Strona główna » Blog » Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jaki jest cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Pierwszoplanowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby. Chodzi o umożliwienie osobie fizycznej normalnego funkcjonowania przez uzyskanie oddłużenia i tzw.” nową szansę”, a nie tylko doprowadzenie do zaspokojenia roszczeń wierzycieli – postanowienie SO w Warszawie.

Jaki jest cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej to oddłużenie niewypłacalnego dłużnika, które może polegać na zaspokojeniu wierzycieli, np. z majątku dłużnika albo umorzeniu części lub całości długów.

Co to jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest pewnego rodzajem drugą szansą i nowym startem dla osób, które borykają się z długami i nie są w stanie sobie z nimi poradzić samodzielnie. Istnieje wiele sytuacji życiowych, które prowadzą do stania się osobą niewypłacalną. Mogą nimi być, np. źle zainwestowane pieniądze czy różne niepowodzenia życiowe bądź inne sytuacje, takie jak zaciągnięte pożyczki lub kredyty czy też niespłacane raty kupionych sprzętów (cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej).

Co daje ogłoszenie upadłości?

Ogłoszenie upadłości umożliwia wyjście z długów osobie zadłużonej, może przywrócić normalne warunki życiowe i pozwolić na lepsze spojrzenie w przyszłość (cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej).

Słownik terminów we wniosku – cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Dane identyfikujące dłużnika

Imię i nazwisko dłużnika bądź jego nazwa oraz numer PESEL albo numer KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację przedsiębiorcy.

Oznaczenie sądu

Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Żądanie wniosku

Jest to konkretna treść, wskazująca na faktyczny zamiar wnoszącego dane pismo. Przy wypełnianiu formularza sprowadza się ona do zakreślenia pola -cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Aktualny i zupełny wykaz majątku

Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników. Chodzi o cały majątek, czyli m.in.: nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt RTV i AGD; zgromadzone pieniądze – w celu szacunkowej wyceny można posłużyć się średnimi cenami np.: z portali aukcyjnych; Należy wskazać miejsca, w których znajduje się majątek konsumenta (podać dokładny adres).

Spis wierzycieli

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (chodzi o wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi – np.: prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie spłacił).

Spis wierzycieli spornych

Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (chodzi o wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne).

Informacje o osiągniętych przychodach

Wszelkie źródła przychodu osiągniętego w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku. W rubryce tej wskazujemy zarówno przychód z tytułu otrzymywanych alimentów, jak i umowy o pracę czy też świadczeń, w tym zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia z tytułu 500+.

Informacje o kosztach utrzymania

Wartość kosztów danego rodzaju należy podać łącznie dla dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu.

Informacje o czynnościach prawnych dot. nieruchomości, akcji oraz udziałów w spółkach

Dane dotyczące każdej czynności prawnej dokonanej na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, której przedmiotem była jakakolwiek nieruchomość, akcje lub udziały w spółkach z oznaczeniem rodzaju czynności prawnej, np. sprzedaż lub darowizna.

Informacje o czynnościach prawnych dot. ruchomości, akcji oraz udziałów w spółkach

Te same informacje jak przy nieruchomościach, przy czym dotyczą one czynności prawnych, które miały za przedmiot ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, o wartości przekraczającej 10.000 zł.

Uzasadnienie wniosku

Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Dowody

Należy wymienić dowody, które wskazują na zaistnienie okoliczności przywołanych w treści wniosku, a zwłaszcza w uzasadnieniu, a przynajmniej je uprawdopodobnić.

Załączniki

Uzupełnienie tej rubryki w zasadzie sprowadza się do wymienienia wszystkich dokumentów, które są składane wraz z samym formularzem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oświadczenie o prawdziwości danych

Oświadczenie na piśmie konsumenta dotyczące prawdziwości danych zawartych we wniosku. UWAGA: Jeżeli oświadczenie to nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podpis osoby wnoszącej wniosek

Pisemne oświadczenie konsumenta.

Podsumowanie – cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Bezpieczeństwo można rozumieć na wiele sposobów – w kontekście rodzinnym, osobistym, wewnętrznym i zewnętrznym. Bezpiecznie czuć się można również pod względem finansowym. O ten aspekt pomoże zadbać nasza Kancelaria. Zajmujemy się sprawami prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz spółek. Nie są nam obce tematy upadłości konsumenckiej, umów handlowych oraz egzekucji i sporów.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *