Strona główna » Blog » Przekształcenie firmy a zadłużenie — jaka jest odpowiedzialność po przekształceniu działalności?

Przekształcenie firmy a zadłużenie — jaka jest odpowiedzialność po przekształceniu działalności?

Przekształcenie firmy a zadłużenie

Przekształcenie firmy to narzędzie, które pozwala dostosować formę prawną działalności do zmieniających się potrzeb. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy mogą podjąć działania mające na celu uchronić podmiot od ogłoszenia upadłości. Warto jednak wiedzieć, że samo przekształcenie nie jest narzędziem, które pozwala uniknąć spłaty powstałych wcześniej zobowiązań. Przekształcenie firmy a zadłużenie – jaka jest odpowiedzialność za wierzytelności powstałe przed przekształceniem działalności? 

Czym jest przekształcenie firmy? Na czym polega procedura dotycząca zmiany formy prawnej? 

Przekształcenie to proces, który może dotyczyć różnych aspektów: prawnych, finansowych czy technologicznych. Może on polegać m.in. na zmianie formy prawnej działalności gospodarczej. Procedura ma płynny charakter i umożliwia wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych bez konieczności ich likwidacji. Przekształcenie składa się zasadniczo z następujących etapów: 

  • opracowania planu przekształcenia; 
  • zgłoszenia planu przekształcenia do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);
  • złożenia wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania planu — dotyczy tylko niektórych przypadków; 
  • zawiadomienia wspólników spółki i pracowników podmiotu o przekształceniu; 
  • podjęcia uchwały o przekształceniu; 
  • złożenia wniosku do KRS o przekształcenie podmiotu i rejestracja spółki w KRS. 

W polskim systemie prawnym przekształcenie może dotyczyć zmiany formy działalności z prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, ze spółki cywilnej w każdą spółkę handlową, ze spółki jawnej, partnerskiej, z o.o., komandytowej i komandytowo-akcyjnej w wybraną spółkę handlową. 

Przekształcenie firmy a zadłużenie: co dzieje się z długami po restrukturyzacji? 

Czy na zadłużenie firmy na wpływ restrukturyzacja spółki? Warszawa to miejsce, w którym toczy się wiele postępowań, które mają na celu ochronę podmiotu przed pogorszeniem jego sytuacji finansowej. Okazuje się jednak, że restrukturyzacja w formie przekształcenia nie jest narzędziem, które pozwala uniknąć spłaty zobowiązań. 

Przekształcenie spółki a pełna kontynuacja prawna 

Zgodnie z art. 584 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy przekształconej spółki odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed przekształceniem przez okres 3 lat od dnia przekształcenia. Art 584 (2) Kodeksu spółek handlowych potwierdza, że spółce przekształconej przysługują prawa, obowiązki, zezwolenia koncesje i ulgi przyznane przed przekształceniem — chyba że ustawy czy decyzje dotyczące ich przyznania stanowią inaczej. Zasada kontynuacji prawnej wskazuje więc jednoznacznie, że co do zasady przekształcenie nie znosi praw, ale i zobowiązań nałożonych na podmiot przed dniem jego przekształcenia. 

Odpowiedzialność za długi a przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę 

Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i przekształcająca ją w spółkę, staje się akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki, więc co do zasady nie odpowiada za długi spółki. Przekształcenie nie powoduje jednak umorzenia zobowiązań. Z art. 584 (13) Kodeksu spółek handlowych wynika, że osoba fizyczna, przekształcająca działalność w spółkę, odpowiada za długi solidarnie przez okres 3 lat od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ma charakter solidarny, nieograniczony i osobisty. 

Odpowiedzialność za długi: przekształcenie firmy a zadłużenie – restrukturyzacja 

Przekształcenie firmy nie wpływa na zniesienie odpowiedzialności dłużnika za spłatę zobowiązań powstałych przed przekształceniem. Jeśli sytuacja finansowa sprawia, że zmiana sposobu funkcjonowania podmiotu jest niemożliwa i nie ochroni go przed upadłością konsumencką, warto rozważyć postępowanie, jakim jest restrukturyzacja. Warszawa i inne miasta w Polsce to obszary, na których prowadzi się coraz więcej tego rodzaju procedur. Mają one za zadanie zapewnić dłużnikowi ochronę przed wierzycielami na czas restrukturyzacji, a także pomóc przedsiębiorcy w odzyskaniu płynności finansowej. 

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w przekształcaniu firmy 

Doradca restrukturyzacyjny zajmuje się m.in. następującymi czynnościami związanymi z restrukturyzacją podmiotu: 

  • przygotowuje plan działania — doradca wskaże, jakie możliwości daje prawo restrukturyzacyjne, jak powinien przebiegać cały proces i dostosuje działania jednocześnie do regulacji prawnych oraz potrzeb wynikających z funkcjonowania przedsiębiorstwa; 
  • opracowuje spis wierzytelności — będzie on konieczny przede wszystkim w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań podmiotu powstałych przed jego przekształceniem; 
  • inicjuje i przeprowadza postępowanie o zatwierdzenie układu — dotyczy ono porozumienia się z wierzycielami w kontekście spłaty zobowiązań. Prowadzi również przyspieszone postępowanie układowe, jeśli wymaga tego sytuacja; 
  • przedstawia, jak wygląda restrukturyzacja firmy — w niektórych przypadkach samo przekształcenie nie będzie wystarczające i konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań, które sprawią, że ogłoszenie upadłości nie będzie jedynym rozwiązaniem.

Doradca restrukturyzacyjny zarządza i wspiera w zarządzaniu przedsiębiorstwami, które mają tymczasowe kłopoty finansowe. Prawnik obejmuje opieką podmioty, które zdecydują się na przekształcenie, postępowanie sanacyjne i inne czynności związane z restrukturyzacją. W każdym wypadku zakres działań dopasowuje do aktualnych potrzeb klientów. 

Restrukturyzacje firm pozwalają zawrzeć z wierzycielami porozumienia. W ten sposób pozytywnie wpływają na komunikację pomiędzy podmiotami uprawnionymi i zobowiązanymi. Dopasowanie planu spłaty do możliwości dłużnika zwiększa szanse na ochronę podmiotu przed upadłością konsumencką.  

Przekształcenie firmy nie zdejmuje z dłużnika odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed zmianą formy prawnej danej działalności. W niektórych przypadkach może jednak ułatwić spłatę wierzytelności poprzez pozytywny wpływ na finanse firmy. 

Z jakich przyczyn można zdecydować się na przekształcenie firmy? 

Jedną z głównych przyczyn, dla których przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie firmy, są względy finansowe. Zmiana formy prawnej pozwala poprawić sytuację finansową podmiotu m.in. poprzez zastosowanie optymalizacji podatkowych. 

Restrukturyzacja a przekształcenie — czy po przekształceniu można wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne? 

Po przekształceniu firmy możliwe jest wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Są to dwa odrębne procesy, które można wdrożyć niezależnie od siebie. Jeśli jednak wymaga tego sytuacja danego podmiotu, mogą się one uzupełniać. W takim wypadku już na etapie przekształcania warto skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego, aby upewnić się, w jaki sposób przeprowadzić procedurę, aby osiągnąć najlepszy efekt.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *