Strona główna » Blog » 820 kpc – zawieszenie postępowania egzekucyjnego

820 kpc – zawieszenie postępowania egzekucyjnego

820 kpc

Organ uprawniony do egzekucji długu umarza postępowanie na wniosek wierzyciela (820 kpc). Chyba że żądanie to ma na celu wyłącznie wydłużenie procesu. Zawieszenie postępowania nie stoi na przeszkodzie jego zakończeniu, jeżeli zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 824 kpc bez urzędowego zawiadomienia następuje umorzenie czynności egzekucyjnych.

820 KPC

W przypadku umorzenia długu postępowanie ulega zawieszeniu. Jeżeli sąd zaprzestał już egzekucji tytułu. A także jeżeli dług został zwolniony z zabezpieczeniem, które umożliwi dłużnikowi opuszczenie sfery wpływów sądu, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest to konieczne do umorzenia długu.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez sąd na wniosek dłużnika lub ograniczenie egzekucji do środków zabezpieczających

W przypadku egzekucji opartej na postanowieniu sądu nadającym się do wykonania wyrokiem w Europejskim Postępowaniu w sprawie Drobnych Roszczeń. Sąd może na wniosek dłużnika wstrzymać także egzekucję, jeżeli jest to możliwe ze względu na postanowienia Rozporządzenia nr 861/2007. Sąd może także na wniosek dłużnika ograniczyć wykonanie tytułu do środków zabezpieczających. Także zażądać od wierzyciela złożenia zabezpieczenia, jeżeli przewiduje to przepis rozporządzenia nr 861/2007. Rozważając, czy ograniczyć wykonanie zabezpieczeń do już istniejących, sąd ustala sposób zabezpieczenia, stosując odpowiednie zabezpieczenia w procesie zabezpieczania roszczeń. Decyzja sądu jest potencjalnie uchylna czyli przysługuje zażalenie.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika na wniosek dłużnika – 820 KPC

Na wniosek komornika postępowanie ulega zawieszeniu na podstawie tytułu egzekucyjnego. Zawierającego wyrok zaoczny z klauzulą ​​zapłaty, nakaz zapłaty wydany w celu spłaty długu, pisemny nakaz zapłaty oświadczenie lub oświadczenie w formie elektronicznej służące do spłaty zadłużenia. Szerzej to opisano w art. 139 przypadków braku zdolności do doręczenia pism sądowych lub braku chęci ich przyjęcia, § 5, z którego wynika, że ​​wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został wysłany na adres inny niż miejsce zamieszkania dłużnika, ustalony w procesie egzekucyjnym . Dłużnik nie ma obowiązku okazywania dowodu weryfikacyjnego wymienionego w art. 139 przypadków niemożności doręczenia pisma sądowego. Także braku chęci jego przyjęcia, § 5, jeżeli przesłanki, które mają być przez to udowodnione, wynikają z dokumentu, o którym mowa w art. Numer wniosku 797 służy do rozpoczęcia egzekucji lub do zażądania, aby ktoś przeprowadził egzekucję w Twoim imieniu.

czytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *