Strona główna » Blog » Na czym polega upadłość konsumencka i kto z niej skorzysta?

Na czym polega upadłość konsumencka i kto z niej skorzysta?

upadłość konsumencka

Pojęcie upadłości powszechnie kojarzone jest z przedsiębiorcami. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe wprowadza jednak specjalne postępowanie upadłościowe wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Na czym polega upadłość konsumencka?

Na czym polega upadłość konsumencka? Kto skorzysta z upadłości konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej skorzystają konsumenci, czyli osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w formie firmy indywidualnej lub spółki prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej). Procedura dotyczy także tych przedsiębiorców, którzy zlikwidowali firmę i na powrót zyskali status konsumenta.

Kto decyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Na czym polega upadłość konsumencka? W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd decyduje, według jakich procedur będzie prowadzone postępowanie w ramach upadłości konsumenckiej.

 • Zasadą jest stosowanie przepisów szczególnych, przewidzianych w art. 4911 i nn. prawa upadłościowego.
 • W sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza kiedy jest to uzasadnione rozmiarem majątku dłużnika lub liczbą wierzycieli, sąd może zadecydować, że postępowanie będzie prowadzone według zasad ogólnych.

Jest to o tyle istotne, że przepisy poświęcone upadłości konsumenckiej przewidują preferencyjne traktowanie dłużnika i pozwalają nawet na umorzenie całości zobowiązań. W razie wyboru niekorzystnego rozwiązania dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie decyzji co do właściwego reżimu prawnego.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Na czym polega upadłość konsumencka? Postępowanie o ogłoszenie upadłości inicjuje wniosek, który powinien zawierać szereg informacji:

 • dane pozwalające na identyfikację upadłego (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP);
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • aktualny i kompletny wykaz składników majątku wraz z jego wyceną;
 • spis wierzytelności (ich wysokość, termin zapłaty oraz wskazanie wierzyciela);
 • listę wierzytelności spornych, czyli takich, których istnienie dłużnik kwestionuje w całości lub w części;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika;
 • informację o przychodach i kosztach utrzymania dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu;
 • listę czynności prawnych, które obejmowały nieruchomości, udziały albo akcje, jak również ruchomości o wartości przekraczającej 10 tys. zł;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy uzasadnić tak, aby uprawdopodobnić zawarte w nim informacje. Rozbudowana struktura pisma i konieczność załączenia wielu dokumentów dla wielu konsumentów może być wyzwaniem. Warto wtedy rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii specjalizującej się w prawie upadłościowym.

Co warto wiedzieć o postępowaniu w sprawie upadłości konsumenckiej?

O tym, w jaki sposób zostaną zaspokojeni wierzyciele, nie decyduje upadły, ale syndyk, kierując się priorytetem spłaty wymagalnych zobowiązań. Po wszczęciu postępowania upadłościowego wierzyciele mogą zgłaszać swoje wierzytelności.

Jednocześnie upadły jest zobowiązany do wydania syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów oraz wykonania nałożonych na niego obowiązków. W przeciwnym razie ryzykuje umorzeniem postępowania.,

Po zgłoszeniu wierzytelności i likwidacji majątku syndyk przedstawia sądowi plan spłaty wierzycieli. Ustawa przewiduje kilka wyjątków, kiedy na żądanie dłużnika plan nie jest sporządzany.

Sąd upadłościowy na mocy wydanego postanowienia w określonych sytuacjach może odmówić:

 • ustalenia planu spłaty wierzycieli;
 • umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli;
 • warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Do wydania postanowienia odmownego może dojść w sytuacji, gdy upadły celowo doprowadził do swej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień albo w ciągu ostatnich 10 lat prowadzono w stosunku do niego postępowanie upadłościowe.

Co dzieje się po zakończeniu postępowania upadłościowego? na czym polega upadłość konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka? Jeżeli sąd zatwierdza plan spłaty, musi jednocześnie określić wierzycieli, którzy mają zostać zaspokojeni. Dzieli też między nich ewentualne fundusze masy upadłości. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty sąd wskazuje także część wierzytelności, jaką upadły musi spłacić, oraz termin na uregulowanie zaległości. Po wykonaniu planu spłaty określona część wierzytelności zostaje umorzona.

Czas na spłacenie długów będzie różnił się w zależności od tego, w jakim stopniu dłużnik wykona plan spłaty wierzycieli, a także, czy doprowadził niewypłacalności lub jej pogłębienia wskutek działania umyślnego albo rażącego niedbalstwa. Okres, w jakim upadły wykonuje plan spłaty wierzycieli, niemal całkowicie zabezpiecza go przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Egzekucja nie może być prowadzona względem wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty. Ma to chronić interesy wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności.

Należy pamiętać, że plan spłaty nie jest układany raz na zawsze. Jeżeli upadły nie wywiązuje się z jego postanowień, plan może ulec zmianie. Kiedy zaś dłużnik wykaże, że jest trwale niezdolny do regulowania zobowiązań, sąd może umorzyć jego długi nawet bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Aby z sukcesem przejść przez skomplikowane postępowanie upadłościowe, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. To gwarancja dochowania należytej staranności na wszystkich etapach postępowania. Mam nadzieje, iż pytanie na czym polega upadłość konsumencka zostało wyjaśnione.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *