Strona główna » Blog » Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty to instrument prawny stosowany w Unii Europejskiej, który umożliwia szybkie i skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych między podmiotami z różnych krajów członkowskich. W tej części artykułu omówimy zastosowanie europejskiego nakazu zapłaty, proces jego wydawania oraz warunki, które muszą być spełnione.

Sprawa o europejski nakaz zapłaty – kiedy jest możliwa?

Wierzyciel może wystąpić o wydanie europejskiego nakazu, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Roszczenie ma charakter transgraniczny, czyli dotyczy sytuacji, w której co najmniej jedna ze stron mieszka lub ma siedzibę w innym kraju członkowskim niż druga strona,
  • Roszczenie ma charakter pieniężny i jest wymagalne w dniu złożenia wniosku,
  • Wartość roszczenia nie jest ograniczona kwotowo,
  • Roszczenie nie podlega wyłącznej właściwości sądów krajowych (np. sprawy dotyczące praw rzeczowych na nieruchomościach).

Warto zaznaczyć, że taki nakaz zapłaty może być wydany tylko w przypadku, gdy dłużnik nie zaprzecza istnieniu roszczenia. Jeśli dłużnik zgłosi sprzeciw, sprawa może być przekształcona w postępowanie sądowe.

Europejskiego nakazu zapłaty – jakie są konsekwencje?

Otrzymanie europejskiego nakazu wiąże się z obowiązkiem uregulowania zobowiązania przez dłużnika. Jeśli dłużnik nie uiści należności w wyznaczonym terminie, wierzyciel może wystąpić o egzekucję komorniczą majątku dłużnika. Dłużnik ma jednak możliwość odwołania się od europejskiego nakazu zapłaty, jeśli uważa, że roszczenie jest niezasadne lub niewłaściwie udokumentowane. Możliwości odwołania obejmują:

  • Złożenie sprzeciwu w terminie 30 dni od doręczenia nakazu,
  • Wskazanie błędów formalnych lub merytorycznych w nakazie,
  • Przedstawienie dowodów potwierdzających brak zasadności roszczenia lub jego przedawnienie.

Podsumowanie

W przypadku złożenia sprzeciwu, sąd może rozpatrzyć argumenty dłużnika i podjąć decyzję o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego nakazu. Dłużnik powinien więc dokładnie przeanalizować otrzymany nakaz i ewentualnie skorzystać z pomocy prawnej, aby ocenić swoje możliwości odwoławcze.

czytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *