Strona główna » Blog » Restrukturyzacja gospodarstwa w 2024 r. dla firmy lub gospodarstwa rolnego. Jak rozpocząć ?

Restrukturyzacja gospodarstwa w 2024 r. dla firmy lub gospodarstwa rolnego. Jak rozpocząć ?

restrukturyzacja gospodarstwa

Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego inicjuje postępowanie restrukturyzacyjne, które może być prowadzone wobec niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. Restrukturyzacja gospodarstwa ma na celu unikniecie upadłości poprzez zawarcie ugody z wierzycielami oraz udział w czynnościach sanacyjnych w postępowaniu sanacyjnym. Inaczej przebiega restrukturyzacja w postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym. W całym procesie uwzględniane są prawne i etyczne prawa wierzycieli. Przy składaniu wniosku o restrukturyzację lub upadłość pierwszeństwo mają te pierwsze. 

Restrukturyzacja gospodarstwa w 2024 r. – kto nadzoruje?

Sąd właściwy dla restrukturyzacji zajmuje się sprawami postępowania. Restrukturyzacja to metoda stosowana przez dłużników w celu reorganizacji swoich długów, gdy nie są w stanie ich spłacić, aby uniknąć bankructwa. Postępowanie to pomaga dłużnikowi w uporządkowaniu finansów i zarządzaniu długiem. 

Jaki jest cel restrukturyzacji?

Celem restrukturyzacji jest prawne zabezpieczenie praw wierzycieli, przy jednoczesnym uniknięciu upadłości dłużnika.  

Jakie wyróżniamy postępowania restrukturyzacyjne?

1) postępowanie o zatwierdzenie układu, tzw. uproszczona restrukturyzacja

2) przyspieszone postępowanie układowe

3) postępowanie układowe

4) postępowanie sanacyjne

W toku postępowania o zatwierdzenie układu dochodzi do porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem co do warunków restrukturyzacji. W przyspieszonym postępowaniu układowym proces jest skondensowany i szybko zakończony. Tymczasem postępowanie układowe obejmuje monitoring sądowy, a postępowanie sanacyjne wymaga od dłużnika podjęcia niezbędnych działań w celu uniknięcia upadłości.  

Kiedy rozpocząć restrukturyzacje?

Dość często rozpoczyna się postępowanie restrukturyzacyjne, gdy dłużnik jest niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność. Proces inicjuje dłużnik poprzez złożenie wniosku o restrukturyzację. W przypadku złożenia zarówno wniosku o restrukturyzację, jak i wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd zawiesi postępowanie upadłościowe, ponieważ restrukturyzacja ma pierwszeństwo. 

Co jest lepsze restrukturyzacja gospodarstwa czy upadłość?

W porównaniu z upadłością restrukturyzacja jest często preferowaną opcją zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. Upadłość może mieć długotrwałe konsekwencje dla finansowej przyszłości i zdolności kredytowej dłużnika. Może to również prowadzić do znacznych strat dla wierzycieli. Aby dać dłużnikom większe szanse na uregulowanie swoich zobowiązań, realnym rozwiązaniem jest restrukturyzacja. 

Wierzyciele mogą również uzyskać pewne gwarancje poprzez restrukturyzację. Konieczne jest opracowanie szczegółowej strategii restrukturyzacji, aby proces restrukturyzacji zakończył się sukcesem. Program ten określa wymagania dotyczące zobowiązań dłużnika oraz sposób spłaty wierzycieli. Aby plan mógł zostać zrealizowany, musi zostać skierowany do sądu restrukturyzacyjnego, gdzie zostanie zweryfikowany i zatwierdzony. 

Restrukturyzacja gospodarstwa – kto prowadzi?

Dla dłużnika w tym również kredytobiorcy koniecznością jest wybór doradcy restrukturyzacyjnego, który służy pomocą w stworzeniu i realizacji strategii restrukturyzacyjnej. 

Istnieją różne opcje restrukturyzacji, z których każda jest wyjątkowo dostosowana do odmiennych okoliczności i wymagań dłużnika. Rekonstrukcja finansowa służy poprawie statusu fiskalnego dłużnika poprzez zmniejszenie akumulacji zadłużenia, zwiększenie rentowności i poprawę dopływu pieniędzy. Ponadto celem odbudowy operacyjnej jest funkcjonalność firmy, którą można poprawić poprzez ograniczenie wydatków, zwiększenie produktywności i przywrócenie koncentracji na podstawowym sektorze operacyjnym. Firmy borykające się z trudnościami finansowymi mogą szukać ulgi w procesie restrukturyzacji, który tworzy system umożliwiający dłużnikom negocjacje z wierzycielami w obliczu niewypłacalności. 

Jak odbywa się proces restrukturyzacji długu ?

Restrukturyzacja zadłużenia odbywa się na podstawie formalnego wniosku prawnego lub nieformalnej umowy. Nadzór nad tym procesem powierza się sądowi restrukturyzacyjnemu, aby jego wynik był sprawiedliwy dla wszystkich zaangażowanych stron. Ogólnie rzecz biorąc, postępowanie restrukturyzacyjne jest kluczowym krokiem w walce z trudnościami finansowymi. 

Jaki jest pierwszy etap restrukturyzacji?

Złożenie wniosku o restrukturyzację jest kluczowe dla firm, które po reorganizacji finansowej i operacyjnej chcą stać się silniejsze i bardziej rentowne. Aplikacja podkreśla stan majątkowy dłużnika, proponowane plany restrukturyzacyjne oraz oczekiwany wynik po procesie restrukturyzacyjnym. Po otrzymaniu wniosku przez sąd można zastosować różne formy restrukturyzacji w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego posiadającego wiedzę z zakresu restrukturyzacji finansowej, dłużnik przygotowuje szczegółowy plan restrukturyzacji swojej działalności i uregulowania zadłużenia w trakcie prowadzenia działalności. Plan ten określa renegocjację zadłużenia w zakresie jego kwot, stóp procentowych i harmonogramów płatności. Stosowany proces restrukturyzacji różni się w zależności od sytuacji dłużnika. 

Koszty dla gospodarstwa?

Poprawa sytuacji finansowej firmy może wiązać się z różnego rodzaju restrukturyzacjami, takimi jak sprzedaż aktywów czy dokapitalizowanie. Z kolei restrukturyzacja operacyjna polega na dokonywaniu zmian w działalności przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności i minimalizacji kosztów, co może obejmować restrukturyzację struktury organizacyjnej firmy lub outsourcing niektórych usług. Ostatecznym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest umożliwienie dłużnikowi kontynuowania działalności przy jednoczesnym zaradzeniu jego trudnościom finansowym. Dzięki temu procesowi dłużnik może uniknąć bankructwa i likwidacji, co może prowadzić między innymi do utraty miejsc pracy i wyczerpania inwestycji. 

Podsumowanie – restrukturyzacja gospodarstwa

Sąd restrukturyzacyjny może być pomocnym rozwiązaniem zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli w dążeniu do obopólnie korzystnego wyniku. Niezależnie od tego, czy na prośbę dłużnika, czy wierzycieli, sąd może wyznaczyć doradcę restrukturyzacyjnego do kierowania procesem. Jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, sąd może interweniować na mocy postanowienia sądu. Po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego można rozpocząć proces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *