Strona główna » Blog » Upadłość konsumencka 2024 — co to jest i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka 2024 — co to jest i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka 2024 to instytucja, która pozwala uwolnić się od zadłużenia w legalny oraz bezpieczny sposób. W 2024 roku procedura jest prosta, klarowna, a także dostosowana do aktualnych potrzeb osób wpadających w spiralę zadłużenia. Sprawdź, czym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, kto może ją rozpocząć i jak to zrobić.

Upadłość konsumencka 2024 — co to? 

Co to upadłość konsumencka? Jest to procedura, która ma formę postępowania sądowego. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości jest możliwe przez dłużników, którzy są niewypłacalni przez okres co najmniej 3 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. 

Dotychczas sądy oddalały wnioski o upadłość osób fizycznych, które w sposób umyślny doprowadziły do niewypłacalności. Obecnie zadłużenie wynikające z nieodpowiedniego i umyślnego gospodarowania swoimi zasobami również może stanowić uzasadnienie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wszczęcie procedury. 

W ramach instytucji związanej z prawem upadłościowym dokonuje się oddłużenia. Polega ono na zaspokojeniu potrzeb wierzycieli oraz częściowym lub całkowitym umorzeniu zadłużenia. Ostateczny przebieg oraz efekt postępowania upadłościowego są uzależnione od indywidualnej sytuacji dłużnika.

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Procedura w rzeczywistości jest inicjowana przez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Dokumenty należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Następnie sędzia rozpatruje wniosek i decyduje o jego przyjęciu lub oddaleniu. Jeżeli zostanie przyjęty, kolejnym krokiem jest zaliczenie majątku upadłego wraz z jego dochodami do masy upadłości. Zostaje ona przekazana w zarząd syndykowi, który kieruje majątek na licytacje i spłaca wierzycieli. W razie potrzeby, jeśli masa upadłości nie wystarczy na zaspokojenie długów, sąd opracuje plan spłaty wierzytelności.

Zatem jak ogłosić upadłość konsumencką? Należy to zrobić poprzez złożenie wniosku we właściwym sądzie rejonowym. Z aktualnym przepisów wynika, że nie trzeba uzasadniać powodu niewypłacalności jako nieumyślnego, aby możliwe było zainicjowanie procedury.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej — podstawa prawna 

Podstawą prawną ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest prawo upadłościowe. Art. 491 ustawy Prawo upadłościowe wskazuje, kto może ogłosić upadłość konsumencką, jak powinien wyglądać wniosek, gdzie należy go skierować, a także co dzieje się po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? 

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć dłużnik, który jest niewypłacalny przez okres co najmniej 3 miesięcy. Aktualnie obowiązujące przepisy wskazują, że z punktu widzenia rozpatrywania wniosku przez sąd nie ma znaczenia to, czy do zadłużenia doprowadziły umyślne, czy też nieumyślne działania. 

Konsumentem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców, czyli upadłości spółki, procedura przebiega inaczej niż w przypadku osób prywatnych — ma mniej łagodny charakter. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może sporządzić nie tylko osoba zadłużona i niewypłacalna, ale również jej wierzyciel. 

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? 

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest niemożliwe w przypadku osób, które: 

 • prowadzą działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku; 
 • mają zawieszony tryb prowadzenia działalności; 
 • są członkami spółek; 
 • są wypłacalne — należy pamiętać, kiedy można ogłosić upadłość konsumencką (gdy jest się niewypłacalnym przez minimum 3 miesiące). 

Warto pamiętać, że przy decydowaniu o tym, czy dana osoba jest uprawniona do złożenia wniosku, czy wręcz przeciwnie, analizuje się stan na dzień złożenia wniosku. 

Upadłość konsumencka 2024: wniosek — wzór 

Procedura upadłości konsumenckiej jest inicjowana przez złożenie właściwego wniosku. Powinny się w nim znajdować m.in. następujące dane: 

 • nazwa sądu, do którego jest kierowany wniosek; 
 • dane osobowe i adresowe dłużnika; 
 • dane kontaktowe do zatrudnionego pełnomocnika — jeśli występuje w sprawie; 
 • zawarcie klauzuli o wniesieniu wniosku o upadłość i wyrażeniu zgody na postępowanie o zawarcie układu na zgromadzenie wierzycieli; 
 • wykaz majątku dłużnika i szacowana wycena jego składników; 
 • spis wierzycieli i wierzytelności spornych; 
 • informacje o przychodach z ostatnich 6 miesięcy; 
 • uzasadnienie wniosku. 

Do wniosku o upadłość konsumencką należy także dołączyć szereg dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w dokumentacji, a także oświadczenie, w ramach którego wnioskujący potwierdzi prawdziwość przekazywanych danych. 

Wniosek o upadłość konsumencką w miastach Warszawa, Wrocław, Gdynia oraz innych częściach Polski można napisać odręcznie. Bezpieczniejszą i bardziej czytelną opcją będzie jednak wydrukowanie formularza — najlepiej już uzupełnionego. Odręcznie należy go jednak podpisać, wraz z zawarciem daty. 

Przed przesłaniem dokumentu dobrze jest wnikliwie sprawdzić jego treść i upewnić się, że jest zgodna ze stanem faktycznym. Dzięki temu uniknie się konieczności uzupełniania wniosku i dodatkowego oczekiwania na jego rozpatrzenie przez sąd. 

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej 

Skutkami ogłoszenia upadłości konsumenckiej są: 

 • ograniczony dostęp do majątku zgromadzonego przez dłużnika — w ramach postępowania syndyk zajmuje wynagrodzenie, oszczędności, a nawet nieruchomości czy samochody; 
 • likwidacja majątku — w ramach postępowania upadłościowego składniki majątku są przekazywane na rzecz zaspokojenia roszczeń wierzycieli upadłego; 
 • ryzyko utraty składników majątku — w ramach procedury może dojść m.in. do licytacji mieszkania oraz innych nieruchomości; 
 • ograniczone możliwości upadłego w związku z zarządzaniem majątkiem — syndyk nie tylko ogranicza dostęp do majątku, ale także uniemożliwia dłużnikowi samodzielne zarządzanie jego masą (np. sprzedawanie, wymiany i inne). 

Bankructwo konsumenckie i procedura oddłużenia prowadzą jednak jednocześnie do oddłużenia. Część zadłużenia zostaje spłacona, inne długi mogą zostać częściowo lub całkowicie umorzone. Dzięki temu upadły ma szansę na nowy początek — bez długów, ryzyka egzekucji komorniczych i związanego z tym stresu. 

Upadłość konsumencka 2024 Warszawa, Wrocław, Gdynia — na czym polega rola doradcy w procedurze? 

U wielu konsumentów budzi strach procedura, jaką jest upadłość. Warszawa, Wrocław oraz inne miasta są ośrodkami, w których wiele osób szuka pomocy prawnika w tym zakresie. Na czym polegają jego usługi? Do obowiązków doradcy należą m.in.: 

 • doradztwo prawne dotyczące procedury; 
 • analiza i omówienie z klientem przebiegu postępowania upadłościowego; 
 • dokonanie oceny ryzyka związanego z procedurą — analiza wad i zalet upadłości w indywidualnym rozrachunku; 
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości; 
 • nadzór nad czynnościami dokonywanymi w ramach upadłości konsumenckiej. 

W wielu przypadkach warto skorzystać ze wsparcia doradcy od restrukturyzacji w całej procedurze, aby chronić swój interes prawny oraz mieć pewność, że wszelkie czynności zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami prawnymi.

Ile trwa procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej? 

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej 2024 trwa z reguły od kilku miesięcy do roku. Samo rozpatrzenie wniosku przez sąd wymaga od 2 do 4 miesięcy oczekiwania. Kolejne działania, sposób ich przeprowadzenia oraz czas, jakiego będą wymagały, zależą przede wszystkim od indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, która poddaje się postępowaniu upadłościowemu. 

Czy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości z małżonkiem? 

Nie można złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z małżonkiem. W takiej sytuacji zarówno mąż, jak i żona muszą złożyć oddzielnie całą dokumentację. Nawet jeśli tylko jedno z nich będzie wnioskowało o upadłość konsumencką, do masy spadkowej zostanie zaliczony majątek obu osób. Osoba pokrzywdzona w tej sytuacji będzie mogła dochodzić swoich roszczeń tak jak pozostali wierzyciele biorący udział w sprawie.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *