Strona główna » Blog » Spółka Jawna

Spółka Jawna

spółka jawna

Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, ponieważ nie jest inną spółką handlową. W tym rodzaju prawnym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Ważne jest, aby umowa jej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

Jak zawrzeć umowę sp. jawnej?

Umowa może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego na stronie rządowej. Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa, jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.

Co powinna zwierać nazwa spółki jawnej?

Firma spółki powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”.

Umowa spółki powinna zawierać:

1)  firmę i siedzibę spółki;

2)  określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;

3)  przedmiot działalności spółki;

4)  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Kiedy powstaje sp. jawna?

Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.

Zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1)  firmę, siedzibę i adres spółki;

2)  przedmiot działalności spółki;

3)  nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników. Lub ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych;

4)  nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Co jak zmienię umowę spółki cywilnej w jawną ?

Wszelkie zmiany danych powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników.  Z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przed zgłoszeniem, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *