Strona główna » Blog » Instrukcja oddania głosu w systemie KRZ w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Instrukcja oddania głosu w systemie KRZ w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby
 1. Po utworzeniu konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://krz.ms.gov.pl i zalogować się do swojego konta, klikając pole „Zaloguj” w prawym górnym rogu ekranu.
 1. W odpowiednich polach należy wprowadzić „Nazwę użytkownika” oraz „Hasło”, a następnie kliknąć „Zaloguj”.
 1. Po zalogowaniu, w lewym górnym rogu należy kliknąć „Nowy wniosek”.
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Następnie należy wybrać opcję „Wyszukaj wzór pisma”.
 1. Pojawia się okno wyszukiwarki, w której należy wpisać frazę „pismo inne”. System wyświetli nam dostępny wzór pisma „70008 – Pismo inne – utwórz”, który należy kliknąć.
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Po kliknięciu w nazwę wzoru pisma, pojawi się okno systemowe „Pismo inne”. Należy w nim wypełnić poprawnie wszystkie dane:

a. Nazwa pisma – należy wpisać „Karta do głosowania”,

b. Wskaż typ pisma – należy wybrać „Pismo procesowe”,

c. Sygnatura postępowania podawana fakultatywnie – należy KONIECZNIE wpisać PRAWIDŁOWĄ sygnaturę postepowania, która została wskazana na pierwszej stronie skierowanego do Państwa pisma:

– w pierwszej rubryce wpisujemy/wybieramy oznaczenie Sądu, np. WA1M, PL1P,

– w drugiej rubryce wpisujemy/wybieramy GRz-nu  (sprawy o zawarcie układu art. 211 zn. 1 ust. 1 pr.rest.),

– w trzeciej rubryce wpisujemy numer sprawy, np. 110,

– w czwartej rubryce wpisujemy rok, np. 2022.

BRAK WPISANIA PRAWIDŁOWEJ SYGNATURY spowoduje, że karta nie zostanie przypisana do konkretnego postępowania, a zatem głos nie zostanie skutecznie oddany.

 1. Po prawidłowym wpisaniu wszystkich danych, klikamy „Utwórz”
 1. System utworzy dokument o nazwie „Karta do głosowania” i przeniesie Użytkownika do opcji jej wypełnienia.
 2. Należy wypełnić poszczególne pola w następujący sposób:

I. Organ do którego składane jest pismo / dokument

– wybieramy „Pozasądowy organ postępowania

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. W tym miejscu należy wpisać „Dane pozasądowego organu postępowania”

a. Osoba posiadająca konto doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu występuje jako:

    – Nadzorca sądowy,

b. należy zaznaczyć opcję „jest osobą fizyczną”,

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

c. pojawią się pola do wpisania dodatkowych danych – Oznaczenie organu pozasądowego będącego osobą fizyczną:

    – Numer licencji / decyzji – należy kliknąć „Wybierz”

– w polu „Numer licencji / decyzji” należy wpisać: „779” a następnie kliknąć opcję „Wyszukaj

– następnie w Liście doradców należy zaznaczyć dane „779 – Alicja Hnatkowska” i kliknąć „Zatwierdź wybór”

– można pominąć wprowadzanie pozostałych danych, tj. adresu, danych kontaktowych i danych pełnomocnika Nadzorcy.

 1. Następnie należy wypełnić pola:

II. Wnoszący pismo / dokument – należy wybrać opcję „Wierzyciel

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

– następnie należy wybrać odpowiednią opcję, tzn. zaznaczyć, czy Wierzyciel wnosi pismo samodzielnie czy przez pełnomocnika, kuratora, pełnomocnika kuratora albo przez przedstawiciela ustawowego innego niż kurator.

W kolejnym kroku należy wypełnić dane Wierzyciela (oraz w przypadku, gdy jest on reprezentowany przez osobę trzecią – odpowiednio dane tego podmiotu). 

W celu uzupełnienia danych osoby składającej Kartę do głosowania, należy wybrać opcję „Wprowadź dane”.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Po wyborze opcji „Wprowadź dane” pojawi się pytanie: „Zapisać zmiany w dokumencie?”, odnoszący się do zapisania zmian wprowadzonych w tworzonym formularzu. Aby przejść dalej należy kliknąć „Zapisz”
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Następnie należy poprawnie wypełnić dane Wierzyciela, wskazując, czy Wierzyciel to:

– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

– osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

– podmiot niebędący osobą fizyczną.

