Strona główna » Blog » Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo przewiduje różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, aby umożliwić wybór takiej formy restrukturyzacji, która najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorcy.

Postępowanie o zatwierdzenia układu – rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

W pierwszej kolejności dłużnik powinien zawrzeć umowę z upoważnioną osobą lub firmą posiadającą uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego, która będzie nadzorować przebieg postępowania. Dopiero po osiągnięciu porozumienia dłużnik może samodzielnie zebrać głosy wierzycieli za zawarciem układu.

Ogólnie rzecz biorąc, układ uważa się za przyjęty, jeżeli większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. (ich łączna liczba stanowiąca co najmniej dwie trzecie ogółu wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem) zagłosuje za przyjęciem układu układu. Natomiast jeżeli łączna liczba spornych wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem przekracza 15% ogólnej liczby wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem, układ nie może zostać przyjęty.

Wniosek o zatwierdzenie układu można złożyć do Sądu jedynie w przypadku przyjęcia układu. Procedura ta jest najbardziej korzystna dla przedsiębiorców, którzy są wypłacalni, ale przewidują problemy finansowe w przyszłości. Rozwiązanie to pozwala dłużnikowi proaktywnie i elastycznie negocjować z wierzycielami w sposób indywidualny i przedstawiać wyniki negocjacji sądowi.

Przyspieszone postępowanie układowe

Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przyśpieszonego (rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych). Podstawowa różnica pomiędzy przyspieszonym postępowaniem układowym a postępowaniem o zatwierdzenie układu. Polega na tym, że do zawarcia układu nie dochodzi w drodze głosowania samych dłużników, ale poprzez zwołanie zgromadzenia wierzycieli przez sąd. Postępowanie w trybie przyspieszonym jest możliwe, jeżeli łączna kwota wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15%. Ogólnej kwoty wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. Po wszczęciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnik ma obowiązek złożyć wszelkie niezbędne wyjaśnienia Sędziemu Komisarzowi i Nadzorcy Sądowemu. Dostarczyć dokumenty dotyczące swojej działalności i majątku oraz zapoznać Nadzorcę Sądowego z działalnością gospodarczą, a w szczególności z jej księgami rachunkowymi.

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych egzekucją wszczętą przed dniem wszczęcia przyspieszonego postępowania układowego zostaną zawieszone. Nie dotyczy to jednak wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika w formie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego, hipoteki morskiej itp. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić egzekucji z zabezpieczonego majątku w toku przyspieszonego postępowania układowego tak jak w odmiennych postępowaniach (rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych).

Postępowanie układowe – rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Z postępowania układowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wkrótce staną się niewypłacalni lub już zbankrutowali. Postępowanie układowe rozpoczyna się od złożenia przez dłużnika wniosku o wszczęcie postępowania układowego. W toku tego postępowania sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika, wyznaczając tymczasowego nadzorcę sądowego. Postępowanie układowe (ten rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych) można przeprowadzić, jeżeli łączna liczba spornych wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15%. Piętnaście procent ogólnej liczby wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem egzekucyjnym wszczęte przed dniem wszczęcia postępowania układowego zostaną zawieszone. Nie dotyczy to jednak wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika w formie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego, hipoteki morskiej itp. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić egzekucji z zabezpieczonego majątku w toku postępowania układowego.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne – (rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych) może zapewnić zaawansowaną restrukturyzację długów, majątku i zatrudnienia, wprowadzając rozwiązania prawne korzystne dla dłużnika. Z tej procedury mogą skorzystać niewypłacalne firmy, które warto ratować. W toku postępowania dłużnik ma ograniczoną zdolność do zarządzania swoim majątkiem. Podlega restrykcyjnemu nadzorowi ze strony wyznaczonego przez sąd sędziego-komisarza oraz wierzycieli, którzy zarządzają postępowaniem restrukturyzacyjnym. Wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej zarejestrowanej w rejestrze Sądu Państwowego może złożyć także zarządca z urzędu. W przypadku upadłych osób prawnych o pomoc mogą ubiegać się także ich indywidualni wierzyciele.

Jeżeli po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik w dalszym ciągu zarządza firmą bez uzyskania zgody sądu. To ma on obowiązek przedstawić nadzorcy i przekazać nadzorcy cały swój majątek. Takie jak dokumenty związane z prowadzoną działalnością, majątkiem i rozliczeniem. W szczególności księgi rachunkowe dla celów podatkowych oraz inną ewidencję prowadzoną w celach komunikacyjnych. Dłużnik ma także obowiązek udzielać sędziemu komisarzowi i zarządcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku i działalności.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *