Strona główna » Blog » Co to jest restrukturyzacja spółki?

Co to jest restrukturyzacja spółki?

restrukturyzacja spółki

Dla każdej firmy i spółki w Warszawie terminowa spłata zadłużenia jest kluczowa dla utrzymania płynności finansowej. Jednakże nieprzewidziane zdarzenia, takie jak spadek liczby klientów, wahania cen surowców lub nieoczekiwane wydatki, mogą prowadzić do możliwości niewypłacalności. Restrukturyzacja spółki może okazać się niezbędna w czasie trudnych i nieprzewidywalnych czasów.

Restrukturyzacja spółki to szansa, aby nie stać się niewypłacalną firmą.

Aby uniknąć bankructwa, przedsiębiorcy z polski często szukają alternatywnych podejść. Jednym z takich podejść jest restrukturyzacja firmy lub spółki, która może być odpowiedzią na ich kłopoty. 

Restrukturyzacja spółki to co to?

Restrukturyzacja spółki to proces zmiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może obejmować zmiany w strukturze organizacyjnej firmy, planach finansowych lub modelu biznesowym. Zasadniczo jest to próba poprawy ogólnej efektywności i rentowności firmy poprzez zmianę jej podstawowego składu i podejścia. 

W dziedzinie ekonomii pojęcie restrukturyzacji odnosi się do procesu modernizacji struktury spółki, jej zobowiązań finansowych i aktywów, w celu zwiększenia efektywności podmiotu i zysków finansowych. 

Patrząc przez pryzmat prawa, akt restrukturyzacji pozwala uniknąć upadłości i wynikającej z niej windykacji długów, pozwalając na niezakłóconą kontynuację działalności. 

Zmieniając strukturę zarówno aktywów, jak i pasywów, spółka zyskuje wytchnienie, w którym może spłacić długi i poszukać nowych partnerów biznesowych. Dodatkowo pełni funkcję zabezpieczenia przed sprzedażą majątku spółki. Sprawne funkcjonowanie firmy jest niezwykle ważne nie tylko dla przedsiębiorcy, ale także dla wierzycieli. 

Restrukturyzacji spółki to korzyść dla wierzyciela?

Dzięki temu wierzyciele będą mogli w dalszym ciągu otrzymywać swoje należności bez obawy, że w przypadku upadłości nie będą w stanie odzyskać należności z masy upadłościowej. W rzeczywistości akt restrukturyzacyjny można podzielić na różne rodzaje, w zależności od jego zamierzonego celu. 

Dominującymi formami restrukturyzacji są: 

  • Finansowy aspekt przedsiębiorstwa obejmuje różne strategie, takie jak środki obniżające koszty, 
  • zabezpieczanie finansowania zewnętrznego lub ustanawianie partnerstw opartych na współpracy w celu optymalizacji operacji. 

Głównym celem marketingu operacyjnego jest maksymalizacja efektywności działań marketingowych, takich jak inwestowanie w nowatorskie kanały oraz promocja produktów lub usług. 

Pojęcie własności koncentruje się przede wszystkim na fuzjach i przejęciach, a także przekształceniach lub wydzieleniach wcześniej istniejących podmiotów. Celem tych transakcji jest zwiększenie potencjału wzrostu kapitału i ułatwienie wejścia na nowe rynki. 

Jak zacząć restrukturyzację spółki?

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania firmy, konieczne jest, aby wszelkie działania restrukturyzacyjne zostały szczegółowo zaplanowane i przeprowadzone we współpracy z doświadczoną kancelarią prawną i doradcą restrukturyzacyjnym. 

Takie partnerstwo może znacznie zwiększyć szanse na pomyślny wynik. Kwestią dociekającą jest to, kto jest uprawniony do podejmowania działań restrukturyzacyjnych. 

Dla kogo jest restrukturyzacja spółki?

Z mechanizmów restrukturyzacyjnych, jakie dają przepisy, mogą skorzystać przedsiębiorcy z różnych kategorii, niezależnie od zakresu prowadzonej przez nich działalności. Szeroki zasięg podmiotowy przepisu uwzględnia różnorodne grono przedsiębiorców. 

Istnieją różne formy postępowań restrukturyzacyjnych. Najszybszym sposobem postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W tego typu postępowaniu dłużnik zachowuje kontrolę nad swoim majątkiem, mając jednocześnie możliwość prowadzenia działalności zarówno w ramach zwykłego toku działalności, jak i poza nim. Dłużnik we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym tworzy plan naprawczy, który skupia się na wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych. Ostatecznie sąd zatwierdza układ. 

Jeśli chodzi o przyspieszone postępowanie układowe, dłużnicy mogą być spokojni, wiedząc, że są zabezpieczeni przed egzekucją a nawet może zwrócić się o zwolnienie z zajęcia rachunków bankowych. Należy jednak pamiętać, że postępowanie to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy kwestionowane roszczenia stanowią mniej niż 15% całkowitej sumy roszczeń. Dłużnik nadal sprawuje władzę nad przedsiębiorstwem, z wyjątkiem wszelkich czynności wykraczających poza zwykły zarząd. 

Zwyczajowy proces postępowania układowego przypomina przyspieszone postępowanie układowe, z tym że jest zastrzeżony dla dłużników, których sporne wierzytelności stanowią ponad 15% ogółu wierzytelności. W ramach tej procedury wierzyciele mają prawo sprzeciwić się wykluczeniu lub umieszczeniu ich wierzytelności na liście. 

Wraz z wszczęciem postępowania sanacyjnego dłużnik zrzeka się kontroli nad swoim majątkiem, który następnie zostaje powierzony zarządcy. Pomimo swojej formalności proces ten stwarza szerokie możliwości usprawnienia działań, takich jak rozwiązywanie umów i zwalnianie zbędnych pracowników.

Aby wszcząć którykolwiek z poszczególnych trybów postępowania restrukturyzacyjnego, należy złożyć wniosek wraz z określonym kompletem dokumentów. Prawidłowe dopełnienie tych formalności, a także aktywne zaangażowanie we wszelkie działania mające na celu zaspokojenie wierzycieli, jest niezbędnym warunkiem pomyślnego przeprowadzenia postępowania. 

Restrukturyzacja spółki – co to jest plan restrukturyzacyjny?

Zapytanie o definicję planu restrukturyzacji wiąże się z badaniem planu, który koncentruje się na reorganizacji przedsiębiorstwa lub organizacji. Plan taki ma na celu rozwiązanie problemów związanych z niestabilnością finansową i nieefektywnością operacyjną. Najważniejszym aspektem wszelkich działań reorganizacyjnych jest sformułowanie planu, który powinien zostać udokumentowany na piśmie. Plan ten powinien zawierać najważniejsze szczegóły dotyczące sytuacji finansowej i prawnej spółki, a także prognozę przewidywanych rezultatów procesu reorganizacji. 

Prawo restrukturyzacyjne określa konkretne punkty, które należy uwzględnić w planie, jak określono w art. 9 i 10. Należy jednak pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca. Treść planu będzie się różnić w zależności od wyjątkowej sytuacji firmy i branży, w której działa. 

Czy warto wybrać postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacja spółki to proces który stwarza dla przedsiębiorców korzystną szansę na odzyskanie stabilności finansowej swoich firm. Wykorzystanie dostępnych procedur wymaga jednak wiedzy specjalistycznej i wszechstronnego zrozumienia odpowiednich przepisów i precedensów prawnych. Pomoc doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych może okazać się kluczowa.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *