Strona główna » Blog » Rejestr

Rejestr

rejestr

Krajowy Rejestr Dłużników udostępnia informacje i dokonuje się tam obwieszczenia (art. 2 ust. 1 i 2 KRZU). W Rejestrze wyróżnia się 22 specyficzne kategorie podmiotów, które łączy wspólna cecha niewypłacalności, zagrożenia niewypłacalnością lub innej formy rozwiązania problemu, co prowadzi do wniosku, że egzekucja danego podmiotu jest nieskuteczna. Ogłoszenia dokonuje się także w Rejestrze, jeżeli występuje szczególne zastrzeżenie tego typu (art. 2 ust. 2 KRZU). Konieczność wpisu do Rejestru wynika z wielu przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Co ujawnianie jest w rejestrze?

W KRZ ujawniane są informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania:

1) restrukturyzacyjne w rozumieniu Prawa Restrukturyzacyjnego;

2) upadłościowe, w tym wtórne postępowania upadłościowe;

3) o orzeczenie zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 PrUp;

4) o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

Zasada jawności

Rejestr jest dostępny publicznie. Każdy ma możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w rejestrze oraz informacjami zawartymi w ogłoszeniach za pośrednictwem Internetu. Nie dotyczy to akt związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym (i upadłościowym), ani dokumentów wchodzących w skład tego postępowania, do których mają dostęp ich uczestnicy.

Przetwarzanie danych osobowych w rejestrze

Zabezpieczenie uzasadnionych interesów uczestników obrotu prawnego wiąże się z koniecznością przekazywania im informacji o podmiotach, które są wobec nich zadłużone, odpowiednio w restrukturyzacji lub upadłości. W interesie publicznym leży zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego, i to nie tylko w kontaktach biznesowych. W związku z tym przetwarzanie danych osobowych związanych z Rejestrem jest niezbędne do realizacji zadania o charakterze publicznym. Obywatele mają prawo poznać istotne okoliczności w swojej dziedzinie prawnej, w tym informacje o statusie finansowym korporacji prawnej.

Jakie dane podlegają ujawnieniu w KRZ?

W portalu są ujawniane dane, które mają znaczenie dla uczestników obrotu. W szczególności są to dane dotyczące ograniczenia dłużnika w zarządzie jego majątkiem przez ustanowienie organów postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, dane dotyczące zawarcia i treści układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który wpływa na wysokość i możliwość dochodzenia wierzytelności od upadłego.


W Rejestrze będą również ujawniane dane dotyczące likwidacji masy upadłości, co z założenia ma doprowadzić do zwiększenia efektywności sprzedaży w postępowaniach upadłościowych Ich celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu. Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na ujawnianie danych o osobach, które nie regulują swoich zobowiązań. Ujawnienie informacji o umorzonym postępowaniu egzekucyjnym ze względu na jego bezskuteczność ma bardzo doniosłe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, gdyż stanowi czytelną informację, że dana osoba osiągnęła poziom niewypłacalności.

czytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *