Strona główna » Blog » Wstępny plan restrukturyzacyjny 

Wstępny plan restrukturyzacyjny 

wstępny plan restrukturyzacyjny

Prawidłowy wstępny plan restrukturyzacyjny powinien zawierać sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.  Jeżeli zadłużony nie może załączyć sprawozdania wskazuje przyczyny niezałączenia sprawozdania. Wstępny plan restrukturyzacyjny zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne zawiera co najmniej:

1) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika; 

2) wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów; 

3) wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. 

Wstępny plan restrukturyzacyjny składa się wraz z wnioskiem o otwarcie:

1) przyspieszonego postępowania układowego (art. 227 ust. 1 pkt 2 PrRestr);

2) postępowania układowego (art. 227 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 265 PrRestr);

3) postępowania sanacyjnego (art. 284 ust. 1 pkt 3 PrRestr), z wyjątkiem, że zwolniony z obowiązku złożenia planu jest wnioskodawca będący wierzycielem (art. 284 ust. 4 PrRestr), natomiast nie jest z niego zwolniony kurator dłużnika występujący o otwarcie sanacji na bazie legitymacji z art. 283 ust. 1 PrRestr.

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika. 

We wstępnym planie restrukturyzacyjnym, badając przyczyny trudnej sytuacji finansowej, istotne jest zidentyfikowanie czynników prowadzących do niewypłacalności lub ryzyka niewypłacalności. Jeżeli przyczyn jest wiele, analiza powinna obejmować również ich kategoryzację na podstawie ich wpływu na działalność firmy. Istotne jest rozróżnienie pomiędzy przyczynami zewnętrznymi, na które przedsiębiorstwo dłużnika nie ma wpływu, a przyczynami wewnętrznymi, które tkwią w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dodatkowo analizę tę należy przeprowadzić dla tych samych zjawisk, jak niedobór środków pieniężnych wynikający ze wzrostu nieściągalnych należności (przyczyna zewnętrzna – niewypłacalność kontrahenta), a także niedobór środków pieniężnych spowodowany niewystarczającym zabezpieczeniem należności, złym monitorowaniem należności oraz nieskuteczna windykacja długów. Izolując różne przyczyny tego samego problemu, możliwe staje się określenie najodpowiedniejszych środków restrukturyzacyjnych.

Wstępny opis planowanych działań restrukturyzacyjnych 

Aby zapobiec powtórzeniu się trudnej sytuacji, ważne jest dokładne zbadanie przyczyn leżących u jej podstaw i nakreślenie niezbędnych działań. W ramach procesu restrukturyzacji może zaistnieć konieczność przeznaczenia części majątku na zaspokojenie wierzycieli. Istotne jest, aby proponowane działania restrukturyzacyjne były ściśle powiązane z propozycjami układowymi, szczególnie w przypadkach, gdy należy je złożyć wraz z wnioskiem, np. w przyspieszonym postępowaniu układowym i układowym. Należy jasno określić ciąg zdarzeń prowadzących do obecnego stanu przedsiębiorstwa dłużnika, łącznie z możliwymi propozycjami układowymi. O ile propozycje układowe nie są wymagane przy składaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, o tyle pominięcie choćby podstawowego zarysu mogłoby utrudnić ocenę, czy wstępny plan restrukturyzacyjny skutecznie wdroży układ.

Harmonogram wprowadzenia działań restrukturyzacyjnych 

Powinien być dostosowany do wybranego przez wnioskodawcę postępowania. Niektóre czynności (np. likwidacja istotnie zbędnego majątku) mogą być prowadzone wyłącznie w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, inne powinny stanowić część układu, a niektóre czynności można wprowadzić już na trwającym etapie postępowania układowego. Harmonogram ten powinien odpowiadać planowi kosztów związanych z realizacją planu restrukturyzacyjnego i zapewniać możliwość finansowania jego kosztów. To istotna część wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Cel sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego. 

Wstępny plan restrukturyzacyjny pomaga nadzorcy w opracowaniu odpowiedniego planu restrukturyzacyjnego, gdyż zawiera elementy najważniejsze z punktu widzenia sfinalizowania układu i jego wdrożenia.

Sprawozdanie finansowe dłużnika – wstępny plan restrukturyzacyjny

Dokument przygotowujemy nie później niż 30 dni przed datą złożenia wniosku. Celem uwzględnienia tego raportu we wstępnym planie reorganizacji jest ułatwienie oceny płynności dłużnika.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *