Strona główna » Blog » Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym dla osób fizycznych.

Plan spłaty w postępowaniu upadłościowym dla osób fizycznych.

plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Po terminie do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego
w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z
uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 49114a ust.
1 lub art. 49116 ust. 1 lub 2a. Plan spłaty w upadłości konsumenckiej – co zawiera ?

Co jest w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli (plan spłaty w upadłości konsumenckiej)

  1. wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
  2. dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;
  3. ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  4. określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

plan spłaty w upadłości konsumenckiej, co gdy długi są przez niedbalstwo?

Gdy dojdzie do sytuacji w której Sąd zadecyduje, że upadły doprowadził do swojej
niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy
ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

Czy plan spłaty w upadłości konsumenckiej zawsze jest na 3 lata?

W sytuacji gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70%
zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności,
plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwanaście miesięcy.

Natomiast gdy w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 50%
zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności,
plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż dwadzieścia cztery
miesiące.

Kto decyduje o planie spłaty?

Trzeba pamiętać, iż Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli co do treści
planu spłaty wierzycieli. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości
zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego
utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz
stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Prawidłowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości a także kontrola poszczególnych
czynności wyznaczonego Syndyka niejednokrotnie mogą przesądzić o długości planu spłaty.
Planując złożenie wniosku warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która
zadba o dopełnienie niezbędnych formalności.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *