Strona główna » Blog » Wynagrodzenie syndyka upadłość konsumencka

Wynagrodzenie syndyka upadłość konsumencka

Wynagrodzenie syndyka upadłość konsumencka

Sąd ustala wynagrodzenie syndyka (upadłość konsumencka) w postępowaniu biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości. Także stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania.

Granice – wynagrodzenie syndyka upadłość konsumencka

Podstawowe granice wynagrodzenia syndyka wynoszą od 25% do 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie syndyka upadłość konsumencka.

Szczególnie uzasadnione przypadki

W szczególnie uzasadnionych przypadkach górny limit wynagrodzenia syndyka może zostać ustalony na poziomie od 25% do 400%. Oczywiście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, z wyłączeniem premii wypłacanych z zysków poprzedniego kwartału. Rok ogłasza Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego. Podwyższyć wynagrodzenie o ponad 200% powyższej kwoty. Doprecyzowanie to musi opierać się na wzroście nakładu pracy, w szczególności ze względu na złożoność postępowania i liczbę wierzycieli. Liczba wierzycieli zawsze będzie miała wpływ na zakres odpowiedzialności. Np. konieczność zgłoszenia ich o ogłoszeniu upadłości, a także przeprowadzenia merytorycznej oceny i sporządzenia spisu zgłoszonych wierzytelności. Niektóre poziomy złożoności mogą obejmować – spory dotyczące utworzenia masy upadłości.

Pozostałe regulacje dotyczące – wynagrodzenie syndyka upadłość konsumencka

Przepisy ogólne niewłączone do wynagrodzenia syndyka (upadłość konsumencka) stosuje się odpowiednio, co oznacza w szczególności:

1) Do wynagrodzenia syndyka zwiększa się kwotę należnego podatku od towarów i usług (art. 167a Prawa Upadłościowego);

2) W przypadku śmierci syndyka wynagrodzenie staje się częścią jego masy i jest ustalane z urzędu przez sąd upadłościowy (art. 167b). Z kolei syndyk nie ma uprawnień do składania wniosków o ustalenie wynagrodzenia wstępnego i zaliczek (innych niż art. 4912 ust. 1 Prawa Upadłościowego). Brak prawa zaliczki należy interpretować jako sprzyjający sprawnemu i szybkiemu prowadzeniu postępowań, w szczególności w zakresie likwidacji majątku i ustalania planów spłaty. Jeżeli syndyk złoży taki wniosek, zostanie on uznany za niedopuszczalny i zostanie odrzucony;

3) Jeżeli w postępowaniu obowiązki pełni więcej niż jeden syndyk, sąd przyzna wynagrodzenie proporcjonalnie do czasu pełnienia przez nich obowiązków (art. 167).

Czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *