Strona główna » Blog » Upadłość spółki z o.o. — kiedy i jak ją ogłosić

Upadłość spółki z o.o. — kiedy i jak ją ogłosić

Kiedy ogłosić upadłość spółki?

Upadłość spółki z o.o. następuje na skutek jej niewypłacalności. Procedura jest inicjowana przez stosowny wniosek, składany do sądu upadłościowego. Ma charakter obligatoryjny, czyli obowiązkowy w przypadku niewypłacalnego podmiotu. Na złożenie upadłości jest ściśle określony termin, którego należy przestrzegać. Sprawdź, w jakiej sytuacji i jak ogłosić upadłość spółki. Dowiedz się również, jakie są konsekwencje takiej procedury. 

Upadłość spółki — czym jest? Przesłanki upadłości 

Upadłość spółki z o.o., to procedura stworzona z myślą o spółkach, które są niewypłacalne. Podstawę prawną instytucji stanowi art. 10 Prawa upadłościowego. Zgodnie z nim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza upadłość, gdy staje się niewypłacalna (upadłość spółki z o.o.). 

Prawo upadłościowe przewiduje następujące przesłanki upadłości

 1. Spółka utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań będą wynosiły co najmniej 3 miesiące. 
 2. Zobowiązania pieniężne spółki przekroczą wartość jej majątku, a taka sytuacja utrzyma się przez co najmniej 24 miesiące. 

W przypadku pierwszej przesłanki niewypłacalność następuje na skutek utraty płynności finansowej. W drugiej sytuacji w wyniku nadmiernego zadłużenia.  

Na czym polega ogłoszenie upadłości spółki z.o.o? 

Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. rozpoczyna się od złożenia wniosku we właściwym sądzie upadłościowym. Do przygotowania dokumentacji, zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego, jest zobowiązany dłużnik. W przypadku spółki z o.o. są to członkowie zarządu spółki oraz jej likwidatorzy. 

Po złożeniu wniosku następują kolejne etapy postępowania upadłościowego. Są nimi: 

 • wydanie przez sąd postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości; 
 • obwieszczenie wydanego postanowienia; 
 • zgłoszenie wierzytelności zaciągniętych przez spółkę i sporządzenie ich  listy;
 • likwidacja masy upadłościowej; 
 • przygotowanie planu podziału; 
 • zaspokojenie wierzycieli z masy upadłościowej. 

Procedura związana z upadłością może trwać od roku do nawet kilku lat. Wszystko jest uzależnione od specyfiki działalności spółki, a także jej struktur. 

Kiedy ogłosić upadłość spółki z o.o?

Kiedy ogłosić upadłość spółki z o.o.? Zgodnie z Prawem upadłościowym wniosek o upadłość spółki należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpił stan niewypłacalności wynikający z utraty płynności finansowej  lub nadmiernego zadłużenia. 

Jeżeli członkowie zarządu spółki lub jej likwidatorzy nie wywiążą się z obowiązku złożenia stosownej dokumentacji, poniosą odpowiedzialność za wyrządzoną w ten sposób szkodę (pokryją zadłużenie z prywatnego majątku). 

Osoby odpowiedzialne za ogłoszenie upadłości powinny pamiętać o: 

 • terminowej realizacji obowiązku — na złożenie wniosku ma się 30 dni; 
 • opłaceniu wniosku o upadłość — opłata jest konieczna do rozpatrzenia wniosku; 
 • skierowaniu wniosku do właściwego sądu upadłościowego. 

Kto rozpatruje wniosek upadłościowy?

Organem uprawnionym do rozpatrzenia wniosku o upadłość spółki z o.o. w tej sytuacji jest wydział gospodarczy sądu rejonowego właściwy ze względu na lokalizację głównego ośrodka działalności dłużnika. Skierowanie wniosku o upadłość spółki z o.o. do niewłaściwego podmiotu będzie skutkowało jego odrzuceniem. 

Wniosek o upadłość spółki z o.o.— wzór dokumentu 

Jak ogłosić upadłość firmy? Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o upadłość spółki. Dokument o upadłość spółki z o.o. powinien zawierać informacje dotyczące: 

 • numeru spółki wskazanego w KRS; 
 • nazwy firmy, pod którą działała spółka; 
 • adresu i siedziby spółki; 
 • danych reprezentantów (członków zarządu, likwidatorów); 
 • wskazania głównego ośrodka podstawowej działalności spółki; 
 • uzasadnienia złożenia wniosku. 

Do dokumentów o upadłość spółki z o.o. należy załączyć m.in. wykaz majątku i jego szacowaną wartość, spis wierzycieli oraz wykaz tytułów egzekucyjnych wraz z tytułami wykonawczymi skierowanymi przeciwko dłużnikowi. 

Przed złożeniem wniosku o upadłość spółki z o.o. należy upewnić się, czy znajdujące się w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym. Najlepiej też sprawdzić, czy do dokumentów dołączono niezbędne załączniki. W przeciwnym razie cała procedura potrwa dłużej i może zostać zwrócony wniosek o upadłość spółki z o.o..

upadłość spółki – jakie są skutki ogłoszenia ? 

Skutkami ogłoszenia upadłości spółki z o.o. są przede wszystkim przekierowanie majątku spółki do masy upadłości, a także przejęcie zarządu nad spółką przez syndyka. W wyniku procedury firma, działająca pod spółką, będzie oznaczona jako znajdująca się w upadłości. Nastąpi także sprzedaż majątku spółki i jej całkowita likwidacja. 

Restrukturyzacja spółki — na czym polega procedura? 

Restrukturyzacja spółki w Warszawie oraz w innych miastach polega na podjęciu się różnego rodzaju działań, które mają na celu poprawę sytuacji podmiotu na rynku, zwiększenie jego wydajności oraz efektywności. 

Podejmowane aktywności mogą dotyczyć różnych dziedzin i zmierzać do ochrony spółki przed stanem niewypłacalności np. poprzez zmianę struktur zarządu czy sposobu zarządzania zasobami lub upadłość spółki z o.o.. 

Procedura restrukturyzacji oraz jej plan powinny być sporządzane w sposób indywidualny, aby podejmowane w ramach instytucji działania zmierzały do faktycznej poprawy sytuacji danego podmiotu. 

Rola doradcy w restrukturyzacji firmy a upadłość spółki z o.o.

Restrukturyzacja firmy często wymaga zaangażowania wsparcia prawnego. W tym procesie doradca zajmuje się m.in. przygotowaniem wniosku o rozpoczęcie procedury, zgromadzeniem niezbędnych dokumentów, a także nadzorem nad przebiegiem postępowania. Doradza także, jaką strategię działania podjąć, analizuje aktualne przepisy prawa oraz możliwości wynikające z doktryny. 

Prawnik może pomóc również w przygotowaniu i wdrażaniu środków odwoławczych, sporządzeniu planu restrukturyzacji, a także dochowaniu terminów przewidzianych przez prawo w związku z instytucją restrukturyzacji. Możliwa też pomoc – upadłość spółki z o.o.

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje zgłoszenie wniosku o upadłość spółki z o.o. w sądzie upadłościowym?  

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. wynosi 1000 złotych plus zaliczka na koszty postępowania. Ma charakter opłaty sądowej.

Co z pracownikami upadłej spółki z o.o.? 

Upadłość spółki jest równoznaczna z likwidacją zakładu pracy, a więc także ze zwolnieniem jej pracowników. Należy pamiętać, że będą podlegać mu także osoby zatrudnione w ramach chronionego stosunku pracy.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *