. 6 prawa upadłościowego, wtedy wymóg jednoznacznego zindywidualizowania nabywcy także ma miejsce. Wtedy każdy z potencjalnych kupców musi zostać oddzielnie wskazany przez podanie danych umożliwiających jego niewątpliwe rozpoznanie.

Gdy sąd po analizie dokumentacji dojdzie do wniosku, iż podmiot wskazany nie został wystarczająco jasno określony, wtedy wzywa wnioskodawcę, oczywiście pod rygorem zwrotu do uzupełnienia braków. Tak samo traktujemy sytuację, gdy przy planowaniu pre-packu na rzecz kilku podmiotów przynajmniej jeden z nich został niejednoznacznie wyodrębniony.

Kolejnym z obligatoryjnych elementów wniosku o pre-pack jest wskazanie proponowanej ceny. Identycznie jak w przypadku wskazania nabywcy – cena także musi zostać określona w sposób jednoznaczny. Dzieje się tak, ponieważ dopuszczalność pre-packu uzależniona jest od spełnienia przez cenę jasno określonych przez ustawodawcę warunków. Sąd musi mieć możliwość jednoznacznej oceny ich spełnienia w danym przypadku (pre-pack wymagania).

Czego nie używać we wniosku o pre-pack

Nie możemy używać zwrotów takich jak „godziwa”, „dość wysoka”, „satysfakcjonująca” czy „właściwa”). Nie właściwe jest także stwierdzenie w jaki sposób ją ustalimy np. po rozmowach czy negocjacjach. Gdy sposób wskazania ceny nie spełnia standardów, wnioskujący o przeprowadzenie likwidacji zostanie wezwany, także pod rygorem oddalenia wniosku do uzupełnienia formalnych braków. Ustawodawca dopuścił możliwość przedstawienia sądowi warunków sprzedaży przez złożenie projektu umowy przedmiotu likwidacji, jaka byłaby zawierana przez syndyka. Dokument ten, aby mógł stanowić podstawę zatwierdzenia przez sąd wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, musi spełniać wskazane powyżej przesłanki (cena i nabywca wskazani jednoznacznie, nie budząc żadnych wątpliwości). Dokument ten powinien stanowić „gotowy draft umowy sprzedaży do podpisu” (umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej lub znacznej części, pre-pack wymagania).

Dodatkowo do sporządzonego wniosku o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji niezbędne jest dołączenie załączników, wśród których naczelne miejsce należy przyznać opisowi i oszacowaniu przedsiębiorstwa.

Podsumowanie pre-pack wymagania

Prawidłowe przygotowanie wniosku o pre-pack jest niezbędne do szybkiej sprzedaży. Planując złożenie wniosku warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która zadba o dopełnienie niezbędnych formalności.

czytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *