Strona główna » Blog » Postępowanie restrukturyzacyjne firmy – co to jest?

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy – co to jest?

postępowanie restrukturyzacyjne firmy

Terminowa spłata zobowiązań to warunek płynności finansowej każdej firmy. Niestety, wskutek utraty klientów, zmian cen surowców lub nieprzewidzianych wydatków czasem pojawia się ryzyko zaburzenia wypłacalności. Aby uniknąć postępowania upadłościowego, wielu przedsiębiorców szuka alternatywnej drogi działania. Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja firmy. Postępowanie restrukturyzacyjne firmy to początek odbudowy przedsiębiorstwa.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa i jaki jest cel restrukturyzacji?

Samo pojęcie restrukturyzacji w ekonomii definiuje się jako przebudowę struktury firmy, a także jej wierzytelności i długów tak, aby poprawić wydajność i rentowność podmiotu. Mamy kilka typów restrukturyzacji. 

postępowanie restrukturyzacyjne firmy i upadłość 

Z prawnego punktu widzenia restrukturyzacja chroni i pozwala na uniknięcie postępowania upadłościowego oraz egzekucji i zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy (postępowanie restrukturyzacyjne firmy). Transformacja struktury aktywów i pasywów daje czas na spłatę długów i znalezienie nowych kontrahentów. Pozwala też ochronić firmę przed sprzedażą jej majątku. Przeprowadzona restrukturyzacja firmy to także uniknięcie upadłości. 

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy – o czym należy pamiętać? 

Jakie są korzyści płynące z restrukturyzacji? 

Utrzymanie sprawności operacyjnej firmy jest kluczowe nie tylko dla samego przedsiębiorcy, ale także wierzycieli. Nadal mogą oni dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności, bez ryzyka niemożności wyegzekwowania należności z masy upadłości. 

postępowanie restrukturyzacyjne firmy i przekształcenie 

W praktyce wyróżnia się różne modele restrukturyzacji, w zależności od celu, w jakim jest ona dokonywana. Najczęściej stosuję się następujące typy restrukturyzacji: 

  • finansowa – polega na ograniczeniu kosztów związanych z prowadzeniem działalności, pozyskaniu finansowania zewnętrznego lub nawiązania nowych współprac.
  • operacyjna – zmierza do optymalizacji działań marketingowych (inwestycja w nowe kanały, działania promocyjne).
  • własnościowa – opiera się na transakcjach M&A, czyli połączeniach, przekształceniach lub wydzieleniach podmiotów już istniejących w celu zwiększenia potencjału kapitałowego, wejścia na nowe rynki.

Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych i restrukturyzacja dłużnika powinno być dobrze zaplanowane i realizowane przy współpracy z doświadczoną kancelarią prawną. Zwiększa to szansę na przetrwanie przedsiębiorstwa i restrukturyzację wobec przedsiębiorców (postępowanie restrukturyzacyjne firmy).

Kto może wdrożyć działania restrukturyzacyjne i mieć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Skorzysta z restrukturyzacji, restrukturyzacji kredytu zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, a także:

  • spółki kapitałowe;
  • wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem (np. wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej);
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Szeroki zakres podmiotowy przepisu pozwala na proces restrukturyzacji i skorzystanie z mechanizmów restrukturyzacyjnych wielu kategoriom przedsiębiorców, bez względu na zakres prowadzonej działalności (postępowanie restrukturyzacyjne firmy).

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Obowiązująca ustawa o prawie restrukturyzacyjnym przewiduje proces restrukturyzacji firmy w następujących 4 postępowaniach. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (to następca postępowania covidowego) firmy omówimy jako pierwsze.