 1. Po wybraniu odpowiedniej opcji, pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dodatkowe dane Wierzyciela (dane muszą być prawidłowe), a następnie wpisać poniżej „Adres”. Należy wypełnić wszystkie dane. Wypełniając część pól system będzie podstawiał dane, gdy Użytkownik zacznie je wpisywać, np. miejscowość, ulica. W tych polach należy dokonywać wyboru z listy, która będzie się rozwijała, bowiem w przeciwnym wypadku, system nie pozwoli przejść dalej. 
 2. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, należy kliknąć „Zapisz”. Z prawej strony formularza znajduje się rubryka UWAGA, w której wymiennie są miejsca, w których wpisano w sposób nieprawidłowy lub nie wpisano wymaganych danych, np.:
 1. Pojawienie się komunikatu „Uwaga” oznacza, że w danych Wierzyciela znajdują się błędy lub obowiązkowe dane nie zostały w sposób prawidłowy wpisane lub wybrane z rozwijającej się listy. Należy kliknąć „Anuluj” i poprawić błędy.
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Po poprawnym wprowadzeniu danych i kliknięciu „Zapisz” (krok 15), należy kliknąć opcję „Wróć
 1. W razie konieczności, analogicznie należy wypełnić dane pełnomocnika lub innego podmiotu działającego w imieniu Wierzyciela.
 2. Nie należy wypełniać rubryk „Treść pisma” oraz „Uzasadnienie
 3. Otrzymaną kartę do głosowania należy zeskanować i dołączyć jako załącznik do tworzonego pisma w jeden ze sposobów opisanych poniżej.

Załączanie karty do głosowania – SPOSÓB nr 1

1) Na karcie do głosowania doręczonej Wierzycielowi w wersji papierowej należy:

a. w rubryce B.2 – zaznaczyć czy Wierzyciel oddaje głos „za układem” czy „przeciw układowi”,

b. w rubryce B.6 – W przypadku, gdy Wierzyciel jest spółką osobową albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wpisać imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a także spisać pełnioną przez te osoby funkcję oraz sposób reprezentacji Wierzyciela, np. „jednoosobowo”, czy „2 członków zarządu”,

c. w rubryce E – złożyć podpis/podpisy osób reprezentujących lub zastępujących Wierzyciela,

d. w rubryce F – wpisać datę oddania głosu.

2) Poprawnie wypełnioną kartę do głosowania należy zeskanować oraz po wypełnieniu kroków 1-20 niniejszej instrukcji dołączyć jako załącznik, klikając „Dodaj inny dokument”, a następnie kliknąć opcję „Zapisz

Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

3) Następnie należy kliknąć „Dodaj

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

4) Należy kliknąć „Dodaj załącznik

5) Następnie należy kliknąć „Wybierz plik”, po czym należy wybrać plik z komputera  oraz – jeżeli w tytule pliku nie zawarto nazwy – w „Opisie zawartości” należy wpisać „Karta do głosowania”.

Następnie należy kliknąć „Zapisz” oraz „Wróć

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

6) W przypadku reprezentowania wierzyciela przez pełnomocnika/kuratora lub inny podmiot w analogiczny sposób, należy załączyć do pisma stosowne dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu Wierzyciela, np. pełnomocnictwo, postanowienie, akt powołania.

7) Następnie należy kliknąć w lewym górnym rogu ekranu „Skrzynka przesyłek

8) Wybieramy w prawym górnym rogu „W opracowaniu”, a następnie klikamy „strzałkę” przy utworzonym piśmie „Karta do głosowania

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

9) Klikamy symbol „trzech kropek

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

10) Wybieramy opcję „Podpisz”

11) Pojawi się okno „Podpisywanie dokumentu”, klikamy „Kontynuuj

12) Należy wybrać sposób podpisania dokumentu z dostępnych opcji:

a. Podpis kwalifikowany,

b. Profil zaufany,

c. E-dowód

13) Następnie należy kroki związane ze złożeniem podpisu.

14) Po złożeniu podpisu, należy kliknąć symbol „trzech kropek” przy tworzonym piśmie

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

15) Z rozwiniętych opcji należy wybrać „Wyślij”

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

16) Pojawi się okno „Wysyłanie przesyłki”, w którym należy kliknąć „Wyślij

Głos został skutecznie oddany, jednak Wierzyciel, który działał bez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym albo doradcą restrukturyzacyjnym ma obowiązek dostarczenia do kancelarii nadzorcy układu oryginał prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty do głosowania w terminie 3 dni od dnia jej załączenia do systemu KRZ bez wezwania pod rygorem zwrotu.

Załączanie karty do głosowania – SPOSÓB nr 2

1) Na karcie do głosowania doręczonej Wierzycielowi w wersji papierowej należy:

a. w rubryce B.2 – zaznaczyć czy Wierzyciel oddaje głos „za układem” czy „przeciw układowi”,

b. w rubryce B.6 – W przypadku, gdy Wierzyciel jest spółką osobową albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wpisać imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a także spisać pełnioną przez te osoby funkcję oraz sposób reprezentacji Wierzyciela, np. „jednoosobowo”, czy „2 członków zarządu”,

c. w rubryce F – wpisać datę oddania głosu.

2) Poprawnie wypełnioną kartę do głosowania należy zeskanować a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (strona: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

3) Następnie należy wykonać kroki opisane w pkt 2-20) instrukcji Załączanie karty do głosowania – SPOSÓB 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *