Strona główna » Blog » Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udziały upadłego

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udziały upadłego

syndyk sprzeda udziały

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki udziały upadłego:

100 UDZIAŁÓW w spółce pod firmą: ZŁOTA RYBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000947998 za cenę nie niższą niż 100 zł

Oferty należy składać w terminie do 08.02.2024 roku w formie pisemnej adresując na adres Kancelarii Syndyka :

Doradca restrukturyzacyjny Kamil Grabarczyk

ul. Franciszkańska 2

14-100 Ostróda

lub mailowo na adres: – liczy się data wpływu oferty do kancelarii Syndyka, a nie data nadania oferty pocztą.

wskazując w tytule: oferta EL1E/GUp-s/208/2023  – udziały oraz nazwę spółki

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). 

Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. 

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje 

1. Syndyk zastrzega sobie prawo, na każdym etapie postępowania i bez podania przyczyny, do odstąpienia od sprzedaży lub zamknięcia konkursu ofert, w tym aukcji (licytacji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.

2. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi (wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie zbycia prawa własności do ruchomości).

3. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.