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu – to najszybszy i najmniej sformalizowany rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. W tym postępowaniu dłużnik zachowuje zarząd nad majątkiem i możliwa jest restrukturyzacja kredytu. Może też dokonywać czynności zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd. Doradca restrukturyzacyjny wspólnie z dłużnikiem opracowuje proces restrukturyzacyjny i plan naprawczy, który ma na celu wdrożenie działań restrukturyzacyjnych. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w tym trybie jest restrukturyzacją pozasądową. Dopiero układ z wierzycielami jest zatwierdzany przez sąd. Korzyści restrukturyzacji dłużnika w tym trybie to czas i relatywnie niskie koszty.
  • Przyspieszone postępowanie układowe – w procesie restrukturyzacji sądowej dłużnik jest skutecznie chroniony przed egzekucją i może ubiegać się o uchylenie zajęcia rachunków bankowych. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w przyspieszonym postępowaniu układowym jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy sporne wierzytelności nie przekraczają 15% ogólnej sumy wierzytelności. Dłużnik zachowuje kontrolę nad przedsiębiorstwem, poza możliwością dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd. 
  • Postępowanie układowe – stosujemy tryb układowy zwykły jest bardzo podobny do układowego przyspieszonego, ale dotyczy dłużników, u których suma spornych wierzytelności przekracza 15% wszystkich wierzytelności. Wierzyciel może złożyć sprzeciw co do pominięcia go lub umieszczenia jego wierzytelności w spisie. Proces restrukturyzacji sądowej należy otwierać dla przedsiębiorców w przypadku gdy niewypłacalność nie jest głęboka. Zostaje zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem (nowym planem spłaty zobowiązań).
  • Postępowanie sanacyjne – w tym przypadku dłużnik traci zarząd nad majątkiem, który trafia pod opiekę zarządcy. Sanacja przedsiębiorstwa, to sformalizowany tryb postępowania, który daje jednocześnie duże możliwości optymalizacji działalności, m.in. wypowiadania umów i redukcji etatów. W sanacji możliwa jest redukcja kapitału, ochrona przeciwegzekucyjna.

postępowanie restrukturyzacyjne firmy – kto może skorzystać z tego rozwiązania? 

Każdy z trybów postępowania restrukturyzacyjnego wymaga złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości. Prawidłowe wypełnienie formalności, a także aktywny udział w czynnościach mających na celu zaspokojenie wierzycieli jest warunkiem sprawnego przebiegu procedury. Restrukturyzacja dłużnika da szansę na umorzenie długów, w tym umorzenie kosztów dodatkowych, redukcja kapitału jest wysoce prawdopodobna i ochronę przeciwegzekucyjną. Jak wynegocjujemy z preferencyjny plan spłat to także nastąpi ochrona dłużnika i ochrona przeciwko wypowiadaniu umów.

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Kluczowym elementem każdej restrukturyzacji jest plan. Sporządza się go w formie pisemnej. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące ekonomicznego i prawnego stanu przedsiębiorstwa, a także wskazania oczekiwanego rezultatu postępowania restrukturyzacyjnego i uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Prawidłowo sporządzony plan musi obejmować harmonogram działań i rozpoczynać proces restrukturyzacyjny, które zostaną podjęte w celu transformacji firmy, a także ich koszty. Artykuł 9 i 10 Ustawy prawo restrukturyzacyjne wymieniają kilkanaście punktów, z jakich powinien składać się plan. Warto podkreślić, że nie jest to lista zamknięta. Każdorazowo będzie on wyglądał inaczej, w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa i konkretnej branży. Zarówno proces restrukturyzacji sądowej jak i uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne firmy wymaga omawianego dokumentu. 

Kto skorzysta z restrukturyzacji dłużnika?

Restrukturyzacja to szansa dla przedsiębiorcy, dzięki której może on przywrócić równowagę finansową w firmie. Skorzystanie z dostępnych procedur i restrukturyzacja wobec przedsiębiorców wymaga jednak doświadczenia i dobrej znajomości przepisów oraz orzecznictwa sądowego. Nieodzowna może okazać się pomoc wykwalifikowanych prawników.

Czym jest restrukturyzacja kredytu? 

To zmiana struktury i przebudowa warunków spłaty na dostosowanych do możliwości dłużnika możliwości. 

Na czym polega proces restrukturyzacji firmy? 

ustawa o prawie restrukturyzacyjnym wprowadza tryby w celu restrukturyzacji dłużnika, aby zapobiec uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Czy restrukturyzacja chroni przed egzekucją? 

Tak otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego chroni przed egzekucją. Zmiany w postępowaniu o zatwierdzeniu układu jakie miały miejsce w ostatnim czasie także dają taką możliwość raz na 10 lat.

Kiedy może być przeprowadzona restrukturyzacja? 

W momencie problemów z płynnością finansową firmy, w czasie egzekucji komorniczej. 

Dlaczego warto wybrać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne firmy? 

Ze względu na zmiany w postępowaniu o zatwierdzenie układu jakie miały miejsce. Możliwa jest ochrona dłużnika, umorzenie długów, ochrona przeciwko wypowiadaniu umów, umorzenie kosztów dodatkowych. Plan spłaty zobowiązań można dostosować do sezonowości przychodów dłużnika. 

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne firmy i jakie niesie korzyści? 

Przeprowadzona restrukturyzacja polega na preferencyjnym planie spłaty zobowiązania korzystnych dla dłużnika i wierzycieli.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *