Strona główna » Blog » Instrukcja oddania głosu w systemie KRZ w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Instrukcja oddania głosu w systemie KRZ w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

upadłość a majątek

Poniżej prezentujemy – instrukcja oddania głosu w KRZ.

 1. Po utworzeniu konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem: https://krz.ms.gov.pl i zalogować się do swojego konta, klikając pole „Zaloguj” w prawym górnym rogu ekranu.
 1. W odpowiednich polach należy wprowadzić „Nazwę użytkownika” oraz „Hasło”, a następnie kliknąć „Zaloguj”.
 1. Po zalogowaniu, w lewym górnym rogu należy kliknąć „Nowy wniosek”.
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Następnie należy wybrać opcję „Wyszukaj wzór pisma”. –
 1. Pojawia się okno wyszukiwarki, w której należy wpisać frazę „pismo inne”. System wyświetli nam dostępny wzór pisma „70008 – Pismo inne – utwórz”, który należy kliknąć.
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Po kliknięciu w nazwę wzoru pisma, pojawi się okno systemowe „Pismo inne”. Należy w nim wypełnić poprawnie wszystkie dane:

a. Nazwa pisma – należy wpisać „Karta do głosowania”,

b. Wskaż typ pisma – należy wybrać „Pismo procesowe”,

c. Sygnatura postępowania podawana fakultatywnie – należy KONIECZNIE wpisać PRAWIDŁOWĄ sygnaturę postepowania, która została wskazana na pierwszej stronie skierowanego do Państwa pisma:

– w pierwszej rubryce wpisujemy/wybieramy oznaczenie Sądu, np. WA1M, PL1P,

– w drugiej rubryce wpisujemy/wybieramy GRz-nu  (sprawy o zawarcie układu art. 211 zn. 1 ust. 1 pr.rest.),

– w trzeciej rubryce wpisujemy numer sprawy, np. 110,

– w czwartej rubryce wpisujemy rok, np. 2022.

BRAK WPISANIA PRAWIDŁOWEJ SYGNATURY spowoduje, że karta nie zostanie przypisana do konkretnego postępowania, a zatem głos nie zostanie skutecznie oddany.

 1. Po prawidłowym wpisaniu wszystkich danych, klikamy „Utwórz”
 1. System utworzy dokument o nazwie „Karta do głosowania” i przeniesie Użytkownika do opcji jej wypełnienia.
 2. Należy wypełnić poszczególne pola w następujący sposób:

I. Organ do którego składane jest pismo / dokument

– wybieramy „Pozasądowy organ postępowania

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. W tym miejscu należy wpisać „Dane pozasądowego organu postępowania”

a. Osoba posiadająca konto doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu występuje jako:

    – Nadzorca sądowy,

b. należy zaznaczyć opcję „jest osobą fizyczną”,

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

c. pojawią się pola do wpisania dodatkowych danych – Oznaczenie organu pozasądowego będącego osobą fizyczną:

    – Numer licencji / decyzji – należy kliknąć „Wybierz”

– w polu „Numer licencji / decyzji” należy wpisać: „779” a następnie kliknąć opcję „Wyszukaj

– następnie w Liście doradców należy zaznaczyć dane „779 – Alicja Hnatkowska” i kliknąć „Zatwierdź wybór”

– można pominąć wprowadzanie pozostałych danych, tj. adresu, danych kontaktowych i danych pełnomocnika Nadzorcy.

 1. Następnie należy wypełnić pola:

II. Wnoszący pismo / dokument – należy wybrać opcję „Wierzyciel

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

– następnie należy wybrać odpowiednią opcję, tzn. zaznaczyć, czy Wierzyciel wnosi pismo samodzielnie czy przez pełnomocnika, kuratora, pełnomocnika kuratora albo przez przedstawiciela ustawowego innego niż kurator.

W kolejnym kroku należy wypełnić dane Wierzyciela (oraz w przypadku, gdy jest on reprezentowany przez osobę trzecią – odpowiednio dane tego podmiotu). 

W celu uzupełnienia danych osoby składającej Kartę do głosowania, należy wybrać opcję „Wprowadź dane”.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Po wyborze opcji „Wprowadź dane” pojawi się pytanie: „Zapisać zmiany w dokumencie?”, odnoszący się do zapisania zmian wprowadzonych w tworzonym formularzu. Aby przejść dalej należy kliknąć „Zapisz”
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Następnie należy poprawnie wypełnić dane Wierzyciela, wskazując, czy Wierzyciel to:

– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

– osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

– podmiot niebędący osobą fizyczną.

 1. Po wybraniu odpowiedniej opcji, pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dodatkowe dane Wierzyciela (dane muszą być prawidłowe), a następnie wpisać poniżej „Adres”. Należy wypełnić wszystkie dane. Wypełniając część pól system będzie podstawiał dane, gdy Użytkownik zacznie je wpisywać, np. miejscowość, ulica. W tych polach należy dokonywać wyboru z listy, która będzie się rozwijała, bowiem w przeciwnym wypadku, system nie pozwoli przejść dalej. 
 2. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, należy kliknąć „Zapisz”. Z prawej strony formularza znajduje się rubryka UWAGA, w której wymiennie są miejsca, w których wpisano w sposób nieprawidłowy lub nie wpisano wymaganych danych, np.:
 1. Pojawienie się komunikatu „Uwaga” oznacza, że w danych Wierzyciela znajdują się błędy lub obowiązkowe dane nie zostały w sposób prawidłowy wpisane lub wybrane z rozwijającej się listy. Należy kliknąć „Anuluj” i poprawić błędy.
Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
 1. Po poprawnym wprowadzeniu danych i kliknięciu „Zapisz” (krok 15), należy kliknąć opcję „Wróć
 1. W razie konieczności, analogicznie należy wypełnić dane pełnomocnika lub innego podmiotu działającego w imieniu Wierzyciela.
 2. Nie należy wypełniać rubryk „Treść pisma” oraz „Uzasadnienie
 3. Otrzymaną kartę do głosowania należy zeskanować i dołączyć jako załącznik do tworzonego pisma w jeden ze sposobów opisanych poniżej.

Załączanie karty do głosowania – SPOSÓB nr 1

1) Na karcie do głosowania doręczonej Wierzycielowi w wersji papierowej należy:

a. w rubryce B.2 – zaznaczyć czy Wierzyciel oddaje głos „za układem” czy „przeciw układowi”,

b. w rubryce B.6 – W przypadku, gdy Wierzyciel jest spółką osobową albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wpisać imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a także spisać pełnioną przez te osoby funkcję oraz sposób reprezentacji Wierzyciela, np. „jednoosobowo”, czy „2 członków zarządu”,

c. w rubryce E – złożyć podpis/podpisy osób reprezentujących lub zastępujących Wierzyciela,

d. w rubryce F – wpisać datę oddania głosu.

2) Poprawnie wypełnioną kartę do głosowania należy zeskanować oraz po wypełnieniu kroków 1-20 niniejszej instrukcji dołączyć jako załącznik, klikając „Dodaj inny dokument”, a następnie kliknąć opcję „Zapisz

instrukcja oddania głosu w KRZ
instrukcja oddania głosu w KRZ

3) Następnie należy kliknąć „Dodaj

instrukcja oddania głosu w KRZ

4) Należy kliknąć „Dodaj załącznik

5) Następnie należy kliknąć „Wybierz plik”, po czym należy wybrać plik z komputera  oraz – jeżeli w tytule pliku nie zawarto nazwy – w „Opisie zawartości” należy wpisać „Karta do głosowania”.

Następnie należy kliknąć „Zapisz” oraz „Wróć

instrukcja oddania głosu w KRZ

6) W przypadku reprezentowania wierzyciela przez pełnomocnika/kuratora lub inny podmiot w analogiczny sposób, należy załączyć do pisma stosowne dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu Wierzyciela, np. pełnomocnictwo, postanowienie, akt powołania.

7) Następnie należy kliknąć w lewym górnym rogu ekranu „Skrzynka przesyłek

instrukcja oddania głosu w KRZ

8) Wybieramy w prawym górnym rogu „W opracowaniu”, a następnie klikamy „strzałkę” przy utworzonym piśmie „Karta do głosowania

instrukcja oddania głosu w KRZ

9) Klikamy symbol „trzech kropek

instrukcja oddania głosu w KRZ

10) Wybieramy opcję „Podpisz”

instrukcja oddania głosu w KRZ

11) Pojawi się okno „Podpisywanie dokumentu”, klikamy „Kontynuuj

instrukcja oddania głosu w KRZ

12) Należy wybrać sposób podpisania dokumentu z dostępnych opcji:

a. Podpis kwalifikowany,

b. Profil zaufany,

c. E-dowód

instrukcja oddania głosu w KRZ

13) Następnie należy kroki związane ze złożeniem podpisu.

14) Po złożeniu podpisu, należy kliknąć symbol „trzech kropek” przy tworzonym piśmie

instrukcja oddania głosu w KRZ

15) Z rozwiniętych opcji należy wybrać „Wyślij”

instrukcja oddania głosu w KRZ

16) Pojawi się okno „Wysyłanie przesyłki”, w którym należy kliknąć „Wyślij

instrukcja oddania głosu w KRZ

Głos został skutecznie oddany, jednak Wierzyciel, który działał bez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym albo doradcą restrukturyzacyjnym ma obowiązek dostarczenia do kancelarii nadzorcy układu oryginał prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty do głosowania w terminie 3 dni od dnia jej załączenia do systemu KRZ bez wezwania pod rygorem zwrotu.

Załączanie karty do głosowania – SPOSÓB nr 2

1) Na karcie do głosowania doręczonej Wierzycielowi w wersji papierowej należy:

a. w rubryce B.2 – zaznaczyć czy Wierzyciel oddaje głos „za układem” czy „przeciw układowi”,

b. w rubryce B.6 – W przypadku, gdy Wierzyciel jest spółką osobową albo inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wpisać imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a także spisać pełnioną przez te osoby funkcję oraz sposób reprezentacji Wierzyciela, np. „jednoosobowo”, czy „2 członków zarządu”,

c. w rubryce F – wpisać datę oddania głosu.

2) Poprawnie wypełnioną kartę do głosowania należy zeskanować a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (strona: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

3) Następnie należy wykonać kroki opisane w pkt 2-20) instrukcji Załączanie karty do głosowania – SPOSÓB 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *