Strona główna » Blog » Upadłość i bankructwo firmy. Jakie są konsekwencje ?

Upadłość i bankructwo firmy. Jakie są konsekwencje ?

upadłość i bankructwo firmy

Upadłość i bankructwo firmy a konsekwencje prawne, wizerunkowe i kadrowe. Kiedy w firmie od dłuższego czasu trwają kłopoty finansowe, przedsiębiorcom grozi bankructwo. Ogłaszają wówczas upadłość firmy, a co za tym idzie — zaczynają ponosić prawne, finansowe i wizerunkowe konsekwencje tego rodzaju działań. Co powoduje ogłoszenie bankructwa w poszczególnych sferach? W jaki sposób można podjąć próbę ochrony przed upadłością? 

Upadłość i bankructwo firmy — kiedy i kto ma prawo ją ogłosić? 

Prawo upadłościowe daje przedsiębiorcom możliwość ogłoszenia upadłości. Aby to zrobić, należy spełnić następujące warunki: mieć zdolność upadłościową i być niewypłacalnym. Zdolność upadłościowa to prawo do bycia przedmiotem postępowania upadłościowego. 

Z kolei stan niewypłacalności następuje, gdy dłużnik nie ma zdolności do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, a stan ten utrzymuje się przez ponad 3 miesiące — podobne wymagania przewiduje upadłość konsumencka, którą może ogłosić osoba fizyczna. 

W stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych mających jedynie zdolność prawną stosuje się domniemanie zakładające, że stają się one niewypłacalne, kiedy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 2 lata.

Konsekwencje prawne i finansowe upadłości likwidacyjnej 

Postępowanie upadłościowe rodzi następujące konsekwencje w sferze prawno-finansowej: 

  • przedsiębiorca traci prawo do osobistego zarządu majątkiem firmy — zarząd zaczyna sprawować syndyk; 
  • majątek firmy przechodzi w skład masy upadłościowej — stanowi ona ogół zbywalnych praw majątkowych, które zostają przeznaczone na rzecz zaspokojenia wierzycieli; 
  • następuje zmiana statusu przedsiębiorstwa — będzie ono określone jako przedsiębiorstwa w upadłości; 
  • zobowiązania pieniężne upadłego podmiotu stają się natychmiast wymagalne.

Ogłoszenie upadłości stanowi ostateczne rozwiązania, które uniemożliwia w przyszłości podjęcie prób związanych z odbudowaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Powinno być traktowane jako ostateczność i stosowane przede wszystkim w sytuacjach wymaganych przez prawo. Warto bowiem wiedzieć, że są przesłanki świadczące o konieczności ogłoszenia upadłości. 

upadłość i bankructwo a konsekwencje wizerunkowe

Już sam wniosek o ogłoszenie upadłości wpływa na wizerunek firmy. Sprawia, że jest ona postrzegana przez kontrahentów, konkurentów i klientów jako niestabilna. W związku z tym zainicjowanie procedury  powoduje spadek zaufania na rynku, ograniczenie możliwości związanych z bieżącym utrzymaniem podmiotu czy kontynuowaniem działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach. 

Co z pracownikami firmy po ogłoszeniu upadłości? Konsekwencja bankructwa firmy dla kadry pracowniczej 

Ogłoszenie upadłości nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z zatrudnionymi. Konieczne jest wręczenie każdemu pracownikowi wypowiedzenia wraz ze wskazanym w nim okresem wypowiedzenia. Tego rodzaju procedurę może przeprowadzić wyznaczony przez sąd syndyk. Pracodawca przekazuje mu listę, ten ją analizuje, a następnie przekazuje do sądu w celu zatwierdzenia. Dopiero po tym pracodawca wręcza pracownikom wypowiedzenia. Zwolnienia, szczególnie dotyczące dużej ilości pracowników, negatywnie oddziałują na lokalny rynek pracy oraz na poziom bezrobocia. 

upadłość i bankructwo firmy – Jak uniknąć? Współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym 

Należy pamiętać, że upadłość likwidacyjna powinna być ostateczną formą rozwiązania problemów finansowych przedsiębiorstwa. Jeśli nie występują przesłanki, które zobowiązują do jej ogłoszenia, warto rozważyć wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego. Ma ono na celu przywrócenie firmie płynności finansowej i ochronienie podmiotu przed ogłoszeniem upadłości. 

Doradca restrukturyzacyjny zajmuje się m.in.: 

  • przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego — uwzględnia w nim działania, które mają na celu przywrócenie konkretnemu podmiotowi płynności finansowej i konkurencyjności na rynku; 
  • opracowaniem propozycji układowych — umożliwiają one spłatę wierzytelności w realny sposób; 
  • sporządzeniem listy wierzytelności — doradca analizuje sytuację konkretnego podmiotu, tworzy spis wierzycieli i umożliwia podjęcie z nimi negocjacji w celu rozwiązania problemów finansowych firmy. 

Oddłużanie firmy w ramach restrukturyzacji zapewnia dłużnikowi ochronę przed egzekucją, a także ochronę przed wypowiedzeniem umów ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma ma szansę podjąć działania, które będą zmierzały do jej ochrony przed bankructwem. 

Kto jest zobowiązany ogłosić upadłość firmy? 

Bankructwo firmy, a konkretnie ogłoszenie jej upadłości, to nie przywilej, taki jak upadłość konsumencka. Zgodnie z Prawem upadłościowym do ogłoszenia procedury jest zobowiązany niewypłacalny przedsiębiorca, członek zarządu niewypłacalnej spółki i inne osoby mające prawo do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw.  Zadłużony podmiot ma mieć więcej niż jednego wierzyciela.  

Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy? 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia, w którym nastąpiła niewypłacalność. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości powinno nastąpić w dużym uproszczeniu ciągu około 120 dni od powstania najdalej wymagalnego zobowiązania.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *