Strona główna » Blog » Jak reagować na niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością jako dłużnik?

Jak reagować na niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością jako dłużnik?

jak reagować na niewypłacalność?

Niewypłacalność to poważne zagrożenie zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Może prowadzić nawet do upadłości firmy. Warto wiedzieć, jak reagować nie tylko na zaistniałą niewypłacalność, lecz także na realne zagrożenie takim stanem. Podjęcie właściwych kroków może pomóc w uniknięciu przykrych konsekwencji takiej sytuacji.

Czym jest niewypłacalność? 

Prawo upadłościowe jasno określa, że dłużnik jest niewypłacalny wtedy, gdy utraci zdolność spłaty swoich zobowiązań. Co ważne, definicja ta odnosi się do realnych możliwości, a nie samej chęci zwrotu długów. O niewypłacalności można więc mówić wtedy, gdy zadłużony nie dysponuje środkami pieniężnymi w takiej wysokości, która umożliwi pokrycie roszczeń wierzycieli. 

Warto wiedzieć nie tylko, czym jest niewypłacalność. Trzeba także poznać kroki, jakie należy podjąć, jeśli firma znajdzie się w takiej sytuacji. W przypadku przedsiębiorstw możliwe jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, które ma na celu poprawę sytuacji finansowej firmy poprzez wdrożenie odpowiedniej strategii. Jeśli jednak nie przyniesie to efektu, konieczne jest ogłoszenie upadłości.

Na czym polega zagrożenie niewypłacalnością?

Pojęcie zagrożenia niewypłacalnością definiuje prawo restrukturyzacyjne. Jest to sytuacja, gdy dłużnik spłaca swoje zobowiązania, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie utraci płynność finansową. W efekcie może nastąpić niewypłacalność dłużnika. 

Postępowanie restrukturyzacyjne można przeprowadzić w obu wspomnianych przypadkach. Zarówno przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, jak i niewypłacalny może skorzystać z tego rozwiązania. Ogłoszenie upadłości jest natomiast możliwe wyłącznie w drugim przypadku.

Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny?

Prawo upadłościowe, a dokładniej art. 11 tego dokumentu, określa, w jakich sytuacjach dłużnik może zostać uznany za niewypłacalnego. Aby było to możliwe, musi zaistnieć jedna z wymienionych w ustawie przesłanek.

  1. Dłużnik musi utracić zdolność płatniczą (przesłanka płynnościowa).
  2. Zobowiązania dłużnika są większe niż majątek, którym dysponuje (przesłanka związana z nadmiernym zadłużeniem).

Przesłanka płynnościowa jest uniwersalna i dotyczy wszystkich dłużników. Zgodnie z nią można mówić, że jest on niewypłacalny, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 

Drugą przesłankę stosuje się wyłącznie w przypadku dłużników będących przedsiębiorcami lub osobami prawnymi. Dotyczy również jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale została im ona nadana na mocy odrębnej ustawy. Przesłanka ta oznacza, że dłużnik utracił zdolność spłaty zobowiązań i przekraczają one jego majątek. Taki stan musi utrzymywać się przez co najmniej dwadzieścia cztery miesiące.

Jak reagować na zagrożenia niewypłacalnością?

Wspomnianym już skutecznym sposobem na zagrożenie niewypłacalnością lub niewypłacalność jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to najczęściej długotrwały proces, który ma na celu poprawić sytuację finansową firmy. Szereg działań podjętych w jego ramach może pozwolić uniknąć ogłoszenia upadłości.

Wyróżnia się cztery rodzaje restrukturyzacji:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Wybór konkretnego trybu postępowania zależy przede wszystkim od konkretnej sytuacji finansowej firmy. 

Właściciele firm zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, którzy zastanawiają się, jak oddłużyć przedsiębiorstwo, powinni skorzystać z usług doświadczonej kancelarii. Wykwalifikowani prawnicy pomogą dobrać odpowiednie metody postępowania restrukturyzacyjnego, które pozwolą wyjść ze spirali zadłużenia.

Kiedy ogłosić upadłość?

Jeśli podjęte próby oddłużenia nie przyniosą oczekiwanego efektu, to konieczne jest ogłoszenie upadłości. Uprawniony do tego podmiot w ciągu 30 dni od momentu zaistnienia przesłanki musi złożyć wniosek w rejonowym sądzie gospodarczym. Co ważne, może to zrobić nie tylko przedsiębiorca, lecz także wierzyciel. Do wniosku o ogłoszenie upadłości muszą zostać dołączone niezbędne dokumenty.

Po ich rozpatrzeniu sąd podejmuje działania, które mają zabezpieczyć majątek dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Od chwili ogłoszenia upadłości wchodzi on w skład masy upadłościowej. Jej wielkość ustala syndyk poprzez sporządzenie spisu inwentarza oraz należności dłużnika.

Niewypłacalność – upadłość konsumencka — co to jest?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Można ją ogłosić, gdy dłużnik jest niewypłacalny od co najmniej trzech miesięcy. Jest to więc wspomniana już przesłanka płynnościowa. Zadłużony, który chce skorzystać z tego rozwiązania, powinien zgłosić się do kancelarii specjalizującej się w usługach, takich jak upadłość konsumencka. Gdynia to jedno z miast, gdzie można ją znaleźć.

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych ma na celu przede wszystkim:

  • zaspokoić roszczenia wierzycieli (np. z majątku dłużnika),
  • umorzyć część lub całość zadłużenia.

Znowelizowane przepisy umożliwiają skorzystanie z tego rozwiązania także dłużnikom, których zobowiązania pieniężne są wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W takim przypadku sąd nie może automatycznie oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Gdańsk to jedno z wielu miast, w których funkcjonują kancelarie specjalizujące się w tego rodzaju sprawach.

Niewypłacalność oraz zagrożenie niewypłacalnością to poważny problem, który może nieść ze sobą przykre konsekwencje. Aby ich uniknąć, należy podjąć skuteczne kroki, które pozwolą wyjść z kłopotów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *