Strona główna » Blog » Postępowanie upadłościowe – schemat procedury

Postępowanie upadłościowe – schemat procedury

zdolność restrukturyzacyjna

Postępowanie upadłościowe w przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa prowadzimy tak, aby roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy pozwalają zachować przedsiębiorstwo to powinno ono zostać zachowane. Natomiast jeżeli postępowanie upadłościowe prowadzone jest wobec osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy powinno się doprowadzić do sytuacji, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Kto ma zdolność upadłościową:

  • Przedsiębiorcy
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej
  • Wspólnicy osobowych spółek handlowych osobowych i wspólnicy spółki partnerskiej z zastrzeżeniem, że ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenie całym swoim majątkiem
  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Podstawy ogłoszenia upadłości:

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika przedsiębiorcy, który stał się niewypłacalny. Należy zauważyć w przypadku dłużnika będącego przedsiębiorcą i posiadającego tylko jednego wierzyciela upadłość dłużnika, podlega przez Sąd oddaleniu. Obiektywny brak możliwości skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na istnienie wierzytelności tylko jednego wierzyciela, nie oznacza wykazania przesłanki uwalniającej od odpowiedzialności, lecz stwarza sytuację, w której członek zarządu z tej przesłanki egzoneracyjnej (stan faktyczny oraz prawny, na które może powołać się zobowiązany do naprawienia szkody w celu zwolnienia się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka) jednak, w takim stanie faktycznym skorzystać nie może. Wyjątkiem jest postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe – kiedy następuje niewypłacalność:

Istnieje domniemanie, że jeżeli okres w regulowaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące to, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ten stan braku płynności musi mieć charakter stały i definitywny. Nie może to być stan jedynie przejściowy, krótkotrwały oraz odwracalny. 
Drugie domniemanie następuje gdy zgodnie z bilansem zobowiązania dłużnika (z wyłączeniem: rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych) przekroczą wartość aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną jest niewypłacalna także wtedy, gdy jej zobowiązania pieniężne przekroczą wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Pod uwagę bierzemy całość majątku przedsiębiorcy. Nie chodzi więc wyłącznie o aktywa ujęte w bilansie. Pamiętajmy, że uwzględniamy rzeczywistą, a nie księgową, wartość majątku.

Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o upadłość? Postępowanie upadłościowe

  • Dłużnik
  • Każdy z wierzycieli osobistych dłużnika
  • Członek zarządu (w imieniu własnym)

W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tylko dłużnik może złożyć wniosek, ale wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość? Postępowanie upadłościowe

W terminie 30 dni od stwierdzenia niewypłacalności dłużnik, zarządca sukcesyjny lub w przypadku spółki każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Skorzystanie z ogłoszenia upadłości wymaga jednak doświadczenia i dobrej znajomości przepisów oraz orzecznictwa sądowego. Nieodzowna może okazać się pomoc wykwalifikowanej kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *