Strona główna » Blog » Jak wygląda upadłość?

Jak wygląda upadłość?

jak wygląda upadłość

W poniższej tabeli zaprezentowano poszczególne etapy postępowania upadłościowego. jak wygląda upadłość? Jakie są etapy?

Jak wygląda upadłość – etapy

Wniosek o ogłoszenie upadłości
Ogłoszenie upadłości
Zgłaszanie wierzytelności
Sporządzanie listy wierzytelności
Zatwierdzenie planu podziału
Wykonanie ostatecznego planu podziału
Stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego

jak wygląda upadłość i jakie terminy mamy w upadłości?

Postępowania upadłościowe ma na celu nadanie priorytetu zaspokojeniu roszczeń wierzycieli w możliwie najszerszym zakresie. Jeśli jest to możliwe, dążymy także do zachowania danego przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i konieczne jest postępowanie upadłościowe, należy podjąć działania mające na celu uregulowanie zaległych zobowiązań dłużnika, których nie można wypełnić w toku postępowania. 

Które osoby posiadają zdolność do ogłoszenia upadłości? 

Przedsiębiorcy to osoby, które podejmują ryzyko i wyzwania związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Często są to osoby innowacyjne, zdeterminowane i zdeterminowane, które są gotowe stawić czoła przeszkodom i niepowodzeniom, aby osiągnąć sukces. 

Ilu trzeba mieć wierzycieli?

Co istotne, w przypadku, gdy dłużnik będący przedsiębiorcą ma tylko jednego wierzyciela, sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe. Nie oznacza to jednak, że dłużnik jest zwolniony od odpowiedzialności. Sytuacja ta stwarza scenariusz, w którym członek zarządu nie może skorzystać z przesłanki zwolnienia w celu uwolnienia się od odpowiedzialności i naprawienia poniesionej szkody. 

Wyjątkiem od tej zasady jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; postępowanie upadłościowe może być nadal prowadzone nawet wówczas, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. 

Kiedy trzeba się oddłużyć?

Niewypłacalność to sytuacja, która może wystąpić w różnych sytuacjach. Ogólne założenie jest takie, że jeżeli termin spłaty zobowiązań przekracza trzy miesiące, istnieje prawdopodobieństwo niewypłacalności; Dzieje się tak dlatego, że nie wywiązali się ze swoich zobowiązań finansowych. Ten stan niewypłacalności uznaje się za trwały i nieodwracalny, a nie za stan przejściowy, krótkotrwały lub odwracalny. 

Drugie założenie objawia się w sytuacji, gdy kwota zobowiązań dłużnika (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu rezerw i podmiotów powiązanych) przewyższa wartość aktywów wykazanych w bilansie. Okoliczność ta musi trwać przez okres przekraczający 24 miesiące w przypadku osoby prawnej lub organizacji nieposiadającej zdolności prawnej, lecz posiadającej ją na mocy przepisanej ustawy. 

Dodatkowo, jeżeli zobowiązania pieniężne przedsiębiorcy są większe niż wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się dłużej niż dwa lata, uznaje się go za niewypłacalnego. Ocena majątku nie ogranicza się do tych wykazanych w bilansie, pod uwagę bierze się bowiem wszystkie aktywa, które przedsiębiorca posiada. Co ważne, pod uwagę brana jest rzeczywista wartość nieruchomości, a nie jej wartość księgowa. 

Kto ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość?

W przypadku niewypłacalności dłużnik, wyznaczony następca lub inna upoważniona osoba w spółce, zgodnie z przepisami prawa lub przepisami spółki, ma 30 dni od ogłoszenia niewypłacalności na zarządzanie i reprezentowanie dłużnika samodzielnie lub we współpracy z innymi. 

Skorzystanie z ogłoszenia upadłości wymaga biegłej znajomości zarówno przepisów, jak i orzeczeń sądowych. Aby skutecznie działać, potrzebne jest doświadczenie. W takich przypadkach porada renomowanej kancelarii prawnej może być absolutnie niezbędna.

Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 889-808-743 lub pod adresem


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *