Strona główna » Blog » Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pomorskim

Terminowa spłata zobowiązań to warunek płynności finansowej każdej firmy. Niestety, wskutek utraty klientów, zmian cen surowców lub nieprzewidzianych wydatków czasem pojawia się ryzyko zaburzenia wypłacalności. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pomorskim pozwala uniknąć postępowania upadłościowego, wielu przedsiębiorców szuka alternatywnej drogi działania. Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja firmy.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pomorskim?

Samo pojęcie restrukturyzacji w ekonomii definiuje się jako przebudowę struktury firmy, a także jej wierzytelności i długów tak, aby poprawić wydajność i rentowność podmiotu

Z prawnego punktu widzenia restrukturyzacja pozwala na uniknięcie postępowania upadłościowego oraz egzekucji i zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy. Transformacja struktury aktywów i pasywów daje czas na spłatę długów i znalezienie nowych kontrahentów. Pozwala też ochronić firmę przed sprzedażą jej majątku.

Utrzymanie sprawności operacyjnej firmy jest kluczowe nie tylko dla samego przedsiębiorcy, ale także wierzycieli. Nadal mogą oni dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności, bez ryzyka niemożności wyegzekwowania należności z masy upadłości.

W praktyce wyróżnia się różne rodzaje restrukturyzacji, w zależności od celu, w jakim jest ona dokonywana. Najczęściej spotykane działania to restrukturyzacja:

  • finansowa – polega na ograniczeniu kosztów związanych z prowadzeniem działalności, pozyskaniu finansowania zewnętrznego lub nawiązania nowych współprac;
  • operacyjna – zmierza do optymalizacji działań marketingowych (inwestycja w nowe kanały, działania promocyjne);
  • własnościowa – opiera się na transakcjach M&A, czyli połączeniach, przekształceniach lub wydzieleniach podmiotów już istniejących w celu zwiększenia potencjału kapitałowego, wejścia na nowe rynki.

Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych dobrze zaplanowane i realizowane przy współpracy z doświadczoną kancelarią prawną ogranicza ryzyko upadłości. Zwiększa to szansę na przetrwanie przedsiębiorstwa.

Kto może wdrożyć działania restrukturyzacyjne?

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne regulację stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, a także:

  • spółek kapitałowych;
  • właścicieli spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem (np. wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej);
  • wspólników spółki partnerskiej.

Szeroki zakres podmiotowy przepisu pozwala na skorzystanie z mechanizmów restrukturyzacyjnych wielu kategoriom przedsiębiorców, bez względu na zakres prowadzonej działalności (restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pomorskim).

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego – restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pomorskim

Obowiązujące przepisy prawa przewidują 4 rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu – to najszybszy i najmniej sformalizowany rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. W tym postępowaniu dłużnik zachowuje zarząd nad majątkiem. Może też dokonywać czynności zwykłego zarządu i przekraczających zwykły zarząd. Doradca restrukturyzacyjny wspólnie z dłużnikiem opracowuje plan naprawczy, który ma na celu wdrożenie działań restrukturyzacyjnych. Układ zatwierdza sąd restrukturyzacyjny.
  • Postępowanie układowe – tryb układowy zwykły jest bardzo podobny do układowego przyspieszonego, ale dotyczy dłużników, u których suma spornych wierzytelności przekracza 15% wszystkich wierzytelności. Wierzyciel może złożyć sprzeciw co do pominięcia go lub umieszczenia jego wierzytelności w spisie.
  • Przyspieszone postępowanie układowe – w tym trybie dłużnik jest skutecznie chroniony przed egzekucją i może ubiegać się o uchylenie zajęcia rachunków bankowych. Postępowanie przyspieszone jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy sporne wierzytelności nie przekraczają 15% ogólnej sumy wierzytelności. Dłużnik zachowuje kontrolę nad przedsiębiorstwem, poza możliwością dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd.
  • Postępowanie sanacyjne – w tym przypadku dłużnik traci zarząd nad majątkiem, który trafia pod opiekę zarządcy. To sformalizowany tryb postępowania, który daje jednocześnie duże możliwości optymalizacji działalności, m.in. wypowiadania umów i redukcji etatów.

Każdy z trybów postępowania restrukturyzacyjnego wymaga złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Prawidłowe wypełnienie formalności, a także aktywny udział w czynnościach mających na celu zaspokojenie wierzycieli jest warunkiem sprawnego przebiegu procedury (restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pomorskim).

Czym jest plan restrukturyzacyjny? restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pomorskim

Kluczowym elementem każdej restrukturyzacji przedsiębiorstwa w pomorskim jest plan restrukturyzacyjny. Sporządza się go w formie pisemnej. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące ekonomicznego i prawnego stanu przedsiębiorstwa, a także wskazania oczekiwanego rezultatu postępowania.

Prawidłowo sporządzony plan obejmuje harmonogram działań, które zostaną podjęte w celu transformacji firmy, a także ich koszty. Artykuł 9 i 10 Ustawy prawo restrukturyzacyjne wymieniają kilkanaście punktów, z jakich powinien składać się plan. Nie jest to lista zamknięta. Każdorazowo będzie on wyglądał inaczej, w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa i konkretnej branży.

Restrukturyzacja to szansa dla przedsiębiorcy w pomorskim, dzięki której może on przywrócić równowagę finansową w firmie. Skorzystanie z dostępnych procedur wymaga jednak doświadczenia i dobrej znajomości przepisów oraz orzecznictwa sądowego. Nieodzowna może okazać się pomoc wykwalifikowanych prawników.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *